Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojmy psychologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Stres Je to nadměrná zátěž neúnikového druhu, vedoucí k trvalé stresové reakci, ústící ve tkáňové poškození, k poruše adrenokortikálních funkcí a psychosomatickým poruchám. Liší se od neurotické reakce, v níž somatické poškození či porucha může být vyřešena únikovým mechanismem. Frustrace je psychický stav vyvolaný působením překážek na cestě k cíli, k uspokojování potřeb. Frustrace vyjadřuje zvláštní situaci, v níž se nachází motivovaná osoba, která směřuje k určitému cíli, ale její zacílené aktivity jsou přitom nějakou překážkou blokovány. Frustrace představuje neúspěch při dosahování určitého cíle. Příčiny a řešení frustrace 1.Fyzická překážka nebo akce jiné osoby. 2. Konfliktní vlastnosti osoby samé. 3. Nedostatek cílových objektů. Řešení frustrace Pozitivní Nežádoucí (přijatelné) (méně vhodné) Překonat překážku, dosáhnout cíle zvýšeným úsilím, mobilizací sil. Obejít překážku, dosáhnout cíle jinými cestami, někdy i náročnějším způsobem, ale nevzdávat se původního cíle. Oddálit splnění cíle na pozdější dobu, změnit cíl. Rezignovat, vzdát se, aniž bychom se vůbec pokusili o zdolání překážky, opustit původní cíl. Ustoupit od původního záměru a utéci do snění – k fantazijním představám. Význam frustrací Moderní psychologie dnes zdůrazňuje velký význam a důležitost frustrací, zvláště těch, které se stávají základem rysů osobnosti, jako je např. agresivita. Deprivace -Jedná se o strádání, tj. nedostatečné uspokojování základních potřeb Lze ji dělit na: biologickou – kyslík, voda, teplo, chlad motorickou – nemožnost pohybu smyslovou – pobyt pod vodou sociální – ztráta sociálních kontaktů psychickou (citovou) – neuspokojení potřeby lásky a jistoty. Nejtypičtější reakce je: agrese vůči zdroji frustrace, deprivace (vůči okolí, osobě, rodině, i vůči sobě = autoagrese). kompenzace, při níž si stanovujeme náhradní cíl a snažíme se jej dosáhnout. racionalizace-nemožnost dosažení je omlouvána racionální konstrukcí bagatelizace -frustrovaný cíl je zlehčován fantazie -dosažení cíle je přeneseno do světa představ regrese -oživení starých vzpomínek nebo duševních zážitků Příklad: Dlouhodobá hospitalizace dítěte bez hraček a blízké osoby dítě upadá do apatie, přestává se rozvíjet, chová se jakoby bylo mladší, ztrácí postupně zájem o všechno kolem psychická deprivace Kdo může trpět psychickou deprivací? Hospitalizované dítě. Dítě vychovávané v ústavech bez matky. Dítě z úplné rodiny, kde jsou rodiče příliš zaujati jinými činnostmi a nevěnují dítěti dostatek pozornosti a zájmu. Nemocní upoutaní dlouhou dobu na lůžku. Strach Jedná se o nelibý pocit, nepříjemný prožitek s neurovegetativním doprovodem, zpravidla zblednutím, chvěním, zrychleným dýcháním, bušením srdce, zvýšením krevního tlaku a pohotovosti k obraně či útěku. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení (na rozdíl od úzkosti). Strach se vyvíjí s věkem – od jednoduchých úlekových reakcí kojence, k reakcím na složitější situace, jakou představuje neznámé prostředí, nečekané smyslové podněty. Postupně je strach spojován s prožitými zkušenostmi a vázán na představivost. Náklonnost ke strachu souvisí s konstitučními vlastnostmi člověka a s emocionální stabilitou či labilitou i s dosavadními zkušenostmi. Agrese Nepřátelství, útočnost či výbojnost v jednání vůči určitému objektu, útok na překážku (osoba, předmět) na cestě k uspokojení potřeby. Rozlišujeme čtyři stupně: Bez vnějších projevů – probíhá pouze v myšlení. Projeví se navenek např. nadávkou či hrubým slovem. Destrukce – projeví se bouchnutím dveří, rozbíjením předmětů aj. Fyzické napadení druhé osoby. Agresivita je tendence k útočnému jednání vůči druhé osobě nebo okolí. U člověka je její příčinou často frustrace.

Témata, do kterých materiál patří