Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pokladna a ceniny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (216,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokladna, ceniny, platební styk a)Pokladna – charakteristika, vedení pokladny, doklady, účtování pokladních operací, zálohy zaměstnancům b)Ceniny – charakteristika, účtování c)Bankovní účty – typy, účtování, doklady, 261, úvěry d)Hotovostní platební styk e)Bezhotovostní platební styk učebnice: Kapitola 4 – nutné !!! účtová třída 2 - Finanční účty Obsahuje aktivní i pasivní účty Aktivní účty 211 - Pokladna 213 - Ceniny 221 - Bankovní účty 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování 255 - Vlastní dluhopisy 256 - Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti 261 - Peníze na cestě Pasivní účty 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci a)Pokladna – charakteristika, vedení pokladny, doklady, účtování pokladních operací, zálohy zaměstnancům POKLADNA sleduje stav a pohyb hotových peněz, dále pak šeků a poukázek k zúčtováníocenění nominální hodnotouúčetní doklady - příjmové a výdajové pokladní dokladyanalytická evidence má podobu pokladní knihy, je podle hmotně odpovědných osob, podle jednotlivých měn (korunová a valutová), PPD min. 2x- 1originál,1kopie a VPD min.1xpro přepočet cizích měn na CZK ÚJ používají kurzy vyhlašované ČNB 1. denní kurz - platný v den uskutečnění účetního případu 2. pevný kurz- kurz platný po určité období, stanovení délky je ve VPS na konci období se musí stav valutové pokladny přepočítat aktuálním kurzem ČNBpřípadný rozdíl se účtuje jako kurzová ztráta563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový)563/221 - Bankovní účty (Aktivní)221 nebo kurzový zisk211 - Pokladna (Aktivní)211/663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový)663inventarizace se musí provádět podle zákona min. 1x ročněfyzická inventura tzn. přepočítají se bankovky a mince=> vyhotovuje se zápis o pokladním skontrutabulka obsahuje stav pokladny dle jednotlivých bankovek a mincí tzv. výčetka platidelinventarizační rozdíly se účtují na účet: 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový)/211 - Pokladna (Aktivní)= schodek - skutečný stav je nižší než stav účetní 221 - Bankovní účty (Aktivní)/668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový)= přebytek - skutečný stav je vyšší než stav účetní b)Ceniny – charakteristika, účtování Účet 213 – Ceniny:do cenin patří:kolky, poštovní známky, stravenky, dálniční známky, jízdenky, telefonní karty Výdej cenin se účtuje do nákladů různě: 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) – telefonní karty, poštovní známky 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) - stravenky 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) – dálniční známky, kolky Stravenky •zaměstnanec má na stravenku nárok, jestli odpracuje polovinu pracovní doby •na stravenku plně nebo částečně přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec •příspěvek zaměstnavatele je náklad, který se účtuje na účet Inventarizační rozdíly přebytek 211 - Pokladna, 213 - Ceniny/668 - Ostatní finanční výnosy schodek 569 - Manka a škody na finančním majetku/211 – Pokladna, 213 - Ceniny pokladník má plnou odpovědnost tak se předepíše případné manko k úhradě předpis 335 - Pohledávky za zaměstnanci/668 - Ostatní finanční výnosy úhrada 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 - Bankovní účty/335 - Pohledávky za zaměstnanci Typické účetní případy: nákup za hotové 213 - Ceniny/211 - Pokladnanákup na fakturu213 - Ceniny/321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahůvýdej do spotřeby známky 518 - Ostatní služby/213 - Ceninydo spotřeby dálniční známky a kolky538 - Ostatní daně a poplatky 538/213 - Ceninyfa za stravenky213 - Ceniny/321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahůvýdej stravenek:složený účetní zápis: a)zaměstnavatel daňově účinný527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový)/ b)zaměstnavatel daňově neúčinný528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový)/c)příspěvek zaměstnanec335 - Pohledávky za zaměstnanci/d)celkem/213 - Ceninyúhrada stravenek 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů/221 - Bankovní účty c)Bankovní účty – typy, účtování, doklady, 261, úvěry Účet 261 - Peníze na cestě tento účet má specifický charakter, používá se při převodech peněžních prostředků, kdy nemá ÚJ k dispozici pro zaúčtování dva doklady používá se mezi 211 – Pokladna a221 - Bankovní účty používá se mezi221 - Bankovní účty a461 - Bankovní úvěry,231 - Krátkodobé bankovní úvěry zůstatek na tomto může být aktivní i pasivní v závislosti, který z dokladů k rozvahovému dni nemáme k dispozici BANKOVNÍ ÚČET Účet 221 - Bankovní účty banka uzavírá s podnikem smlouvu o vedení účtu, obsahuje: kdo s kým, četnost zasílání výpisů, podpisový vzor za vedení účtu se platí bance poplatky568 - Ostatní finanční náklady/221 - Bankovní účty banka připisuje úroky221 - Bankovní účty/662 - Úroky pokud firma čerpá úvěr, platí úroky z účtu562 - Úroky/221 - Bankovní účty podkladem pro účetnictví je výpis z bankovního účtu ke dni účetní závěrky posílá banka závěrečný VBÚ jako doklad provedení inventarizace Běžný účet zde jsou peněžní prostředky k financování své činnosti, zůstatek je vždy aktivní Kontokorentní účet může být i záporný zůstatek, v rozvaze se poté uvádí jako úvěr Devizový účet peněžní prostředky v cizích měnách, v účetnictví se vede v domácí i zahraniční měně, pravidlo účtování jako u valutové pokladny Terminovaný vklad výpovědní lhůta do 1 roku, vzdáme se možnosti disponovat s prostředky Typické účetní případy osobní vklad 221 - Bankovní účty/ 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) faktura od odběratele 221 - Bankovní účty/311 - Pohledávky z obchodních vztahů úhrada ostatních 221 - Bankovní účty/ ostatní pohledávky připsané úroky 221 - Bankovní účty/662 - Úroky výběr pro osobní potřebu 491 - Účet individuálního podnikatele/221 - Bankovní účty úhrada dodav. faktury 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů/221 - Bankovní účty převod mzdy na účet zaměstnance 331 - Zaměstnanci/221 - Bankovní účty platba daní, pojistného, ostatní závazkové účty/221 - Bankovní

Témata, do kterých materiál patří