Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Místo člověka ve společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (126,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. Místo člověka ve společnosti Socializace = celoživotní proces, v jehož průběhu se jedinec začleňuje do společnosti a osvojuje si její normy, hodnoty a ideje. Přeměna z biologického tvora v originální osobnost, teprve se stává lidským tvorem (viz. vlčí děti)Vzniká společenská bytost, která se nechová nahodile a nepředvídatelněprimární – (zejména v rodině, před vstupem do školy)sekundární – (především ve škole a pracovním kolektivu) Role a status Sociální statuszavedl sociolog RALPH LINTON a popsal ho jakoobjektivní místo člověka ve společnosti, v její hierarchizované struktuře, jeho soubor práv a pravomocí, povinností a závazků a něco se od něj očekává. Připsaný/zděděný/askriptivní xzískaný (dcera, žena, Češka,..) (matka, kamarádka, studentka,..) Sociální roleje činnou stránkou statusu a tímto pojmem se rozumí všechna chování (konání) očekávaná druhými od jedince v určitém postavení a různých skupinách.Jsou to očekávané způsoby chování. Konflikt mezi rolemi (muž nemohl plně fungovat ve své roli generálního ředitele, protože získal novou roli otec čerstvě narozeného dítěte) Konflikt uvnitř role (komplex rolí – je v roli ředitele, ale nemůže jí naplnit, tak jak by chtěl) Konflikt „já – role“ (nastává konflikt mezi schopnostmi jedince a očekáváním okolí, př. soudce přemýšlí o to, že by vzal úplatek) Sociální útvary = skupiny lidí, které jsou vymezené specifickými vztahy mezi jedinci tvořícími tyto útvary Agregát –tvořen skupinou anonymních jedinců, kteří jsou náhodně na stejném místě ve stejný čas, mají si k sobě fyzicky nebo geograficky blízko, ale bez systematické interakceči společného cíle netvoří soc. skupinu (př. cestující na zastávce, hosté v hotelu,..)Dav –specifický druh sociálního agregátu, seskupení většího počtu osob v prostorové blízkosti a se stejným zájmem/cílemV davu dochází k deindividualizaci = změna individuálního chování, viz.davová psychóza, difúze zodpovědnosti – efekt přihlížejícího(on pomůže někdo jiný) Klasifikace davu dle R. W. Browna dav aktivní útočný dav (dav lynčující, terorizující či dav vzpoury či protestu) únikový dav (vznikající panikou, např. střelbou či vraždou ve veřejných prostorách před pasivním davem) získávací dav (např. dav v obchodu při slevách) expresivní dav (dav vyjadřující názor nebo postoj, např. při demonstracích)dav pasivní (posluchačstvo)příležitostné (např. sledující v kině, divadle atd.)záměrné (např. veřejná setkání) Skupina =specifický druh sociálního útvaru, 3+ osob, dochází k nějakému druhu vzájemné interakce, existují vztahy mezi členy, mají stejné zájmy, cíle, hodnoty, normy, mají specifickou identitu, rozdělené role a pozice,.. Dělení sociálních skupin: Podle velikosti – počtu malé 3 – 30 členů (např. rodina, třída, atd.) velké – podskupiny, nemožnost osobního kontaktu mezi všemi členy (např. národ, politické strany, atd.) Podle stabilitypřechodné – dočasně (např. návštěvníci divadla)stálé – opak přechodné skupiny (např. národ) Podle typu vazbyformální – vzniká shora –předpisy, pravidla, normy, zákony; funkční vztah mezi členy – neosobní vztahy (např. pracovní skupina, vojenský útvar, atd.) neformální – závislá na povaze a aktivitě svých členů, vlastní iniciativa, členové se znají, blízký vztah a stejné zájmy a potřeby (např. skupina přátel, amatérské zájmové kroužky) Podle účastičlenské – vlastní, jichž je člověk uznávaným členemcizí – referenční skupina –jedinec k takové skupině vztahuje své jednání v očekávání, že bude akceptován jako člen; Primární a sekundárníPrimární skupiny - začíná v nich socializace jedince, a proto mají rozhodující vliv na rozvoj jedince, jde o malé skupiny, intimní, kontakty probíhají tváří v tvář, jedinec se v nich plně angažuje celou osobností, nejen jako nositel dílčí role (rodina, herní skupina (v dětství), sousedství a skupina starších)Sekundární skupiny-označuje všechny další skupiny, v nichž začíná převládat účelová racionalita a volnější, méně osobní a formálnější vazby (profesní skupiny, sociální vrstvy) Sociální stratifikace = výsledek sociální nerovnosti, sociální rozvrstvení, koncept sociálních vrstev (věk, vzdělání, náboženství, etnikum,..) sociální mobilita = pohyb mezi společenskými pozicemi vertikální a horizontální Sociální deviace = odchylka od normality, nehodnotící (nemusí být vždy negativní) Patologická deviace = negativní odchylka Sebevražednost, prostituce, alkoholismus, kriminalita,.. Teorie anomie E. Durkheima Anomie =stav rozkladu norem a hodnot ve společnosti (souvisí s válkou, pokrokem, revolucí) rychlý rozvoj ekonomiky x pomalý morální rozvoj Teorie etiketizace –labelling – lidská identita se utváří v procesu socializace, kriminální čin není nějaký čin sám o sobě, ale je až tehdy co je označen za kriminální čin nějakou skupinou lidí, primární a sekundární deviace (někdo mě označil – za špatného člověka) (začínám se stotožňovat s označením a stanu se špatným člověkem)Teorie anomie K. Mertna

Témata, do kterých materiál patří