Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5B - Sociální psychologie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

5B SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE − Sociální psychologie = věda na rozmezí pedagogiky a psychologie − Sociální psychologie – základní teoretická disciplína psychologie − Vznik – na počátku 20. století. − Za zakladatele oboru sociální psychologie jsou považovaní Émile Durkheim a jeho slavný žák Clode Lévi-Strauss − Avšak mnoho psychologů považuje za zakladatele sociální psychologie již Platona a Aristotela − Primárním předmětem zkoumání v SP je jedinec ve skupině (v rámci sociálních vztahů) – tím se liší od sociologie (zkoumání společnosti jako celku). − Primárním předmětem zkoumání sociální psychologie je jedinec ve skupině (v rámci sociálních vztahů) – tím se liší od sociologie (která se věnuje zkoumání společnosti jako celku) − věda o chování, prožívání a zkušenostech jednotlivce ve společnosti Definice psychologie − Z řeckého „psyché“ = duše, duch a „logia“ = věda, výzkum, nauka − Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Definice sociální psychologie − Sociální psychologie se řadí mezi základní psychologické disciplíny, která zkoumá ovlivňování a utváření psychiky jedince sociálními (společenskými) faktory (např.jak je ovlivněna mezilidská komunikace, rodinná výchova, malé skupiny apod.) Rozdíl mezi sociologií a sociální psychologií − Sociální psychologie – př.: jak nezaměstnanost působí na konkrétní osobu • zkoumá, jak vznikají vztahy, jak funguje komunikace mezi lidmi, psychiku lidí, jak člk ovlivňuje ty druhé a jak druzí ovlivňují jeho − sociologie – zkoumá celou skupinu Dva směry SP − Americký • čerpají z odkazu behaviorismu (ten zkoumá jen chování člověka) a na ostatní faktory, na to, co je v nás zděděné po předcích, příliš nehledí • rozhodující je situace • americká SP = psychologická sociální psychologie − Evropský • roli sehrávají faktory dědičné – na ně klade důraz psychoanalýza • podle Freuda – sociální situace jen málo může změnit, co nám bylo dáno do vínku Předmět sociální psychologie • vědecké studium způsobů, kterými lidé poznávají, cítí a jednají, když jsou ovlivněni přítomností druhých lidí • SP studuje vzájemné interpersonální vztahy mezi jedinci • Sociální psychologie zdůrazňuje osobní interpretaci • Lidová moudrost ▪ dvě přísloví: vrána k vráně sedá (podobné hodnoty a zájmy) x protiklady se přitahují (dominance a submise) ▪ SP studuje, za jakých podmínek platí první a za jakých podmínek druhé přísloví ▪ SP empiricky tj. zkušeností ověřuje poznatky lidové moudrost, specifikuje podmínky, za kterých platí a vytváří vnitřně spojitý systém poznání. 5B SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Nepřesnosti v sociální percepci − tendence přeceňovat roli rysů (dispozic) a podceňovat (vliv) situace při determinaci a interpretaci lidského chování. − Lidé jsou často rezistentní k soc. PSY zákonitostem, preferují „vlastní rozum“ (př. Pygmalion efekt, Halo efekt apod.) − První dojem − Halo – efekt – získání informací od ostatních a dělání názoru na daného jedince předem − efekt shovívavost – tendence posuzovat rozdílně lidi podle toho, jak na nás působí − Projekce (autoprojekce) – tendence posuzovat ostatní dle sebe a očekávat, že 2. člk má stejné názory,… − Neoprávněná generalizace – u konkrétního jedince předpokládáme vlastnosti, které jsou pro příslušníky určité skupiny charakteristické („děvčata se lépe učí“) − chyba kontrastu – tendence přiřazovat pozorovaným lidem takové vlastnosti, které jsou v protikladu k naším vlastní, nebo zkreslené vnímání projevů Společenská činnost − směřuje k úpravě či vyvolání změn v postojích a vztazích jedinců nebo skupin, a to buď formou: negatvního přinucení (trest) či pozitvního získání (např. oceněním, výhodami nebo úlevami). Společenské prostředí − funkce: • direktvní (usměrňující) • protektvní (zájmy společnosti, ochraňující) • predikatvní (schopnost předvídat) Studium sociální psychologie − umožňuje: • tvořivě ovlivňovat mezilidské vztahy • usnadňovat lidem sociální život • vyhnout se chybám při ovlivňování jiných (například manipulaci, vedení k závislosti, …) • kvalifikovaně řídit, vést, učit, pečovat, provádět terapi či poradenství Pojmy − interakce = vzájemné působení, ovlivňování (ve vztazích) − sociální interakce = vzájemné působení dvou a více jedinců na sebe − socializace = celoživotní interakční proces ▪ pokud není → psychické strádání − komunikace = základním projevem sociální interakce (verbální, neverbální) − interpersonální vztahy = vztahy mezi lidmi/jedinci − sociální percepce = způsoby, jak lidé vnímají sebe a druhé lidi v sociálních situacích (odměna i trest) − postoj = relativně trvalá soustava pozitivního nebo negativního hodnocení vůči někomu (emocionální cítění, tendence chování) Produkty socializace − sebevědomí • nejprve fakt uvědomění si sebe sama, vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností • základním kritérium: jak jedinec pociťuje, že řídí svůj život podle vlastních regulativů a zaměřuje jej k těm účelům, které vycházejí z jeho sebepojetí − sebehodnocení • proces nahlížení na sebe, hodnocení sebe v kontextu nějakých kritérií • posouzení sebe a své připravenosti něco dosáhnout, zvládnout nebo vyřešit • výsledkem je pocit vlastní hodnoty 5B SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE • sebehodnota se vztahuje na morální jednání − sebereflexe • schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání • jedním z předpokladů osobního rozvoje • kdo není schopen vnímat své činy, analyzovat je a učit se z nich, nebude svou osobnost rozvíjet, ať už pozitivním či negativním směrem − sebeocenění • oceňování vlastních možností výkonu v dané situaci • představa určitých možností nebo šancí • měřítkem sebeocenění je ideální já, porovnání s druhými • sebehodnocení a sebeoceňování má velký vliv na emocionální rovnováhu jedince a na jeho sociální fungování − svědomí • soustava vnitřních mravních zásad, které určují, co se smí a nesmí • není racionální (rozumný) • nejsilnější vnitřní regulátor Sociální deprivace − znamená strádání − druhy: • citová ▪ strádání člověka neuspokojením potřeby vřelých citových vz

Témata, do kterých materiál patří