Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování materiálů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování materiálu používají se dva způsoby: A a B účetní jednotka může během účetního období používat jeden ze způsobů způsob účtování nelze během účetního období měnit Způsob A: Pořízení materiálu nákupem od tuzemského dodavatele od zahraničního dodavatele od tuzemského dodavatele 221 BÚ 321 Dod., 211 Pokl.111 Pořízení mat.112 Mat. na skl. 501 Spotř. mat. úhrada FA cena pořízení s DPH pořiz. cena pořiz. cena vedlejší pořiz. nákl.příjemka výdejka 343 DPH DPH od zahraničního dodavatele mat. z dovozu podléhá clu a DPH clo je součástí pořiz. ceny vyměřovacím základem pro výpočet DPH je cena účtovaná dodavatelem (cena pořízení) + clo clo a DPH vybírá celní orgán clo a DPH účtujeme na účtech Jiné závazky 221BÚ 321 Dod. 111 Poř. mat.112 Mat. na skl. 501 Spotř. mat. úhrada FA FA smluvní cena příjemka pořiz. cena výdejka PC 379 Jiné závazky úhrada cla a DPHclo 343 DPH Způsob A: Mat vl. výroby v některých případech si podnik výrobky vyrábí sám (obalový mat., náhradní díly, nějaké přípravky apod.) oceňují se ve vlastních nákladech 621 Aktivace mat. a zboží 112 Mat. na skladě 501 Spotřeba materiálu příjemka výdejka ve vl. nákladech Způsob A: Reklamace při dod. mat. může docházet k nesrovnalostem (např. množství, jakosti) reklamace je nárok, který uplatňuje odběratel vůči dodavateli, nebo přepravci dodavatel může reklamaci přijmout a vypořádat, nebo zamítnout neuznaný reklamační nárok se může stát předmětem soudního řízení, jehož výsledkem je uznání či neuznání reklamace účtování reklamačního nároku po zaplacení FA a) bez DPH 221 BÚ 321 Dodavatelé 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě úhrada FA FA příjemka 315 Ostatní pohledávky reklamační nárok 315 Ostatní pohl. 221 BÚ uznaný rekl. nárok 588 Ost. mim. nákl. neuznaný rekl. nárok s DPH 321 Dodavatelé 111 pořízení materiálu 315 Ostatní pohledávky 221 BÚ FA reklamace uznaná reklamace úhrada FA 343 DPH 111 Pořízení materiálu uznaná reklamac 588 Ostatní mim. náklady neuznaná reklamace účtování reklamačního nároku před zaplacením FA a) bez DPH 221 BÚ 321 Dodavatelé 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skl. úhrada FA FA příjemka reklamační nárok 588 Ost. mimoř. náklady neuznaný reklam. nárok (s DPH) 221 BÚ 321 Dodavatelé 111 Pořízení mat. 112 Mat. na skladě úhrada FA FA přijemka reklamační nárok 343 DPH 588 Ostatní mim. náklady neuznaný řekl. nárok Způsob A: Materiál na cestě účtování přichází v úvahu, když podnik obdržel FA za mat., ale zásilka mat. nedošla do konce roku FA a příjemka se musí zaúčtovat ve stejném účetním období účet 111 – Pořízení materiálu nesmí mít zůstatek 321 Dodavatelé 111 Pořízení materiálu 119 Mat. na cestě 112 Mat. na skladě FA VÚD nedošla zásila mat. příjemka 31. 12. po 1. 1. 343 DPH Způsob A: Nevyfakturované dodávky tato situace nastává, když podnik obdržel mat., ale do konce roku nedošla faktura 321Dodavatelé 389 Dohadné účty pasivní 111 Pořízení materiálu 112 Mat. na skladě FA VÚD (náhr. FA) příjemka po 1. 1. 31. 12. 343 DPH Dohadné účty (pasivní a aktivní) používáme, jestliže známe účetní případ, jestliže známe období, ale neznáme částku. Mohou nastat situace, kdy částka zúčtovaná na konci roku je nižší nebo vyšší než částka fakturovaná. částka zúčtovaná na konci roku bylanižší než částka fakturovaná 321 Dodavatelé 389 Dohadné účty pasivní 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě FA VÚD (náhradní FA) příjemka částka zúčtovaná na konci roku bylavyšší než částka fakturovaná 321 Dodavatelé 389 Dohadné účty pasivní 111 Pořízení materiálu 112 Mat. na skladě FA VÚD (náhradní FA) příjemka Způsob A: Inventarizační rozdíly jsou výsledkem inventarizace porovnání skutečného stavu se stavem účetním u zásob se provádí fyzická inventarizace (inventura) provádí se minimálně jednou za rok (řádná k 31.12.) inventarizační rozdíly musí být zaúčtovány v tom účetním období, ve kterém byly zjištěny manka, přebytky, stav je v pořádku účtování přebytků (stav účetní < stav skutečný) 688 Ostatní mim. výnosy 112 Mat. na skladě přebytek účtování mank (stav účetní > stav skutečný) nezaviněná manka do normy = přirozený úbytek účtují se jako spotřeba materiálu 112 Mat. na skladě 501 Spotřeba materiálu nezaviněná manka do normy ostatní manka zaviněná manka nezaviněná manka nad normu ostatní manka posoudí inventarizační komise a podle míry zavinění předepíše odpovědným pracovníkům k náhradě 112 Mat. na skladě 582 Manka a škody ostatní manka 688 Ost. mim. výnosy 335 Pohledávka za zam. předpis manka k úhradě Náhrada manka v hotovosti srážkou ze mzdy platbou na bežný účet 335 Pohl. za zam. 331 Zaměstnanci úhrada manka srážkou ze mzdy 211 Pokladna hotově 221 BÚ složenkou Způsob A: Škody na zásobách materiálu způsobených fyzickým znehodnocením nebo živelnými pohromami se účtují jako ostatní manka vzniklá škoda se předepisuje k náhradě odpovědným osobám, nebo škiodu nahradí pojišťovna přiznaná náhrada od pojišťovny se účtuje jako pohledávka na účtě 378-Jiné pohledávky 112 Mat. na skladě 582 Manka a škody škoda 688 Ost. mimoř. výnosy 378 Jiné pohledávky 221 BÚ přiznaná náhrada od pojišťovny vyplacená náhrada Pokud nám pojišťovna do konce roku nepřizná náhradu, musíme pohledávku za pojišťovnou zaúčtovat jako dohadnou položku aktivní na účtě 388-Dohadné účty aktivní. Při určení výše náhrady je třeba zaúčtovat částku nižší než je předpokládaná výše náhrady (zásada opatrnosti). 112 Mat. na skladě 582 Manka a škody škoda (výdejka) 688 Ost. mimoř. výnosy 388 Dohadné účty aktivní 378 Jiné pohledávky 221 BÚ očekávaná náhr. od poj. přiznaná náhr. od poj. úhrada od pojišťovny 31. 12. po 1. 1. Pojišťovna přiznala náhradu vyšší než jsme očekávali. 688 Ost. mimoř. výnosy 388 Dohadné účty pasivní 378 Jiné pohledávky 221 BÚ očekávaná náhrada přiznaná náhrada úhrada od pojišťovny Způsob A: Prodej materiálu podniky prodávají mat. v případě, že už ho nepotřebují např. při změně výrobků, nebo při změně technologie výroby účetní jednotka prodává nepotřebný mat. za smluvní cena zvýšenou o DPH 642 Tržby z prod. mat. 335 pohl. za zam., 311 Odb. FA za nepotřebný mat. 343

Témata, do kterých materiál patří