Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2B - Psychologie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

2B PSYCHOLOGIE Klasifikace psychologických věd 1) Základní pedagogické vědy − zahrnují psychologické jevy a skutečnosti, které mají nejobecnější charakter, jsou teoretické − obecná psychologie • věnuje se základním teoretickým otázkám psychologie • zkoumá obecně platné zákonitosti psychického dění, všechny psychické jevy • zajímá se o to, co je společné všem lidem − psychologie osobnosti • zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi • zkoumá jedinečné psychické vlastnosti, které specificky ovlivňují způsob myšlení, cítění a chování určitého jedince či typické skupiny osob − sociální psychologie • obor, který se zabývá vlivem společenských faktorů na lidskou psychiku • zkoumá interakce mezi lidmi, které probíhají ve dvojicích i v sociálních skupinách • řeší otázky forem a mechanismů začleňování lidí do společnosti − vývojová psychologie (ontogenetická) • zabývá se otázkami psychického vývoje člověka jako druhu (fylogeneze) • zkoumá činitele ovlivňující vývoj • věnuje se charakteristikám vývojových období člověka • zkoumá tělesné, emocionální, kognitivní a sociální změny, k nimž dochází během celého lidského života • hlavní metodou výzkumu je dlouhodobé pozorování − psychopatologie • zkoumá psychické poruchy a příčiny jejich vzniku • hledá léčební metody, které je odstraňují − biologická psychologie • zkoumá vzájemné vztahy mezi tělesnými procesy a psychickým děním − psychologie životního prostředí • zaměřuje se na vzájemné vztahy mezi životním prostředím, lidským chováním a prožíváním • zkoumá účinky extrémních teplot, hluku, znečištění ovzduší a dalších faktorů na zdraví a duševní rovnováhu obyvatelstva • studuje, zda uspořádání měst, vesnic, budov a interiérů odpovídá lidským potřebám 2) aplikované (užité) psychologické vědy − zkoumají psychologické jevy, které se projevují v souvislosti s určitou praxí − pedagogická psychologie: zabývá se hlavně problematikou učení a vyučování, hledáním efektivních metod učení, zkoumání vztahů žák – učitel, klima školy, … − klinická psychologie: diagnostika, léčení a společenské přizpůsobení osob s relativně závažnými psychickými potížemi a poruchami − psychologie zdraví: • zabývá se diagnózou, léčením a prevencí různých onemocnění • zkoumá a podporuje zásady zdravého způsobu života − poradenská psychologie: aplikovaná psychologie v poradnách pro rodinu (dříve manželské poradny), na úřadech práce, v pedagogicko-psychologických poradnách, případně v poradnách pro vysokoškoláky − pedagogická psychologie: procesy učení a vyučování − psychologie práce: podmínky práce a jejich vlivem na pracovní výkon, … 2B PSYCHOLOGIE − forenzní (soudní) psychologie: uplatnění v rámci soudního a vězeňského systému − psychologie sportu: psychologickými prostředky se psychologové pokoušejí zlepšit výkony vrcholových sportovců − další psychologie: sportu, dopravní psychologie, psychologie reklamy, řízení, trhu, vojenská psychologie, ekonomická psychologie 3) speciální psychologické disciplíny − tvoří disciplíny, které zkoumají lidskou psychiku ve vymezených oblastech nebo specifických podmínkách: − biopsychologie: představuje směr, který vychází ze studia biologických základů psychických procesů (reflex, instinkty) − zoopsychologie: zkoumá psychiku zvířat − psychometrie: předmětem zájmu je vytváření psychologických testů − farmakopsychologie: sleduje a popisuje účinky léků, chemických látek a drog na psychiku − psycholinquistika (psychologie řeči): obor zkoumající vztahy mezi myšlením a řečí (vnitřní řeč, porozumění řeči, slovní asociaci, …) − psychofyziologie: studuje návaznost funkčních změn v organismu a psychických funkcí Základní psychologické směry 1) experimentální psychologie − založil ji Wilhelm Wundt pro psychologi je důležitý pokus v Lipsku založil první experimentální laboratoř 1879 -> zde prováděl pokusy (jak se člověk chová za určitých situací, jaké jsou jeho funkce – pláč, lhostejnost) − cílem je pozorovat jednání lidí – zobecňovat experiment 2) behaviorismus − zakladatelem byl John B. Watson (USA), dalšími představiteli I. P. Pavlov, B. F. Skinner − představa, že člověk je stroj, že je snadno vychovatelný (chování je sled naučených odpovědí – co na člověka působí, takový je) − behavioristé přeceňovali roli výchovy a neuznávali vrozené psychologické dispozice 3) neobehaviorismus − vzniká v 2. polovině 20. století 4) kognitivní psychologie − zakladatelem byl Jean Piaget − klade důraz na vnímání, fantazii, myšlení, řeč, poznávací procesy (dokončování přerušených, nespojitých obrazců) − soustava prožitků spojení vnějšího projevu vnitřních reakcí − snaží se definovat chování člověka − zkoumali, proč si člověk něco myslí a chová se jinak, než si myslí 5) transpersonální psychologie − zakladatel Stanley Grof (původem Čech) − pokusy: holotropní dýchání, LSD − vyvinula se z humanistické psychologie − zabývá se mimořádnými stavy vědomí, vyvolané drogami, hypnózou, holotropním dýcháním (stav rozšířeného vnímání, překysličení mozku z rychlého dýchání) − některými psychology považováno za nevědeckou – papsychologi 6) reflexologie − zakladatel I. P. Pavlov − zkoumal podmíněné reflexy 2B PSYCHOLOGIE 7) humanistická psychologie − zakladateli byli Maslow, Rogers − vznik ve 20. století v Americe − zdůrazňoval tvořivost osobnosti, vědomí a sebevědomí − touha po seberealizaci → cíl a dosáhnout ho 8) hlubinná psychologie: psychoanalýza − zakladateli Sigmund Freud, Jung, Adur − dělí se na duševní život: • vědomí: to, co si uvědomujeme, ale neuvědomujeme si to • podvědomí: skryté části, neurčující ale mají vliv – něco děláme − Freud zjistil mezi minulou zkušeností člka a jeho současnými problémy → upozorňuje na vliv nevědomí na chování člověka − podle Freuda jsou rozhodujícím činitelem psychologického vývoje jedince pudy – zejména pud sexuální

Témata, do kterých materiál patří