Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 1

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.téma Předmět psychologie Psychologie (z řeckého slova ´´psyché´´-dech,duše a ´´logos´´ čili učené slovo). Psychologie je věda o lidské psychice. Psychika je duševní život člověka. Předmětem zkoumání psychologie jsou zákonitosti lidské psychiky. Psychologie je samostatným vědním oborem, má svoji historii, teorii, metodologii, praxi, jednotlivé obory atd. Uplatňuje se všude tam, kde je třeba, aby člověk působil na člověka. Psychologických metod využívali již dříve šamani, kouzelníci, kořenářky, porodní báby a jiní. Řada filozofů, z nichž nejznámější jsou Platón a Aristoteles (384 př.n.l.-322 př.n.l.), který napsal několik spisů o duševních procesech : ´´O duši´´,´´O vnímání´´,´´O snech´´. Mnoho jeho myšlenek je platných dosud. Počátky psychologie jako samostatné vědní disciplíny se odvíjejí od poloviny 19.století, a to zásluhou přírodovědců. Za průkopníky je možnopovažovat Webera, Helmholtze, Purkyněho, Darwina, Wundta, Sečenova, Pavlova. Oficiální vznik psychologie byl dán založením první experimentální psychologické laboratoře v roce 1879. Stalo se tak v Lipsku a jejím zakladatelem byl Wilhem Wundt. Úkoly předmětu psychologie Úkolem psychologie je zkoumat zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidského prožívání a chování (jejich vzájemnou podmíněnost, jakož i jejich podmíněnost nevědomím, resp. podvědomím). To znamená popisovat je, třídit, vysvětlovat a poznané zákonitosti využívat účinněji k utváření psychiky (osobnosti) člověka, ke zdokonalování lidské činnosti, k hlubšímu pochopení a zlepšení mezilidských vztahů. Odvětví psychologie Psychologie jako věda se začala rozvíjet teprve nedávno (v minulém století). Její poznatky se však rozšířily natolik, že se už nedají shrnout pod jeden název. Proto dnes mluvíme spíše osystému psychologických věd, který zahrnuje tzv. základní, speciální a aplikované psychologické disciplíny. Základní psychologické disciplíny Jsou to psychologické obory, jejichž poznatky mají nejobecnější, převážně teoretický ráz a vystihují psychologické jevy z nejzákladnějších hledisek. Na jejich poznatkovém systému budují ostatní psychologické disciplíny. 1.obecná psychologie- nejobecnější psychologická disciplína, která zkoumá a vysvětluje vznik a vývoj psychiky vůbec a lidského vědomí, zvláště psychické procesy, stavy a vlastnosti dospělého člověka žijícího v současných podmínkách civilizace 2.psychologie osobnosti- zkoumá osobní vlastnosti člověka a jejich vytváření 3.ontogenetická (vývojová) psychologie- zkoumá vývoj lidské psychiky od narození (vlastně už od početí) až do stáří 4.fyziologická psychologie (psychofyziologie)- zkoumá biologicko.fyziologickou determinaci (podmíněnost, závislost) psychických jevů (např. činnost vyšší nervové soustavy, žláz s vnitřní sekrecí apod.) 5.sociální psychologie- zkoumá sociální (společenskou) determinaci psychických jevů, vliv společenských činitelů (jiných lidí, společenských skupin apod.) na utváření psychiky člověka 6.psychopatologie-zkoumá chorobné změny, abnormality v duševním životě (např. při duševních poruchách nebo nemocech) Speciální psychologické disciplíny Jsou to obory, jejichž poznatky mají ještě širší teoretický ráz, ale řeší zároveň i specifické dílčí psychologické problémy, které se nevztahují na celou psychiku, čímž pomáhají objasňovat i základní psychologické otázky. 1.zoopsychologie- zkoumá psychiku živočichů na různých stupních vývoje, a to od nejnižších prvoků (u nichž se např. už setkáváme s jevy elementárního čití) až po lidoopy ( kteří už mají psychiku i na poměrně vysokém stupni vývoje), přičemž některé poznatky (zejména získané modelováním takových výzkumů, které se z humánních příčin nedají realizovat na lidech) využívá k objasnění některých psychických jevů u člověka 2.diferenciační psychologie- zkoumá interindividuální psychické rozdíly u lidí )např. vzhledem k pohlaví, národnostní příslušnosti, příslušnosti k různým úrovním civilizace apod. Aplikované psychologické disciplíny Jsou to obory, které zkoumají určitou konkrétní oblast lidské činnosti z psychologických aspektů a využívají psychologické poznatky k lepšímu poznání, řešení problémů a zlepšení činnosti v dané oblasti. 1.pedagogická psychologie- z psychologického hlediska zkoumá podmínky, průběh a výsledky vyučování a výchovy 2.zdravotnická psychologie- zkoumá psychický život a psychickou regulaci z hlediska nemoci a poruchy, zjišťuje (diagnostikuje) psychické faktory a změny a pomáhá při léčení (psychoterapie) 3.psychologie práce- (průmyslová a inženýrská psychologie)- zkoumá činitele a podmínky ovlivňující pracovní výkon 4.poradenská psychologie- zabývá se školským, výchovným, profesionálním, předmanželským a manželským poradenstvím 5.forézní (soudní) psychologie- uplatňuje se v soudní praxi (při zjišťování psychických vlastností delikventů, při výslechu a posuzování výpovědí svědků, při posuzování normality osobnosti provinilců, zejména zločinců atd.) Kromě těchto tradičních oblastí aplikace psychologických poznatků existuje i mnoho dalších oblastí, v nichž se využívají psychologické poznatky. Známepsychologii sportu,dopravy, trhu areklamy,vojenskou psychologii, v poslední době se rozvíjíkosmická psychologie atd. Význam studia psychologie pro obor zdravotnického asistenta Psychologické znalosti mají pro středního zdravotnického pracovníkazvláštní význam. 1.Významně se podílejí na vytváření jeho vědeckého světového názoru. 2.Přispívají k rozšíření jeho všeobecného i odborného vzdělání.Mnohé pojmy, které vysvětluje psychologie, se běžně používají ve zdravotnické praxi. 3.Jsou důležité i při sebevýchově středního zdravotnického pracovníka.Umožňují mu lépe pochopit vlastní duševní život, správně ocenit jeho individuální zvláštnosti, kladné i záporné stránky, a tím i účinněji zaměřovat a realizovat své sebevýchovné úsilí. 4.Umožňují lépe pochopit prožívání a chování nemocných v různých stadiích nemoci, pochopit problém bolesti, strachu, ostychu apod., a tak na chování nemocných lépe , přiměřeněji reagovat. Člověk-to je samotops

Témata, do kterých materiál patří