Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 14

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Charakter souhrn psychických vlastností osobnosti (projevují se v mravní stránce jejího chování a jednání) morální profil člověka, složka osobnosti, představuje celý komplex vlastností člověka. souhrn všech mravních vlastností člověka (záporných, kladných) formuje se převážněpůsobením výchovy a dalších složek vlivů (velký vliv na dítě má rodina a to především vzor rodičů). Dítě se z každodenních situací učí, jak se za daných okolností správně chovat. Tyto vzorce chování si potom pamatuje a podle nich se chová v pozdějším věku a v dospělosti (například se učí od rodičů kladnému vztahu k práci, učí se vážit si práce druhých lidí a žádnou práci nepodceňovat) jednotlivé složky charakteru jsounavzájem spjaty charakter jeřídící složkou osobnosti; zajišťujenejvyšší kontrolu a regulaci v jednání člověka člověk skladným charakterem jedná podleurčitých zásad a norem (takového člověka si ceníme v soukromém i pracovním životě, je oblíbený a pro ostatní se může stát vzorem) Základní charakterové vlastnosti •Vztah k lidem -kladný vztah = ochota pomáhat druhým, spolupracovat s nimi, brát na ně ohled;záporný vztah = sobectví, bezohlednost, agrese, pomlouvání, podezíravost; vztah k lidem zahrnuje takévztah ke kolektivu (k rodině, ke spolužákům, ke spolupracovníkům); porozumění druhým nazývámeempatií (měla by patřit kzákladním dovednostem zdravotníků) •Vytrvalost-vlastnost vůle, jenutná k překonávání překážek v životě; vytrvalý člověk má šanci na větší úspěch než člověk, který předem všechno vzdává a u ničeho nevydrží; člověk se slabou vůlíčasto mění koníčky a někdy i zaměstnání a přisebemenším neúspěchu práci vzdává. •Odolnost k zátěži -umožňuje člověkuzvládnout obtíže (v učení, v práci, v osobních vztazích i třeba při přírodních katastrofách);člověk s nízkou odolností (labilní jedinec) snadno v takových situacíchselhává. •Sebehodnocení -vztah k sobě, sebepojetí, obraz sebe samého; může býtvysoké(přeceňování, pouštění se do věcí, které není schopen zvládnout, riskování, hazardování třeba se zdravím nebo s penězi),nízké(podceňuje se, neodvažuje si vytyčit žádný cíl, bývá nejistý, trpí trémou a strachem);u mladistvých -často kolísavé sebevědomí, střídá sepřeceňování a podceňování(velkou roli hrajeparta vrstevníků); ideální jezdravé sebevědomí (jedinec si kladepřiměřené cíle, chová sepřirozeně,nepodceňuje se a ani se před ostatníminevyvyšuje) •Svědomí-složka osobnosti,hodnotí a řídí naše chování; vyvíjí se od raného dětstvípřevzetím, zvnitřněním požadavků a norem společnosti;člověk svědomitý (plní si své úkoly a povinnosti) nebo naopaknesvědomitý (lajdácký, úkoly neplní a není na něj spolehnutí); nedostatek odpovědnosti se může projevit v zaměstnání v nedodržování norem, pravidel nebo postupů, v nerespektování řádů a autorit. •Společenské postoje-postoje k různým společenským jevům, vypovídají ohodnotové orientaci člověka(například postoj k eutanázií, k trestu smrti, k legalizaci potratů) Hippokratova typologie temperamentu Hippokrates (asi 460 - 370 př. n. l.) byl lékař starověkého Řecka. Byl pokládaný za otce lékařství. Hippokrates naivně hovořil o 4 tělesných šťávách, jejichž poměr v organismu určuje reakce jedince na okolí. Rozdělil temperament na 4 typy, které byly rozvíjeny pozdějšími badateli sangvinik- převažuje krev - vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city - emočně stabilní extrovert flegmatik- převažuje sliz, hnis - je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až a chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný - emočně stabilní introvert melancholik- převažuje černá žluč - vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost. Jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, avšak vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké - emočně labilní introvert cholerik- převažuje žluč - je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné. Emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran - emočně labilní extrovert. Typologie temperamentu podle Carla Gustava Junga. C. G. Jung položil základy dělení temperamentu v závislosti na přístupu k okolnímu světu. introvert - člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu, preferuje nepřímou komunikaci (e-maily, dopisy, SMS) před hovorem. Ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí. V případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně. extrovert - člověk žijící navenek - povrchní a spontánní => snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“, jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí. Ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí. Často rozšířeným mýtem je tvrzení, že introvertní osobnost je nevšímavá vůči svému okolí a naopak extrovertní velmi všímavá. Ve skutečnosti je to však obráceně -

Témata, do kterých materiál patří