Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Charakteristika psychologie, odvětví a metody psychologie, využití poznatků psychologie v praxi

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (242,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 1​ ​Charakteristika psychologie, odvětví a metody psychologie, využití poznatků psychologie v praxi - DEFINICE PSYCHOLOGIE ● PSYCHOLOGIE​ -> je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí, a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. ● Koncem 19. století se rychle rozvíjí nový vědní obor =>psychologie. ● Základy moderního vědeckého pojetí psychologie položil ​Wilhelm Wundt​. - ODVĚTÍ PSYCHOLOGIE ● Lidská psychika je složitá a zasahuje do veškeré lidské činnosti, proto se vyvinulo nejen mnoho psychologických směrů, ale též mnoho odvětví (disciplíny) této vědy. Psychologické disciplíny dělíme na základní, speciální, aplikované. ○ Základní ■ Obecná psychologie​ – přináší obecné poznatky o psychice člověka. ■ Psychologie osobnosti​ – zabývá se strukturou, vývojem a dynamikou osobnosti. ■ Ontogenetická psychologie​ – zabývá se vývojem člověka jako druhu (fylogeneze) a člověka jako jedince (ontogeneze) od početí až do smrti. ■ Sociální psychologie​ – zabývá se vlivem společenských faktorů a vzájemným působením lidí ve společnosti na lidskou psychiku. ■ Experimentální psychologie​ – jeden z hlavních směrů vědecké psychologie, využívá metody experimentu ke zjišťování a ověřování poznatků. ■ Psychopatologie​ – zabývá se chorobnými změnami psychických jevů a jejich příčinami. ○ Speciální ■ Zoopsychologie​ – zabývá se psychikou zvířat. ■ Farmakopsychologie​ – zabývá se účinkem léků na psychiku člověka. ■ Psychometrie​ – zabývá se konstrukcí testů, měřením psychických schopností. ■ Diferenciační psychologie​ – zabývá se rozdíly mezi psychickými jevy jednotlivců, pohlaví a sociálních skupin. ■ Biopsychologie​ – vysvětluje psychiku na základě fyziologických procesů, vztahy mezi fyziologickými procesy a chováním. ■ Psycholingvistika​ – zkoumá vztah mezi myšlením a řečí a psychické procesy při osvojování si jazyka a řeči. ○ Aplikované ■ Pedagogická psychologie​ – zkoumá psychologické základy, činitele a zákonitosti výchovy, vzdělávání a vyučování. ■ Poradenská psychologie​ – napomáhá člověku orientovat se ve složitějších životních situacích, vychází z lepšího poznání sebe sama a možnosti nalézt řešení. ■ Zdravotnická psychologie​ – zabývá se poznáním a pochopením potřeb a prožívání nemocného člověka. ■ Klinická psychologie​ – zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí duševních poruch a chorob. ■ Psychologie práce​ – zabývá se bezpečností práce, pracovním kolektivem, studuje vliv pracovního prostředí na pracovní výkon. ■ Psychologie reklamy​ – zkoumá efektivitu jednotlivých druhů reklam, užití barev a značek a jejich působení na zákazníka. - ​METODY VYUŽITÍ POZNATKŮ PRO ZDRAVOTNÍKA ● Při používání psychologických metod musí pracovník vždy dbát na profesionální etiku, ochranu klientových práv a individualitu člověka. ○ Pozorování ​– úkolem této metody je zachycovat skutečnost. Pozorování provází člověka při všech činnostech, které vykonává při práci s lidmi. Pozorujeme celkový stav člověka, všímáme si změn v jeho chování, sledujeme jeho náladu, reakce, způsob komunikace, ale také úpravu a oblečení. V pomáhajících profesích je pozorování jednou z nejvýznamnějších pracovních pomůcek a často určuje míru a podmínky námi vykonávané činnosti u klienta. ○ Rozhovor​ – interview umožní získat velké množství informací. Při vedení rozhovoru je vhodné vytvořit prostředí důvěry a porozumění, aby byl klient ochoten s námi komunikovat, svěřit se, hovořit o svých starostech a potížích. Existuje více druhů rozhovorů. ○ Dotazník​ – psaný formulář, který obsahuje otázky. Pokud je otázek méně než deset, tak hovoříme o anketě. Dotazník může být anamnestický, zájmový, postojový. ○ Experiment​ – pokus, probíhá v laboratoři nebo v přirozených podmínkách. Experimentální laboratoře bývají vybaveny značně složitým technickým zařízením a slouží k novým vědeckým výzkumům. V přirozených podmínkách jde většinou o nenáročné zkoušky reakce či o zkoumání skupinového chování. Experiment s sebou vždy přináší určitá rizika jak pro experimentátora, tak pro objekt experimentu. ○ Psychologický test​ – Rozbor výsledků činnosti – jedná se o zjišťování a zpracovávání informací z výsledku klientovy činnosti, například psaní deníku, životopis, korespondence, kresba, jiné výtvarné dílo (např. ​Rorschachův test​- inkoustové skvrny).

Témata, do kterých materiál patří