Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Časové rozlišení nákladů a výnosů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Časové rozlišení nákladů a výnosů pojem náklad příštích období a jak se zaúčtují pojem výdaje příštích období a jak se zaúčtují pojem výnosy příštích období a jak se zaúčtují pojem příjmy příštích období a jak se zaúčtují Účtová třída 38 obsahuje přechodné účty. účty časového rozlišení účty kursových rozdílů z nezapl. devizových pohledávek a závazků ke dni roční závěrky účty dohadných položek Časové rozlišení se provádí u nákladů a výnosů v případě, že se v rámci vymezeného účetního období, za který účetní jednotka zjišťuje hosp. výsledek, nekryjí výdaje s náklady (časové rozlišení nákladů), nebo příjmy s výnosy (časové rozlišení výnosů). Délka účetního období může být stanovena různě vzhledem k potřebám účetní jednotky (měsíc , čtvrtletí , pololetí , rok ) , pro účetní uzávěrku (z hlediska ekonomického i daňového) je však rozhodující roční účetní období , kam by měly být zaúčtovány ty výdaje, náklady, výnosy a příjmy, které s ním časově a věcně souvisí. Časově se tedy rozlišují položky, u nichž je přesně známo období do kterého patří, částka nákladů nebo výnosů a účel, který je nositelem nákladů či výnosů. Na účtech časového rozlišení se zpravidla účtuje k 31.12. nebo v průběhu roku, kdy víme, že to bude třeba časově rozlišit. Název Účet Běžné účetní období Budoucí účetní období Příklad Náklady příštích období 381 Výdaj Náklad V prosinci zaplaceno předplatné časopisu 381/211 Výdaje příštích období 383 Náklad Výdaj Nájemné placené zpětně (za prosinec až v lednu) 518/383 Výnosy příštích období 384 Příjem Výnos Přijaté školné na celý školní rok 211/384,602 Příjmy příštích období 385 Výnos Příjem Uznaná náhrada od pojišťovny (znám přesnou výši) 385/688 Dohadné položky Jsou v podstatě pohledávky či závazky, které sice věcně patří do běžného období, ale prokazatelně, tj. podle účetních dokladů nastanou až v příštím období. Na rozdíl od přechodných položek není známa přesně jejich výše a splatnost. Smyslem dohadných položek je ke dni účetní závěrky co nejvěrněji vyjádřit finanční situaci podniku. Proto se o dohadných položkách účtuje ke dni účetní závěrky, tj. k 31.12. Na počátku nového účetního období (resp. po obdržení účetního dokladu) se dohadné položky přeúčtují z účtů dohadných položek na účty příslušných složek majetku či závazků. Uvedený způsob účtování dohadných položek má tu výhodu, že je úsporný z hlediska počtu účetních případů. V případě, že došlý externí účetní doklad zní na jinou částku, než která byla odhadnuta, pak se v novém účetním období zúčtovává jen rozdíl mezi skutečnou a odhadnutou částkou. Je však možné účtovat o dohadných položkách i tak, že na počátku nového účetního období se účetní dohadná položka zaúčtovaná v minulém roce stornuje a příchod dokladu (např. faktury) se zaúčtuje obvyklým způsobem. Podle toho, zda se dohadují položky pohledávkové nebo závazkové , jedná se o dohadné položky aktivní, účtované na účtě388 – Dohadné položky aktivní, nebo o dohadné položky pasivní, účtované na účtě389 – Dohadné položkypasivní. Příkladem dohadných položek pasivních jsou očekávané závazky, např. nevyfakturované dodávky materiálu, zboží nebo služeb, či neuzavřený případ z něhož vyplyne účetní jednotce závazek k úhradě. ( např. nevyfakturovaná dodávka HIM –042 / 389) Příkladem dohadných položek aktivních jsou očekávané pohledávky, např. nárok na náhradu škody od pojišťovny v případě, že pojišťovna výši náhrady dosud nepotvrdila, nebo nárok na náhradu škody hmotně odpovědnou osobou v případě, že šetření nebylo do data účetní závěrky ukončeno. ( např.388 / 688)

Témata, do kterých materiál patří