Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 11

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Myšlení

Myšlení je psychický proces, kterým získáváme zprostředkované a zobecňující poznání skutečnosti, zejména její podstatné znaky a jevy.

Myšlení úzce souvisí s řečí, pamětí, vnímáním a představami.

Myšlení je sociálně podmíněný psychický proces hledání a objevování podstatného a nového. Uplatňuje se především při řešení situací, kde na řešení nestačí dosavadní zkušenost.

Myšlení je velmi složitý proces, při němž probíhá řada dílčích procesů – myšlenkových operací.

Myšlenkové operace - myšlenkové postupy:

Analýza – rozbor, rozčleňování celku na části

Syntéza - sjednocení částí do celku

Srovnávání - myšlenková operace, pomocí které se zjišťuje podobnost a rozdílnost mezi dvěma nebo více předměty či jevy

Abstrakce - myšlenková operace, kterou vyčleňujeme podstatné a obecné vlastnosti předmětů, jevů a ponecháváme stranou vlastnosti ostatních

Konkretizace - vztahování podstatných a obecných vlastností předmětů a jevů určité třídy na konkrétní předmět nebo jev patřící do této třídy předmětů a jevů

Zobecňování - myšlenkové zjišťování a spojování společných vlastností jednotlivých předmětů a jevů určité třídy (skupiny)

Indukce - vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů

Dedukce - opak indukce, aplikace obecného poznatku na konkrétní případ

Analogie - vyvozování poznatku o nějakém předmětu na základě jeho podobnosti

Myšlení se rozvíjí od raného dětství, při hře, při styku s lidmi, s prostředím.

Formy myšlení:

POJEM - základní forma myšlení, řečové vyjádření obecných a podstatných znaků nějakého předmětu, děje či jevu. Obsah a rozsah pojmu se mění s věkem, vzděláním, zkušenostmi

SOUD - vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy, jejich nadřazenost, podřazenost a souřadnost.

ÚSUDEK - vyjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy

Vlastnosti myšlení – jde o vlastnosti, které jsou typické pro určitého člověka.

hloubka myšlení - schopnost postřehnout podstatné souvislosti a vztahy, tzv. detaily

šířka myšlení (obsažnost) - schopnost hodnotit při řešení úloh a problémů všechny souvislosti, myšlenkový rozsah

přesnost myšlení - schopnost jasně, srozumitelně a přesně formulovat problémy, definice apod.

pružnost myšlení – schopnost hledání nových, originálnějších řešení, přizpůsobit se podmínkám

rychlost myšlení – rychlý sled myšlenek, opakem je pomalost myšlení

kritičnost myšlení – schopnost přijímat a posuzovat jiné názory

Druhy myšlení

praktické myšlení – tento typ myšlení uplatňujeme, když řešíme problém praktickou, manuální činností, např. výměna prasklé žárovky

konkrétně názorné myšlení – toto myšlení uplatňujeme, když problém řešíme pomocí názorných představ, např. představa cesty (trasy) při jízdě autem

Témata, do kterých materiál patří