Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociální skupiny, sociální interakce a sociální komunikace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (211,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 13 ​Sociální skupiny, sociální interakce a sociální komunikace -​ SOCIÁLNÍ SKUPINA ● Sociální skupina​ je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: ○ Je tvořena dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se doplňující a podmiňující role ○ Je to sdružení lidí, mezi nimiž se vytvořily nějaké vzájemné vztahy. ○ Členy skupiny spojuje : ■ vzájemná komunikace ■ normy ■ vzájemná očekávání ■ společně vykonávaná činnost ● Od svého narození je člověk členem nějaké skupiny. - ​DRUHY SKUPIN ● Podle velikosti: ○ malé -> rodina, sportovní oddíl, zájmový kroužek, pracovní skupina. ○ velké -> velký počet členů, vzájemně se obvykle neznají, nekomunikují každý s každým. Mají společný cíl, názor, přesvědčení, ideologi , symboly ( odznaky, vlajky, stejnokroje, obřady). ● Podle povahy vazby mezi členy: ○ primární ○ sekundární ● Podle pozic členů a jejich vzájemných práv a povinností: ○ formální -> Jsou organizované, každý člen má určité, předem stanovené místo, vedoucí je určován danými pravidly, má své vymezené povinnosti, odpovědnost i práva. ○ neformální -> Lidé se v nich znají a mají mezi sebou přátelské vztahy. Vedoucí dosahují svého postavení zpravidla na základě všeobecné obliby a uznání, organizace není tak přísná, členy spojuje společná činnost. ● Podle způsobu, jakým je jedinec se skupinou spjat: ○ členské ○ nečlenské ● ​Podle přesvědčení člena skupiny o svém členství: ○ „in-group“ skupiny ( člověk se považuje za člena skupiny a používá v souvislosti s ní výrazu MY). ○ „out-group“ skupiny (člověk necítí s příslušnou skupinou zhola nic společného, distancuje se od těch, které označuje výrazem ONI). - ​POSTAVENÍ ČLENŮ VE SKUPINĚ ● Všichni členové nemají ve skupině stejné postavení.Pozice i obliba jedinců ve skupině se v průběhu času může měnit. ● Členové​: ○ Velmi oblíbení ○ Oblíbení ○ Akceptovaní ○ Odmítaní ● Vedoucí skupiny​: ○ Schopnost organizovat ○ Ovlivňovat průběh a výsledky společné činnosti ○ Vystupovat jménem skupiny ● Sociogram = Vyjadřuje vzájemné vztahy jednotlivých členů ve skupině - VLIV SKUPIN NA ČLENY ● Příznivý vliv skupiny: ○ Ovlivňuje vlastnosti jedince. ○ Vede k osvojení si nových dovedností a vědomostí. ○ Učí lepší spolupráci a komunikaci s druhými. ○ Psaná i nepsaná pravidla chování, normy. ○ Skupina rozlišuje vhodné a nevhodné chování. ○ Případně určuje odměny a tresty. ● Nepříznivý vliv skupiny: ○ Nekritické přijímání názorů skupiny. ○ Vzdání se svého vlastního názoru. ○ Podlehnutí tlaku skupiny ( účast na akcích s nimiž nesouhlasí ). ○ Predelikventní party. ○ Náboženské sekty. - ​SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ ● Hierarchický model ○ Pyramidová struktura. ○ Vztahy podřízenosti nad nadřízenosti (předpisy, nařízení). ○ Podřízení plní pouze příkazy nadřízených. ● Synergický model ○ Synergie = spolupráce (kooperace). ○ Každý jedinec řídí sám sebe a přitom spontánně spolupracuje s ostatními. - ​SOCIÁLNÍ INTERAKCE ● Je to proces, při kterém jednotlivci povzbuzují jeden druhého, reagují jeden na druhého a tak vytvářejí řetěz akcí a reakcí. - ​SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE ● řetězová​ (šíření nějaké zprávy, při hře „Tichá pošta“, atd.) ● ohnisková​ (přednášející, šíření zprávy z jednoho místa) ● kruhová ​(debata ve skupině, kroužku)

Témata, do kterých materiál patří