Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13,14 thk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13.– pohledávky z obchodního stykuCharakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění -ve 3. účt. tř. zúčtovací vztahy podniku k vnějšímu okolí, podstatou vzniku je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů a okamžikem úhrady těchto výkonůPohledávka nárok na úhradu peněžní částky od dlužníka, ÚJ vystupuje v roli věřitele, příkladem je vystavená faktura odběrateli, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě, přijatou platbou od dlužníka pohledávka zaniká Pohledávky mohou být dlouhodobé i krátkodobé závazky se zde evidují výhradně krátkodobé nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku. zápočet musí být stvrzen oběma obchodními partnery písemně. musí určit správně den uskutečnění UCE případu,Doba splatnosti není řešena právními předpisy, proto je nutná dohoda doby úhrady v obchodní smlouvě. Při nedodržení doby splatnosti vzniká nárok na úrok z prodlení, ,pohledávky z obchodních vztahů (31. účtová skupina), tj. zejména dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům ,krátkodobé závazky z obchodních vztahů (32. účtová skupina), tj. zejména krátkodobé závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy od odběratelů,zúčtováni se zaměstnanci (33. účtová skupina závazky z dosud nevyplacených mezd ,pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení ,ostatní pohledávky a závazky (37. a 38. účtová skupina)pohledávky z prodeje podniku nebo jeho části, pohledávky z pronájmu podniku nebo jeho částiObchodní pohledávky a závazky lze členit podle těchto hledisek:, podle doby splatnosti – na krátkodobé do 1 roku a dlouhodobé nad 1 rok, podle místa vzniku– na tuzemské a zahraniční, podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů – toto hledisko je zajišťováno v podobě tzv.saldokonta. přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích, k jednotlivým syntetickým účtům, na nichž tyto pohledávky a závazky sleduje, podrobnou analytickou evidenci. Většinou se zřizuje pro každého věřitele a dlužníka samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo závazku. Soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokontoSyntetická a analytická evidence pohledávek v obchodním stykuKniha pohledávekje vedena podle jednotlivých odběratelůnáležitosti: okamžik vystavení, číslo faktury, dodavatel, částka, datum splatnosti, datum úhradySaldokonto -obsahuje jednotlivé účty pro každého dodavatele a odběratele saldo = zůstatek pohledávky, konto = účet, slouží k evidenci jednotlivých dlužníků, ručně nebo v PC Účetní doklady v evidenci pohledávek -FAV – pohledávka za prodej zboží nebo poskytnutí služby DODACÍ LIST – doprovází zásilku, obsahuje přesný popis dodávky PŘÍJEMKA A VÝDEJKA – evidence zboží na skladě Tuzemské pohledávky z obchodního styku-evidují se v účtové skupině 31, krátkodobé, dlouhodobé. Do pohledávek z obchodního styku patří: -pohledávky za odběrateli, spojené s používáním směnek, z poskytnutých provozních záloh, ostatní pohledávky Pohledávky za odběrateli (účet 311)-vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběrateli na fakturu. faktura představuje výnos ÚJ a vznik pohledávky za odběratelem. Plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat ještě DPH a zaúčtovat ji jako závazek vůči FÚ.Účtování:Zúčtování faktury 311/601, 311/343 Úhrada od odběratele 221/311 Pohledávky spojené s používáním směnek-O směnkách se účtuje na účtech cenných papírů (účt. sk. 25 nebo 06), ale přesto se můžeme s jedním „pohledávkovým“ účtem směnek setkat. Je jím účet 313, který se používá při účtování o tzv. „eskontních“ úvěrech. Pohledávky z poskytnutých provozních záloh -Poskytne-li odběratel svému dodavateli zálohu před splněním dodávky, vzniká mu za ním pohledávka, 314. Po obdržení faktury se musí zúčtovat zaplacená záloha (MD 321/ D 314) a rozdíl se uhradí dodavateli. Způsob účtování závisí na tom, zda ÚJ, poskytující zálohu, je nebo není plátcem DPH.Účtování u neplátce DPH -Zaplacení zálohy 314/221Faktura vyúčtování 518/321 Zúčtování zálohy 321/314 Doplatek faktury 321/221Účtování u plátce DPH -Záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plněníZaplacení zálohy 314/221 Přijatá faktura cena bez daně 518/321 DPH 20% 343/321 Zúčtování zálohy 321/314 Doplatek faktury 321/221 , Záloha bude poskytnuta v jiném měsíci, než bude uskutečněno zdanitelné plnění Zaplacení zálohy 314/221 Přijetí daň. dokl. 343/314 Vyučtování služeb 518/321, 343/321 Zúčtování poskytnuté zálohy - záporná částka 314/321, 343/321 Doplatek proveden z BÚ 321/221Ostatní pohledávky -Pro případy, které nebylo možno zaúčtovat na některý z předchozích účtůPohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly,Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur-Vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem vzniku devizové pohledávky a okamžikem její úhrady dochází při používání denních kurzů ke vzniku kurzových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzu. Vzniklý kurzový rozdíl se účtuje do finančních nákladů (účet 563) nebo do finančních výnosů (účet 663). rozdíly ovlivňují hospodářský výsledek a jsou daňově účinné.Účtování :1. Faktura za prodej zboží 311/ 604 2. Úhrada faktury za náš běžný účet 221 /311 3. Vyúčtování kurzového rozdílu 311 /663Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih -Kurzové rozdíly vznikají také v případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky. Pohledávky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl z přecenění těchto pohledávek se účtuje výsledkově, tj. na účty 563, resp. 663.Účtování:1. Faktura vystavená za prodej výrobků 311/604 2. Kurzový rozdíl ke dni 31. 12. 311/663I. Účetní jednotka účtuje kurzové rozdíly při každé úhradě1. FAV za poskytnuté služby 311/602 2. První splátka 221/311 3. Kurzový rozdíl k první splátce 563/311 4. Kurzový rozdíl na konci účetního období 311/663 II. Účetní jednotka účtuje kurzové rozdíly při každé úhradě, ale až n

Témata, do kterých materiál patří