Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářský výsledek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25. Hospodářský výsledek jak se vyčíslí provozní hospodářský výsledek jak se vyčíslí hospodářský výsledek z finančních operací jak se vyčíslí hospodářský výsledek z běžné činnosti jak se vyčíslí hospodářský výsledek za účetní období a jak se zaúčtuje pojem hrubý účetní zisk - představuje rozdíl mezi N a V a může být bud zisk nebo ztráta Hospodářský výsledek se skládá: z provozního hospodářského výsledku (porovnání zůstatků účtů 50 - 55 a 60 - 65) z finančního výsledku ( 56 - 57 a 66 - 67) z mimořádného hospodářského výsledku (účt. skup. 58 a 68) Součet provozního a finančního výsledku je hospodářský výsledek z běžné činnosti. Takto zjištěný hospodářský výsledek je tzv. Účetní hospodářský výsledek (účetní zisk). Jestliže zjišťujeme povinnost k dani z příjmů, musíme tento účetní zisk upravit takto: připočítáme náklady a to např.: náklady na reprezentaci, cestovné nad limit, kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, pokuty a penále, tvorbu rezerv, atd....) musíme odečíst výnosy - čerpání rezerv a výnosy zdaněné srážkou u zdroje (přijatý dividend) Zisk je důležitým finančním zdrojem podniku, může se použít k investování do výrobních činitelů pro rozšíření podnikové činnosti, k výplatě dividend nebo odměn zaměstnancům a podnikateli. Z celkového zisku, hrubého zisku musí podnik nejprve odvést část státu v podobě daně z příjmu. Ztrátasnižuje finanční zdroje podniku, který nemůže úspěšně obnovovat svou činnost. Pokud tato situace trvá delší dobu, podnik musí svou činnost ukončit. Své hospodaření podnik sleduje v účetnictví, vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období. Možnosti zvýšení zisku (snížení ztráty): 1. snížením N (využití odpadů - recyklace, bez zmetkovitost 2. zvýšení směnnosti u obsluhy IM 3. nadstandardním placením pracovníků, kteří mají dobrou výkonnost a kvalitní práci (nové nápady) 4. zvýšením cen výrobků 5. zvýšením výroby Rozdělení zisku 1. povinný rezervní fond 2. příděl do statutárních fondů - vyplácí se tantiémy (odměny správní radě) 3. příděl do fondu FKSP (fond kultur. a soc. potřeb) - upraven kolektivní smlouvou 4. úhrada ztráty z minulých let 5. podíly na zisku společníků 6. zbytek zůstává jako volný zdroj krytí - je nerozdělen a lze ho kdykoliv přerozdělit Hospodářský výsledek vykazujeme ve výkazu zisků a ztrát, porovnáváme náklady a výnosy, daňový základ a zjišťujeme daň z příjmu. Výkaz zisků a ztrát se sestavuje v přehledu, který má ve stupňovitém uspořádání tuto základní strukturu: Tržby za prodej zboží -náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob Aktivace -Náklady související s provozní činností Provozní hospodářský výsledek Výnosy z finanční činnosti -Náklady na finanční činnost Hospodářský výsledek z finančních operací -Daň z příjmu za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost (provozní + finanční - daň) Mimořádné výnosy - Mimořádné náklady -Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný hospodářský výsledek Výše N je důležitým ukazatelem činnosti podniku, charakterizujícím jeho hospodárnost. Výdaje podniku představují úbytek hospodářských prostředků, který nemusí být v bezprostřední souvislosti s výkony např. nákup materiálu představuje výdaj peněz, není však N, protože časově nesouvisí s prováděním výkonu. Účty nákladů MD D přírůstky případné snížení N (pozor na zákaz kompenzace!) převod na 710 Účty výnosů MD D případné úbytky (pozor na zákaz kompenzace!) přírůstky převod na 710 Počáteční účet rozvažný MD D Počáteční stavy pasiv Počáteční stavy aktiv (zápis se provádí souvztažně se zápisem počátečního stavu na pasivních účtech na straně Má dáti) (zápis se provádí souvztažně se zápisem počátečního stavu na aktivních účtech na straně Dal) Konečný účet rozvažný MD D Konečný stav aktiv Konečný stav pasiv (zápis se provádí souvztažně se zápisem konečného stavu na aktivních účtech na straně Dal) (zápis se provádí souvztažně se zápisem konečného stavu na pasivních účtech na straně Má dáti) Účet zisků a ztrát MD D Náklady Výnosy a) zisk (souvztažně s 702) b) ztráta (souvztažně s 702) Rozvahové účty aktiv MD D Počáteční stav přírůstky ............. úbytky .......... obrat strany MD obrat strany D Konečný stav (PS + obrat MD - obrat D) Rozvahové účty pasiv MD D Počáteční stav úbytky .......... přírůstky ............. obrat strany MD obrat strany D Konečný stav (PS + obrat D - obrat MD) Navíc Položky upravující hospodářský výsledek Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady a výnosy musí věcně zobrazit hospodářskou a finanční situaci podniku. To znamená, že: musíme zajistit, aby v nákladech a výnosech byly pouze ty, které s časovým účetním obdobím souvisí věcně i časově musíme vyloučit ty náklady a výnosy, které se týkají příštího účetního období. Časové rozlišení v užším pojetí se týká účtů: 381 -Náklady příštích období 382 -Komplexní náklady příštích období 383 -Výdaje příštích období 384 -Výnosy příštích období 385 -Příjmy příštích období 386 -Kurzové rozdíly aktivní 387 -Kurzové rozdíly pasivní Na těchto účtech se účtuje tehdy, jsou-li splněny současně 3 podmínky: účel částka období Časové rozlišení v širším pojetí zahrnuje: 388 -Dohadné účty aktivní 389 -Dohadné účty pasivní Opravné položky (v účtových skupinách 09, 19, 29, 39) Rezervy(účtová skupina 4) Náklady příštích období - jde o částky, které účetní jednotka vydá v běžném účetním období, ale zcela nebo z části se týkající období příštího. - jedná se o nájemné placené předem, předplatné časopisů na příští rok... Komplexní náklady příštích období Tento účet používáme když zřizujeme nový podnik. Vznikají nám jednotlivé náklady např. notářské poplatky, nájemné, placená energie. Tyto náklady budeme účtovat dle jednotlivých nákladových druhů do účtové třídy 5. Poté dojde k aktivaci na účtě Komplexní náklady příštích období. V dalším účetním období, protože již nesmí ovlivnit hospodářský výsledek si tento účet zrušíme. Výda

Témata, do kterých materiál patří