Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osobnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SYCHOLOGIE OSOBNOSTI OSOBNOST -je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince -utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností -osobnost je soustavou vlastností, charakterizují individualitu konkrétního člověka -osobnost se vždy projevuje jako celek Osobnost a role Osobnost – vnitřní psychická podstata člověka Role – vnější veřejný projev psychiky člověka; vyjadřuje to, co se od člověka očekává v určitých situacích - jejich vztah je buď přijmutí (ztotožnění se) nebo odmítnutí role Osobnost dle Sigmunda Freuda -Freud tvrdil, že člověka se skládá ze 3 částí -)Superego, Ego, ID 1) ID-nevědomí=TO -jde o vytěsněná traumata, vzpomínky,konflikty, potlačené agresivní a sexuál.pudy -naše Já=EGO je vytěsněno do nevědomí, víme o nich, ale naše JÁ si je nepřipouští -naše konání je značně ovlivněno nevědomými procesy 2)EGO=JÁ -řídí se principem reality -charakterizováno vědomými poznávacími procesy -obsahuje myšlení, vnímání, city, motivaci, učení, rozhodnutí, plány 3)SUPEREGO=NADJÁ -jedná se o zvnitřnělou reprezentaci hodnot a morálky společnosti -zvnitřnění či interiorizace, přijetí zkušeností do psychiky-návyky, které si bereme za své - VYTĚSNĚNÍ:To znamená, že se člověk snaží nemyslet na to, co ho trápí. - SUBLIMACE: Nepříjemné potlačovanéemoce, jsou přeměněny do jiné společensky přijatelné činnosti (hudba, umění). - REGRESE: Jde o návrat na nějaký z již prožitých, primitivnějších stupňů mentálního vývoje Struktura osobnosti vyjadřuje vnitřní uspořádání osobnosti, skladbu jejích prvků, dispozic, schopností a postojů poukazuje na trvalejší stav (relativně stálé uspořádání a chování celku) uspořádání dispozic, tvořících osobnost za strukturu osobnosti považujeme psychické vlastnosti osobnosti Dynamika osobnosti -vyjadřuje téma sil, které hýbou osobností, určují její chování -vztahuje se k motivaci či temperamentu -„to, co se v životním prostoru jedince děje, je závislé na dění v něm samém a naopak“ = existuje tedy vzájemná závislost ega a životního prostředí, prožívání světa a chování vůči světu Temperament je buď spojován s emocemi nebo s emoční a snahovou vzrušivostí během života temperament podléhá změnám a temperamentové vlastnosti se prolínají Významy pojmu temperament vnímavost, citlivost osoby vůči emociogenním situacím tendence ke změnám nálad poměr nervových procesů podráždění a útlumu temperamentem nazýváme obecně charakteristické celkové projevy afektivity Typy temperamentu: a) SANGVINIK -stabilní extrovert -krev -společenský, veselý, čilý, téměř bezstarostný, má stále nové nápady -emočně a názorově nestálý -nedotáhne spousta věcí do konce, seběvědomí b)FLEGMATIK -stabilní introvert -hlen -rozvážný, spolehlivý,mírumilovný,lhostejný, klidný, má chladnou hlavu -nedává najevo city, nemá rád změny,nerad říká NE,nejlépe se s nim vychází -má rád společnost ale nevadí mu ani samota c)CHOLERIK -labilní extrovert -žlutá žluč -neklidný, útočný,spolehlivý,stálý v názorech,prožívá vše hluboce,zásaditý -pokud se mu něco nevychází, je nevrlý a nepříjemný, netrpělivý, nepřiměřené reakce -cílevědomý, dobrá vůdčí osobnost, silná vůle, problémy řeší rychle d)MELANCHOLIK -labilní introvert -černá žluč -tichý, přecitlivělý, nespolečenský, vážný,pesimistický, plachý, má časté deprese -má nízké sebevědomí a trpí vnitřní nejistotou -uznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci, klade na okolí nereálné nároky Temperament ve starověku -první typologie vznikaly již ve starověku -lidé se dělili dle data narození(zvěrokruh) -konstrukční typologie(psychologické vlastnosti a stavba těla) -Hippokrates-typy temperamentu (cholerik,sangvinik,flegmatik,melancholik) Typologie podle extroverze a introverze autorem je C.G.Jung rozlišuje lidi se zaměřením energie dovnitř a ven extrovert – zaměřen navenek, na realitu, otevřený, přístupný, praktický, aktivní introvert – více zaměřen sama na sebe, žije víc vnitřně než navenek, uzavřený, nespolečenský,spíše pasivní, má velkou představivost a fantazii oba tyto typy mají ještě čtyři varianty: myšlenkový typ citový typ čivý typ intuitivní typ extrovertně myšlenkový typ: je to charakteristický empirik, který má především užitkový vztah ke skutečnosti extrovertně citový typ: je závislý na společenských konvencích, přebírá hotová schémata hodnocení extrovertně čivý typ: představuje krajního realistu, který má za skutečné jen to, co sám vidí nebo co mu jako skutečnost prezentuje věda extrovertně intuitivní typ: typický plánovač realizací vlastních citů introvertně myšlenkový typ: je to charakteristický intelektuál,jemuž jsou myšlenky, ideje a abstrakce více než fakta introvertně citový typ: představy a subjektivní pocity jsou mu víc než objektivní skutečnost, jeho doménou jsou knihy introvertně čivý typ: člověk vyznačující se senzitivitou a vciťováním se introvertně intuitivní typ představuje charakteristický snílek, mystik Konstituční typologie (Kretschmer) dělení lidí podle vztahu stavby těla a charakteru u každého typu rozlišuje určité charakteristické typy charakteru Kretschmer rozlišuje tyto stavby těla: astenický pyknický atletický Eysenckova teorie -původní dotazník obsahoval pouze 2 faktory(neuroticismus a extroverzi) -později doplnil svou teorii o 3.faktor-psychoticismus -jeho testy vynikají dobrou měřitelností a testovatelností a)emoční stabilita nebo labilita (neuroticismus) b)extroverze-introverze c)psychoticismus Charakter -soubor morální vlastností člověka -jeho podstata je v činech, nikoli ve smýšlení či postojích -rozhodující je to, co člověk činí, nikoli to, co říká -charakter se utváří už od narození, od útlého věku -vztah člověka ke: společnosti,práci,k sobě samému,životním překážkám,přírodě,živ.prostředí Vloha -vrozený předpoklad pro vykonávání nějaké činnosti -cvičení vloh se vyvíjí schopnosti -př. : hudební sluch, schopnost rozlišovat vůně -vlohy se vztahují k intelektuálním výkonům, ale i k emocionálním Schopnosti -vlastnost osobnosti, rozvinuté výcvikem, vzděláním, zkušeností -důležité pro kvalitní rozvoj a

Témata, do kterých materiál patří