Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24. Psychika člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

24. MO Psychika člověka Psychika– jedna ze základních složek osobnosti – souhrn psychických jevů – utváří se v průběhu celého života – je variabilní –determinace psychiky:1. vnitřními vlivy –> biologická determinace – veškeré genetické informace: vzhled, dědičnost, inteligence 2. vnějšími vlivy –> socio-kulturní determinace – vliv prostředí a kultury, v které jedinec žije –> vývojová – zkušenosti jedince, jeho zážitky v průběhu vývoje –biologická determinace– základem je dědičná informace zakódovaná v genech –genotyp – vrozený komplex zděděných vlastností (barva vlasů, oči, stavby a činnosti nervové soustavy – např. zděděné předpoklady být dobrým šachistou) –fenotyp– utváří se zkušeností během interakce s vnějším životním prostředím a zejména s vlivy výchovy (např. rozvoj předpokladu být dobrým šachistou – přihlášení do kroužku –> trénink –> turnaje) – v prenatálním stádiu mutují – mnoho genů se nemusí projevit – IQ dědíme asi ze 70% od rodičů – předpoklady ke schopnostem (vlohy) – centrální funkce nervové soustavy (mozek, mícha, prodloužená mícha, šedá kůra mozková) – funkce žláz s vnitřní sekrecí (hypofýza, epyfýza, štítná žláza, příštítná tělíska, lagenanrovy ostrůvky, nadledvinky) – biologické potřeby –socio-kulturní determinace– člověk je relativně svobodný v tom, co dělá a jak se chová, ale je výrazně determinován prostředím, v němž vyrůstal a v němž žije (rodina, politický režim, politická situace, ekonomika…) – čím je člověk mladší, tím výrazněji je formován těmito determinujícími okolnostmi – čím je člověk starší, tím větší má svobodu, možnost, sám aktivně ovlivňovat svůj život Psychopatologie– zabývá se příznaky duševních chorob, klasifikací duševních chorob, poruch a hraničních stavů – zabývá se chorobnými změnami psychických jevů z nejrůznějších příčin – psychologické odvětví zabývající se systematickým studiem nepříznivých, morbidních psychických procesů, vlastností a stavů –vychází z pojetí normality– co je normální? :1. statistické hledisko 2. funkční norma 3. kulturní norma 4. skupinová norma 5. mediální norma –norma, normalita– o tom, co je normální a co ne rozhoduje především soudce (normální je to, co nepřestupuje zákon) a psychiatr (normální je to, co se nedá diagnostikovat jako duševní porucha) –normalita psychologická– vyvážený výsledek přiměřeného sebevědomí a sebejistoty, spontaneity a vzrušivosti, realistického vztahu k životním cílům a realistických individuálních přání, schopnosti se poučit a sociability –anomálie – odchylka od normálu –patopsychologie– nauka o chorobných stavech a úchylkách v průběhu duševních pochodů u tělesně a duševně nemocných lidí –zdraví = fyzická, psychická rovnováha člověka – osobní anamnéza – záznamy o zdraví, zdravotní karta – rodinná anamnéza – nemoci v rodině –psychologie = obor, který se zabývá slovem – studuje se na filozofické fakultě – léčí psycholog = terapeut (léčí slovem) – k léčbě se užívápsychoterapie – léčba slovem, nyní běžná doplňková léčba –druhy:1. behavioristická –> přecvik chování člověka 2. kognitivní –> aby člověk lépe poznal svůj problém 3. psychoanalýza 4. změny vědomí –> např. holotropní dýchání 5. humanistická –> terapeut učí člověka vnímat sám sebe a mít se rád i se svými nedostatky –psychiatrie = obor medicíny – studuje se na fakultě filozofie – obor psychiatrie – k léčbě se používají léky –duševní poruchy– změny některých psychických jevů, které se projevují v chování a prožívání a způsobují problémy v sociální komunikaci a interakci – zabývá se jimi psychologie a psychiatrie –porucha osobnosti– trvalý stav, který se projevuje nepříznivými vlastnostmi osobnosti (např. odchylky v citovém prožívání, uvažování, chování) –dělení:1. psychózy –> neuropsychické poruchy, které narušují osobnost člověka –> např. schizofrenie, maniodepresivní psychóza 2. neurózy –> nejčastější psychická porucha –> mají většinou přechodný charakter – neporušují mozek –> např. neurastie (=poruchy spánku), fobie 3. poruchy osobnosti (psychopatie) –> dlouhodobé odchylky od běžných problémů –>gambling – patologické hráčství, závislost na hazardu –>pyromanie – patologické zakládání požárů –>kleptomanie – patologické kradení –>trichotillománie – intenzivní puzení k vytrhávání vlastních vlasů 4. oligofrenie (slabomyslnost) –> vyznačuje se nerozvinutostí poznávacích schopností a procesů –typy:1. paranoidní –> nadměrná citlivost k negativnímu hodnocení –> nespolečenství –> vztahovačnost –> neschopnost odpustit urážku nebo křivdu –> častěji se projevuje u mužů 2. schizoidní –> neschopnost prožívat uspokojení –> uzavírání se do sebe –> obtížné vyjadřování náklonnosti k druhým –> nezájem o realitu –> hloubavé přemýšlení –> citový hlad vede k chladnokrevnému vraždění 3. disociální –> neuznávaní obecně platných norem –> stálá potřeba citového vzrušení –> egocentrismus –> lhostejnost k citům druhých –> tato porucha je diagnostikována už v dětství –> častá příčina trestné činnosti 4. histrionská –> přehnané emoční projevy –> snaha být středem pozornosti –> snaha o manipulaci s ostatními –> lhavost –> neztišitelný pláč –> častěji u žen 5. anankastická –> ovlivňuje prožívání, myšlení a chování –> pochybnosti o vlastních schopnostech –> sklon k perfekcionismu 6. anxiózní –> trvalé napětí a podceňování –> strach z kritiky a z toho plynoucí vyhýbání se společenským kontaktům Neurózy– poruchy psychických procesů – způsobeny exogenními (vnějšími) vlivy – zpravidla např. prožitá traumata v dětství, která se po letech se vynoří – „do vědomí se vrací skrze síto“ – Freud –poruchy vnímání–iluze– zkreslené vnímání – má opodstatnění v realitě – je vyvolána skutečným objektem –halucinace– klamný vjem – vzniká nezávisle na realitě – typická pro schizofrenní onemocnění a delirium tremens –poruchy paměti–amnézie – ztráta paměti –hypomnézie– snížená paměťová výkonnost – po mozkových příhodách, alkoholická okna –hypermnézie– často se spojuje s negativními emocemi – člověku se vybavují přesné detaily –poruchy myšlení–bradypsychismus– zpomalené myšlení – u mentálně retar

Témata, do kterých materiál patří