Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie osobnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (144,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

29. Teorie osobnosti Osobnost = souhrn biologických, psychických a sociálních znaků. Zahrnuje psychické vlastnosti, procesy a stavy, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. (soubor zděděných a získaných vlastností) Determinanty lidské osobnosti: vnitřní – biologické – vrozené uspořádání lidského organismu, ale i různé fyziologické změny např. organické poškození mozkuvnější – psychosociální – vliv prostředí a výchovy na vývoj jednice Psychická struktura osobnosti je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysůpromítá se do ní jednota prožívání a chování psychické vlastnosti osobnosti relativně trvalé charakteristiky ovlivňují chování, prožívání a myšlení můžeme podle nich chování předvídat příklady: temperament, myšlení, schopnosti, postoje, vůle rysy osobnosti psychické vlastnosti člověka, které se projevují v jeho chování odlišují jedince od ostatních např. družnost – uzavřenost, dominance – submisivita, svědomitost – nezodpovědnost, sebedůvěra – sebepodceňování,…typ osobnosti vyjadřuje pozorované nastavění vlastností a rysů osobnosti, které spolu souvisí vyjadřuje podstatnou charakteristiku osobnosti od druhé poloviny 20. století modelVelká pětka extroverze vstřícnost svědomitost emocionální stabilita intelekt, kultura, otevřenost ke zkušenosti Psychické vlastnosti = relativně trvalé charakteristiky, kterými se jedinec vyznačuje Schopnosti=jsou vlastnosti, které jsou obecným předpokladem pro úspěšné vykonání nějaké činnosti, jsou pouhým předpokladem, vyvíjejí se, nejsou vrozené, vznikají na základě anatomicko-fyziologických dispozic člověka =vlohy Úrovně schopností: nadání– souhrn schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité oblasti činnosti talent– vysoce rozvinuté nadání, které umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výkonů ve svém oboru genialita– mimořádně rozvinutý talent, díky němuž je člověk schopen vytvářet vrcholná díla schopnosti mohou býtobecné (obecná inteligence) aspecifické (hudební, herecké matematické,..) Rozlišujeme je na: smyslové(percepční;zrakové, sluchové, čichové, … např. schopnost rozeznávat barvy, rychlý postřeh, schopnost hmatem poznat materiál...) psychomotorické (schopnost pohybové rychlosti, koordinace dvou a více současných pohybů, přesnost pohybů) umělecké(spojují spojení smyslové a psychomotorické + nadání a talent) intelektuální(např. schopnost orientovat se v nových situacích, řešit problém, obecně označováno jako inteligence) Inteligence = schopnost jedince učit se ze zkušenosti, přizpůsobovat se okolnímu prostředí, řešit problémy, … Je tokomplexní schopnost,v níž se uplatňují různí činitelé:orientace, myšlení, vnímání, paměť, koncentrace Rozvoj inteligence je závislý na dědičnosti (75%) a vlivu vnějšího prostředí (25%) Dva základní druhy: Fluidní–vrozená, neměnná, nezávislá na učení (např. v oblasti vnímání, senzomotorických dovedností, manipulaci s obrázky a symboly,..) Krystalická –založena na zkušenostech, vědomostech získaným učením a schopnosti je využívat (např. slovní a početní úlohy), je lépe ovlivnitelná než fluidní, dá se zlepšít Rozlišení inteligence podle oblasti, ve kterých se uplatňuje: Teoretická – zahrnujeoperace na úrovni znaků, lze ji měřit pomocí testů inteligence Praktická– zahrnujeoperace s objekty, schopnost řešit každodenní problémy Sociální – zahrnujespecifické operace se sociálními signály, obecně jde o schopnost rozumět sociálním vztahům a umět v nich přiměřeně jednat K měření inteligence se používají IQ testy (IQ – inteligenční kvocient) Průměrná hodnota IQ je 100. IQ 70 je hraniční pásmo defektu. IQ 120 a víc je nadprůměr. Specifickou formou inteligence jeemoční inteligence (EQ) vyznačuje se ve znalostech vlastních emocí, zvládáním emocí, schopnost sám sebe motivovat, schopnost vnímat emoce jiných lidí, schopnost dosahovat dobrých mezilidských vztahů, … Temperament = soubor vrozených psychických vlastností, které určují dynamiku prožívání a chování osobnosti. Projevuje se zejména způsobem reagování člověka a zvláště tím, jak snadno reakce vznikají, jak jsou silné a jak rychle se střídají. Považují se za vrozené. Nejstarší typologii temperamentu vypracoval ve starověku řecký lékařHIPPOKRATES (460 370 př. n. l). Tuto typologii upravil lékařGALENOS130-200). Ten zařadil lidi do skupinpodle souvislosti temperamentu se stavbou a činností těla (každý typ byl spojen s určitou převládající tělesnou tekutinou). Byly vytvořeny čtyři kategorie temperamentu: sangvinik - převládákrev; je čilý, veselý, společenský, nestálýcholerik - převládážluč; je rychlý, samostatný, dráždivý, vzteklý, snadno se rozčílí, ale rychle uklidníflegmatik- převládáhlen: je klidný až lhostejný, netečný, pomalýmelancholik - převládáčerná žluč; je vážný, svědomitý, zodpovědný, bojácný vztahem mezi temperamentem a tělesnou konstituci se zabýval německý psychiatrERNST KRETSCHMER(1888-1964) ve své konstituční typologii popsaltři základní typy, které mají svůj tělesný i temperamentový charakter: pyknický typ (endomorf) - jedinec malého vzrůstu se sklonem k hromadění tuku, má větší břicho, krátké končetiny. Pyknickému typu odpovídácyklotymní temperamentový typ – jde o člověka otevřeného, přizpůsobivého, jeho reakce jsou srozumitelné a jednoznačné;astenický typ (ektomorf) - člověk vyšší postavy, štíhlý s malou hlavou a dlouhými štíhlými končetinami. Astenickému typu odpovídáschizotymní temperamentový typ – jedná se o člověka uzavřeného, nepřizpůsobivého, obráceného do sebe, jeho reakce nejsou vždy zcela srozumitelné a jednoznačnéatletický typ (mezomorf) - jedinec sportovní postavy se silnou kostrou a vyvinutým svalstvem. Atletickému typu odpovídáviskózní temperamentový typ – jde o člověka důkladného, pomalého, s nedostatkem fantazie a tvořivosti. Temperament byl také často vykládán ve vztahu k fyziologickým vlastnostem organismu. Klasickou temperamentovou typologii, založenou na vlastnostech nervových procesů, vytvořil rusky fyziolog, psycholog a lékařIVAN PETROVIČ PAVLOV (1849-1936). Dle Pavlovovýc

Témata, do kterých materiál patří