Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3B - Psychika člověka

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

3B PSYCHIKA ČLOVĚKA − Nejzákladnějším a nejobecnějším psychologickým pojmem − Je odvozeno z řeckého psyché – duše − Psychika popisuje lidskou osobnost − Psychika je souhrn duševních dějů během celého lidského života − projevuje se chováním a prožíváním Charakteristika lidské psychiky − psychiku jednotlivce tvoří: psychické procesy, stavy, vlastnosti − psychika je souhrn duševních dějů během celého lidského života − schopnost organismu odrážet svými stavy okolní realitu a reagovat na ni na úrovni senzomotorické (přímá reakce na stav okolí), percepční (pochopení okolí), intelektuální (chápání vzájemných vztahů a zákonitosti různých jevů) − psychika má biologický základ a disponuje funkcemi, které umožňují učení, základní instinkty, socializaci, adaptaci − psychika shrnuje duševní obsahy a funkce člověka → jakým způsobem zpracováváme myšlenkové informace Chování − vnější projev duševního života člověka − rozpoznatelné – lze ho měřit a pozorovat − 3 projevy chování: • jednání • řeč • neverbální komunikace Prožívání − vnitřní zážitek, který se děje uvnitř člověka − souhrn psychických procesů a stavů (vjemy, představy, emoce, rozhodování) − prožívání je bohatší než chování − 3 stránky prožívání: • poznávací • citové • snahové (jestli něco chceme nebo nechceme) − znaky prožívání: • subjektivnost ▪ každé prožívání je subjektivní ▪ pouze subjekt zná jeho obsah • jedinečnost ▪ prožívání je jedinečné, v dané době neopakovatelné • časová plynulost a neohraničenost ▪ prožívání se uskutečňuje v čase ▪ prožívání zasahuje do minulosti i do budoucnosti • omezení pouze na část psychiky ▪ prožívání zahrnuje pouze uvědomovanou stránku − prožívání je bohatší nežli chování − kategorie prožívání: psychické stavy, vlastnosti, procesy (poznávací, citové, volní) 3B PSYCHIKA ČLOVĚKA Sociální a biologická determinace psychiky − vzájemný vztah biologické a sociální determinace: vývoj člověka probíhá podle vnitřních zákonů, ale je také ovlivňován interakcí s prostředím Biologická determinace − dědičnost je považována za biologický faktor → je to to, co si člověka přináší na svět po svých rodičích a co ovlivňuje úroveň rozvoje jeho psychiky − určena samotným organismem člověka: • nervová soustava • dědičnost (vrozené vlohy, předpoklady, dispozice) • žlázy s vnitřní sekrecí vylučující hormony přímo do krve (štítná žláza, …) • biologické potřeby (žízeň, hlad, …) • tělesný stav (únava, nemoc) − dědičně je ovlivněna struktura temperamentu, až 80 % inteligence, tělesné znaky, nemoci Sociální determinace − lidská psychika má sociální ráz − člověk je sociálně determinován − důležité je sociální prostředí, v němž člověk žije a vyvíjí se − základní druhy sociální interakce: • vztah jedinec – jedinec: ▪ matka – dítě, učitel – žák, muž – žena ▪ tyto vztahy mají základní význam pro sociální vývoj jedince, pro rozvoj osobnosti • vztah jedinec – společenská skupina: ▪ člověk je členem rozmanitých společenských skupin (třída, rodina, …) ▪ z příslušnosti ke společenským skupinám vyplývají pro jedince určité povinnosti a práva ▪ socializace: začleňování člověka do společnosti • vztah společenská skupina – jedinec: ▪ tento vztah určuje místo jedince ve společenské skupině (podřízený – nadřízený, žák – učitel) ▪ společenská role: každý člověk má ve společenské skupině vymezené místo • vztah společenská skupina – společenská skupina ▪ vytváří v psychice člověka tzv. kolektivní vědomí − sociální determinace určená sociálním prostředím: • lidé a vztahy k nim (osobní vztahy – především matka a dítě) • vztah k sociální skupině (rodina, třída, parta) • vztahy mezi skupinami (sportovní kluby) • vliv skupiny na jednotlivce (člověk je vždy součástí skupiny) • společenské normy • kultura Vymezení pojmů vědomí, bezvědomí, nevědomí Vědomí − odvozeno od slova vědět − je projevem stupně duševního vývoje a duševního zdraví člověka − vědomí nemá kojenec − vědomí je stav, který spočívá v uvědomování si vnitřních a vnějších podnětů 3B PSYCHIKA ČLOVĚKA Podvědomí – nevědomí − je to to, co si člověk ze svého duševního života při prožívání neuvědomuje − podvědomí a nevědomí v podstatě s významem splývají − nevědomí • je přesnější, protože o procesech, které se v něm odehrávají, nevíme a vědomě ho lze těžko ovlivníme • oblast psychiky, která leží mimo sféru vědomí • souhrn psychických obsahů a procesů, které probíhají mimo vědomí, ale mohou ovlivňovat chování a prožívání − podvědomí • je v něm uloženo hodně informací (vzpomínky, pocity, asociace, postřehy, podprahové vjemy) • vyvolává naše pocity, nálady, nevysvětlitelné názory na věc • podvědomě reagujeme na podněty • všechno to, co je v něm obsaženo, se propojí a dá nám výsledek, který ovlivní naše racionální rozhodnutí → způsobuje i tzv. šestý smysl

Témata, do kterých materiál patří