Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásoby II

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zásoby II. Metody oceňování výdeje zásob - ceny jednoho druhu materiálu jsou různé jak od různých dodavatelů, tak i od jednoho dodavatele v různé době dodání 1) úbytek materiálu se uskutečňuje v pořizovacích cenách, ve kterých je materiál evidován na skladě - tohoto způsobu lze užít jen tehdy, když je skutečně známo, ze kterého přírůstku zásob došlo. 2) oceňování v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem průměr proměnlivý =KZ v Kč KZ v NJ vážený průměr periodický =PS v Kč + přírůstky v Kč PS v NJ + přírůstek v NJ 3) ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu (FIFO) - výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá PZ neúčtuje se Příjemka mat. 112/111 Výdejka mat. 501/112 Reklamace pří dodávkách materiálu - při dodávkách materiálu se mohou vyskytnoutnesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem (např. množství dodaného materiálu, horší kvalita dodaného materiálu, poškozená dodávka...) - pak odběratel uplatňuje tzv. reklamační nárok a dodávku nebo část dodávka reklamuje - reklamační nárok se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem (v ceně bez daně), a to na účet315 – Ostatní pohledávky - reklamační nárok může být dodavatelem uznán nebo zamítnut 1) Účtování uznané reklamace -Reklamační nárok315/111 (pokud jde o materiál) - Opravný daňový doklad-315/-321 -343/-321 - Náhradní dodávka111,112/315 2) Neuznaná částka reklamace – účtuje se jako škoda549/315 Prodej zásob 1) Prodej materiálu - podnik prodává materiálvýjimečně, např. při změně výrobního programu, likvidací nadměrných zásob - prodejní cena je pro ÚJ výnosem na účtě642 – Tržby z prodeje materiálu, souvztažně na účet 311 – Odběratelé, popř. 211 – Pokladna (tj. PRODEJ- 211,311/642) - při prodeji dochází k jeho úbytku na účtě112 – Materiál na skladěv pořizovací ceně a souvztažně bude zápis na nákladovém účtě542 – Prodaný materiál(tj. VYSKLADNĚNÍ – 542/112) 2) Prodej zboží a) úbytek zboží504/132 b) tržba311/604 DPH311/343 Oceňování zásob při inventarizaci - při inventarizacích se porovnává zejména SS a ÚS zásob, ale ÚJ jsou také povinnyporovnávat užitnou hodnotu s oceněním v účetnictví - rozdíly: užitná hodnota je vyšší než vykazuje hodnota v účetnictví -> nic se neúčtuje (zásada opatrnosti) užitná hodnota je nižší než vykazuje účetnictví -> zaúčtuje se (firma nenadhodnocuje svůj majetek) musíme provéstsnížení hodnot zásob DOČASNÉ 559/191 ->191/559-rozpuštění (např. dočasné snížení hodnoty se stalo trvalé) - ÚJ předpokládá, že užitná hodnota se může ještě změnit - tvoří se pomocí opravných účtů (skupina19 – opravné položky k zásobám = RP!! 191 – opravná položka k materiálu) TRVALÉ 549/112 - ÚJ již nepředpokládá změnu užitné hodnoty zásob - účet 549 – Manka a škody z provozní činnosti - opravné položky jsou daňověneuznatelným nákladem!! - pouze tvorba zákonnýchopravných položek jsou daňově uznatelných nákladem Inventarizační rozdíly - Manko do normy613,612,611/123 - Přebytek 123/613,612,611 - Manko nad normu549/123 - Předpis manka335/648 Zásoby vlastní výroby - účtová skupina 12 nedokončená výroba (účet 121) – výrobky, které prošly již jedním nebo více výrobními stupni a nejsou tedy již materiálem, ale také ještě ne hotových výrobkem polotovary vlastní výroby (účet 122) – výsledkem relativně uzavřeného výrobního stupně – mohou se též samostatně prodávat – např. součásti a díly při montáži výrobky (účet 123) – předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům zvířata (účet 124) Oceňování zásob vlastní výroby -oceňujemeve vlastních nákladech - zjišťování vlastních nákladů je možné dvojím způsobem skutečné vlastní náklady jde o náklady zjištěné podle operativních kalkulací - Úbytek výrobků 613/123 - Přírůstek zboží –převodka na vyrobené a předané zboží131/621 - převzetí zboží na prodejnu132/131 Účty nedokončená výroba121/611 polotovary vlastní výroby122/612 výrobky123/613 Způsob A průběžné přírůstky121/611 průběžné úbytky611/121 přebytek121/611 manko611/121 Způsob B zaúčtování počátečního stavu611/121 zaúčtování konečného zůstatku121/611 Inventarizace zásob - zjišťujeme, zda účetnictví správně zachycuje stav majetku a závazků -inventarizace se provádí:řádné – tj. k okamžiku sestavení řádné účetní závěry mimořádné – k okamžiku sestavení mimořádné Ú závěrky a) manko – skutečný stav je nižší než účetní stav - náhrada za zaviněné manko se může uskutečnit: v hotovosti – 211 platbou na účet – 221 srážkou ze mzdy – 331 přirozený úbytek501/112 manka škody549/112 předpis náhrady manka335/648 úhrada srážkou ze mzdy331/335 úhrada manka hotově211/335 úhrada manka z BÚ221/335 b) přebytek – skutečný stav je vyšší než účetní stav přebytek112/648

Témata, do kterých materiál patří