Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 6

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. A City, základní druhy citů City (emoce) – vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícím podnětům. Vyjadřují to, co prožíváme, v citových procesech jsou přímé změny, které hodnotíme jako příjemné a nepříjemné. Říkáme, že city jsou psychosomatické stavy. Prožívání subjektivního stavu se běžně označuje slovy „jak se člověk cítí“. Subjektivní prožívání – to znamená, že prožívání citů se velmi těsně váže k subjektu. Například určitý umělecký obraz vyvolává téměř u všech lidí stejný vjem, ale velmi odlišné city. Vlastnosti citů Polarita neboli protikladnost citů – to znamená, že převážná většina citů má svůj protikladný cit: láska x nenávist, radost x žal, příjemnost x nepříjemnost. Příjemné city nazýváme stenickými city a nepříjemné astenickými city. Ambivalence neboli smíšenost citů – tato charakteristika znamená, že většina citů je výsledkem „smíšení“ různých stenických a astenických citů, že tzv. „čisté city“, se vyskytují jen zřídka. Například cit lásky zahrnuje jak příjemné (radosti), tak i nepříjemné city (obavy o milovanou osobu, žárlivost). Aktuálnost citů – znamená neopakovatelnost jednou prožitého citu v téže podobě. Zatímco například určitý vjem nebo myšlenku je možno znovu a znovu ve stejné podobě vybavit ve vědomí, city prožité s příslušným obsahem se mění. Stereotypnost citových reakcí nebo podmíněnost citů –znamená setrvačnost citů. Když se opakováním určitých podnětů určitá citová reakce na ně upevní, může tato citová reakce přetrvat i tehdy, když se význam těchto podnětů pro daného člověka změní. Citová adaptace-při opakování podnětu se mění intenzita citu, který tento podnět vyvolá. Opakující se podněty někdy přestávají vyvolávat tak intenzivní city, jaké vyvolaly na začátku působení. Jindy se naopak může intenzita citu působením stále stejných podnětů stupňovat. (Opakovaná návštěva lékaře může při jeho nesprávném počínání nebo bolestivém zákroku vyvolávat stále větší strach). Základní druhy citů: Rozlišujeme tyto základní druhy citů:tělesné city, citové reakce, citové stavy, citové vztahy a tzv. vyšší city neboli city společenského vědomí. Tělesné city – Nazýváme je také nižší city nebo emoce. Jsou to city, ve kterých prožíváme stav našeho tělesného organismu, a to jako vnitřní rovnováhu, tak i její narušení. Základní kategorie tělesných citů jsou: příjemnost – nepříjemnost, napětí – uvolnění. Citové reakce –Citovými reakcemi nazýváme city, které prožíváme při náhlém narušení rovnováhy organismu s prostředím. Citové reakce mohou být slabé, střední až velmi silné. Velmi intenzivní citové reakce nazýváme afekty. Afekty doprovázejí prudké změny ve stavu vnitřních orgánů (např. zrychlení nebo zpomalení činnosti srdce, plic…). Afekt si zpravidla počíná ve vědomí natolik „panovačně“, že nepřipustí ke spolupráci kritické a rovnovážné myšlení, tak že jeho průběh není možné kontrolovat. Člověk je jako „zaslepený“. Člověk se v afektu dopouští nerovnovážných činů. Citové reakce dělíme na útočné (hněv), obranné (strach, údiv, odpor, pláč) a sociální (city závislosti, nadvlády a ochrany). Citové stavy –Citovými stavy nazýváme dlouhotrvající a ne příliš intenzivní prožívání vlastního subjektivního stavu. Citový stav se většinou označuje pojmem nálada. Základní charakteristika citového stavu je, že na delší dobu ovlivňují ostatní prožívání, jednání a chování člověka. Typické citové vztahy vznikají v konfliktních situacích. (V konfliktu rozhodování, frustrace, deprivace a stresu).Frustrace – překážka na stanoveném cíli, překážka působí rušivě na uspokojení potřeby a dosažení cíle a aktivizuje tzv. obranné frustrační mechanismy.Deprivace – dlouhodobé strádaní, zanechává trvalý následek. K deprivaci dochází tehdy, když základní potřeby jsou uspokojovány na úrovni existenčního minima nebo klesají i pod tuto úroveň.Stres – tíha, tlak, nátlak, stav psychické zátěže, který vzniká vlivem nějakého rušivého faktoru na člověka během uspokojování potřeby nebo dosahování cíle a svým tlakem ztěžuje uspokojení potřeby nebo dosažení cíle. Citové vztahy: Citovými vztahy nazýváme prožívání subjektivního vztahu k předmětům zvláštní hodnoty nebo k sobě samému, přičemž povaha prožívaného vztahu má obyčejně dlouhodobější ráz. K základním druhům citových vztahů patří: sympatie – antipatie, láska – nenávist. City společenského vědomí – vyšší city: Za vyšší city, označované jako city společenského vědomí, považujeme city, které vznikají v průběhu socializace člověka a podílejí se na vytváření jeho společenského vědomí, jsou součástí. K základním druhům vyšších citů patří city intelektuální, estetické, etické a sociální. Intelektuální city: jsou stavy, které člověk prožívá při poznávací činnosti. (Např. cit zvědavosti, přesvědčení, pochybování o správnosti poznání, cit nedůvěry). Estetické city:jsou stavy, které člověk prožívá při hodnocení působících podnětů z hlediska jejich krásy. (Např. cit směšného, satirického, odporného, ošklivého, harmonického). Etické city:jsou stavy, které člověk při dodržování nebo porušování morálních principů u sebe samého nebo u jiných lidí. (Např. cit morálního rozhořčení, cit viny nebo neviny, cit křivdy). Sociální city:jsou stavy, které prožíváme ve styku s druhými lidmi nebo společenskými skupinami. (Např. cit lidské důstojnosti, cit družby, bratrské city). 6B Hospitalizované dítě, adaptace na hospitalizaci Návštěva zdravotnického zařízení u většiny dětí vyvolává nejistotu, strach, nedůvěru neboť zde získávají zkušenosti s nezbytnými bolestivými zákroky. Reakce dítěte ve zdravotnickém zařízení jsou zejména v útlém věku závislé především na jeho vrozených temperamentových vlastnostech, které později mohou být ovlivněny výchovou. V poslední době je uplatňována zásada společného přijetí maky s dítětem. Dítě se obvykle dříve uklidní, léčení může probíhat lépe a rychleji. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat prevenci proti hospitalismu. Tato reakce na hospitalizaci se řadí do tří stádií, a to: stadium protestní, stadium zoufalství, stadium odpoutávání se od matky.

Témata, do kterých materiál patří