Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


05_Odpisovani DM

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Základní pojmy- opotřebení, odpisy, oprávky, zůstatková cena OPOTŘEBENÍ MAJETKU: k hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů. Dlouhodobý majetek se v průběhu své životnosti opotřebovává: většinou mění svojí hodnotu Druhy opotřebení: fyzické opotřebení: vzniká v důsledku užívání, přírodní vlivy, snižování výkonnosti, spolehlivost, únava materiálu, koroze morální opotřebení: vzniká důsledku zaostávání po technické stránce – tím dlouhodobý majetek ztrácí také svojí hodnotu Opotřebení dlouhodobého majetku se vyjadřujeodpisy, opotřebení dlouhodobého majetku vyjádřené v korunách.Úhrn odpisů za celou dobu užívání dlouhodobého majetku představujeoprávky, součet již provedených odpisů.Odečteme-li oprávky od vstupní ceny (pořizovací, reprodukční nebo vlastní náklady) dlouhodobého majetku, zjistímezůstatkovou cenu.Zatímco zůstatková cena dlouhodobého majetku se vlivem odpisování neustále snižuje, výše oprávek se naopak zvyšuje. Účetní a daňové odpisy VÝPOČET ODPISŮ A JEJICH ZAÚČTOVÁNÍ Druhy odpisů: 1) ÚČETNÍ ODPISY - stanoví Zákon o účetnictví - délku odpisování si určí sama účetní jednotka - jsou měsíční - počítají se většinou od následujícího měsíce, kdy jsme majetek pořídili (24. 6. Nákup, odpisy počítáme od 7. Měsíce) - počítají se podle: Předpokládané doby použitelnosti Př. Nakoupili jsme auto za 360 000 Kč, předpokládaná doba použitelnosti je 4 roky, tj. 48 měsíců – odpis za 1 měsíc 360 000 / 48, tj. 7 500 Kč, tzn. že, do nákladů dáme každý měsíc 7 500 Kč Z hlediska výkonu Př. Nakoupili jsme auto za 360 000 Kč, auto budeme vyřazovat, až bude najeto 180 000 km, zn. že, za každý najetý km odepíšeme 2 Kč. V 2/17 najeto 2000 kmodpis 4 000 Kč v 2/17; V 3/17 najeto 5000 kmodpis 10 000 Kč v 3/17 Většinou se používá první způsob, tzn. výpočet podle předpokládané doby použitelnosti. V případě, že měsíční odpis nevyjde celé číslo, musíme odpis zaokrouhlit nahoru a dopočítat poslední odpis Výpočet účetních odpisů - podle doby životnosti odpisová sazba = 100 / životnost (%) roční odpis = vstupní cena / 100 * odpisová sazba 2) DAŇOVÉ ODPISY vypočítávají se podle Zákona o daních z příjmů, počítají se za rok - účetní jednotka zařadí DM do jedné ze 7-i skupin (z důvodu, že každý majetek má jinou dobu použitelnosti a tím i odpisování) Doba odpisování: odpisová skupina doba odepisování Patří sem 1 3 roky kancelářské stroje a počítače, nástroje, nářadí 2 5 let stroje, nábytek, auta, nákladní automobily 3 10 let kotle, klimatizační zařízení, jeřáby 4 20 let budovy ze dřeva a plastů, komíny, byty 5 30 let výrobní budovy, komunikace (silnice, mosty) 6 50 let administr.budovy, budovy hotelů, obch. domů, muzea -můžeme odpisovat rovnoměrným nebo zrychleným způsobem, způsob odpisování však NELZE měnit po celou dobu odpisování konkrétního majetku Rovnoměrné odpisování ODPIS = VC * odpisová sazba / 100VC – vstupní cena Zrychlené odpisování používají se v praxi častějipočítají se s koeficienty ODPIS v 1.roce = VC / k1 ODPIS v dalších letech = 2 * ZC / kv dalších letech odpisování - n k1- koef. v 1.roce odpisování VC – vstupní cena ZC – zůstatková cena n – počet let, po které jsme odpisovali Pravidla pro daňové odpisování: odpisuje se dlouhodobý majetek, který byl zařazen do užívání (zápisem, protokolem o užívání …),neodpisují sepozemky a umělecká díla a sbírky – skupina 03odpisuje se maximálně do výše vstupní ceny, tzn. součet uplatněných odpisů nesmí být vyšší než vstupní cenavypočítávají se jako roční, nezohledňují se části rokuodpisy si podnikatel nemusí uplatnit, je to jeho právo, ne povinnostodpisuje vlastník (nájemce pouze ve vyjímečných případech)odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Účtování odpisů - vypočítané odpisy jsou pro účetní jednotkunákladem- účtuje se na účet551 - souvztažně s tím se účtuje na stranu D účtu oprávek – skupina07(nehmotný majetek) nebo 08(hmotný majetek) - oprávky vyjadřují celkovou sumu odpisů - odepisuje se a odpisy se účtují do té doby, dokud se účet oprávek nerovná vstupní ceně, tzn., dokud není zůstatková cena rovna 0 Kč schéma účtování: 551 / 07x, 08x Který majetek odpisovat: Samostatné movité věci, soubory movitých věcí se vstupní cenou vyšší než 40 tis Kč a zařazené do užívání. Můžete se rozhodnout odpisovat i majetek pod hodnotou 40 tis Kč (například z důvodu, abyste nákupem majetku do 40 tis Kč a jeho okamžitým účtováním přímo do spotřeby netvořili moc vysoké náklady). Pro tento případ budete muset vytvořit směrnici.Budovy, byty, nebytové prostory, stavby.Pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata. Který majetek neodpisovat: PozemkyUmělecká díla

Témata, do kterých materiál patří