Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zúčtování se zaměstnanci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI ZP a SP charakteristika úč. sk. 33 – použití jednotlivých účtů – účtování výplaty mezd a odvodů SP, ZP a zálohy na DPFO povinnosti zaměstnavatele pohledávky a závazky ke společníkům Charakteristika účt. sk. 33 Účet 331 – Zaměstnanci –evidujeme vztahy vůči zaměstnancům plynoucí z pracovně právních vztahů zaměstnanci, které souvisí se mzdami) – vznik závazků – na DAL: hrubá mzda (521.1/331), náhrada mzdy za prac. neschopnost (521.2/331) – úbytek závazků – na MD: všechny srážky z mezd- ZP, SP, záloha na daň, ostatní srážky Účet 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům pracovněprávních vztahů, např.: 1. účtování cestovného a) bez zálohy 5. 6. VÚD – předloženo vyúčtování prac. cesty 520,--512/333 30. 6. VBÚ – vyplaceno cestovné 520,--333/221 b) se zálohou VPD – poskytnutá záloha1 000,--335/211 VÚD – předložen cestovní účet1 500,-- 512/333 VÚD – zúčtování zálohy1 000,--333/335 VPD – doplatekrozdíl 500,--333/211 Záloha je větší než cestovné PPD – vrácení zálohyrozdíl 211/333 2. účtování nároku zaměstnance na náhradu škody, pracovního úrazu nebo nemoci z povolání549/333 Výpočet cestovného zahrnuje: jízdné (jízdenka – vlak, autobus, při použití soukr. vozidla) stravné nocležné popř. nutné vedlejší výdaje se sl. cestou (náklady na prezentaci, vstupenka, parkové) jízdné: osobní auto – počet ujetých km x (průměrná) spotřeba dle techn. průkazu vozidla x aktuální sazba za pohonnou hmotu (2017 = 29,4 Kč) + amortizace (opotřebení) (2017 = 3,90 x km) ceny v zák. práce § 157 odst. 4 stravné: podle sazeb v zákoníku práce a dobou délky sl. cesty Účet 335 – Pohledávky za zaměstnance vztahů 1. vyplacené zálohy zam. na pracovní cestu nebo drobný nákup VPD – vyplacena záloha na služební cestu2 000,--335/211 VÚD – předloženy cestovní účty2 800,--512/333 VPD – doplatek cestovného 800,--335/211 2. předpis manka nebo škody k náhradě zaměstnanci VÚD předpis schodku v pokladně, v ceninách 50,--335/668 VÚD předpis manka u materiálu, zboží 700,--335/568 3. prodej zboží, výrobků, materiálu, DM zaměstnanci na FAV FAV – prodej zaměstnanci – bez DPH1000,--335/604,601 – DPH 21 % 200,--335/343 4. poskytnutí půjčky zaměstnanci v hotovosti30 000,--335/211 Účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – používá se k evidenci zúčtovacích vztahů k zdravotním pojišťovnám a OSSZ – analyticky se člení na SP a ZP a dále podle jednotlivých ZP –na DAL účtujeme závazky: Srážka ZP a SP zaměstnancům331/336.1,2 Pojistné ZP a SP placené zaměstnavatelemPojistné ZP a SP placené individuálním podnikatelem526/336.1,2 –na MD účtujeme zrušení závazku příp. vznik pohledávky: VBÚ- odvod pojistného ZP a SP336.1,2/221 STRUKTURA MZDY Mzdaje odměna poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci HRUBÁ MZDA: základní mzda – úkolová, časová, podílová, měsíční plat + příplatek- za svátky, za přesčas, v noci, ve ztížených podmínkách + prémie + odměny- za jednorázový výkon + osobní ohodnocení + náhrady mzdy- dovolená, svátek, za neodpracovanou dobu podle zákoníku práce (lékař, pohřeb, svatba, …), za prostoje z viny podniku HRUBÁ MZDA SP (6,5 % z HM) ZP (4,5 % z HM) Záloha na daň z příjmu FO ze závislé činnosti (15% ze super hrubé mzdy) ČISTÁ MZDA – ostatní srážky- spoření, splátky, pojistky, pojištění, exekuce, …) + náhrada za prvních 14 dní neschopnosti Částka k výplatě Podklady pro výpočet mezd a mzdové doklady Podkladem pro výpočet mezd jsou různé podle druhu mzdy, eviduje se na nich množství vykonané práce, odpracovaná a neodpracovaná doba: Evidence odpracované doby: čipy, karty, píchačky, kniha docházky Evidence práce: pracovní lístek, úkolový lístek, soupiska práce a mezd, pracovní výkaz Neodpracovaná doba: propustka, legitimace práce neschopného, svatba, pohřeb, porod, … Za mzdové období (kalendářní měsíc) vyhotoví mzdová účetní podle nichZVL (přehled mezd) => pro mzdovou účtárnu k zaúčtování (za všechny zaměstnance) + pro zaměstnance výplatní pásky Pro každého zaměstnance na kalendářní rok je veden: a)mzdový list je podkladem pro výpočetobsahuje: složky mzdy, složek mzdy v jednotlivých měsících a jejich roční úhrny b) ELDP se vyhotovuje 1x ročně a posílá se Pražské správě sociálního zabezpečení ÚČTOVÁNÍ MEZD mzdy se účtují do měsíce, kdy byla práce vykonána (k poslednímu dni v měsíci) nebo za který měsíc přísluší zaměstnanci odměna => náhrada mzdy K poslednímu dni v měsíci účtujeme a)ZVL – přiznání nároku na mzdu = hrubá mzda 521.1/331 – vzniká závazek vůči zaměstnancům, pro podnik náklad b)ZVL – pojistné na SP sražené zaměstnanci (6,5 %)331/336.1 a vznikne závazek vůči OSSZ c)ZVL – pojistné ZP sražené zaměstnancům (4,5 %)331/336.2 d)ZVL – záloha na daň z příjmů sražená zaměstnancům ZVL- srážková daň (z DPP do 10 000 Kč)331/342.2 – ÚJ = zaměstnavatel = PLÁTCE; zaměstnanec = POPLATNÍK ZVL – daňový bonus342/331 – sníží se odvod daně a zvýší se závazky u zaměstnanců e)ZVL – náhrada mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti521.2/331 g) ZVL – ostatní srážky – pojištění, spoření, výživné331/379 – splátka manka či škody 331/335 g) Předpis pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance – SP (25 % z HM)524/336.1 – ZP (9 % z HM)524/336.2 524 – Zákonné a sociální pojištění – je pro podnik nákladem a vzniká závazek k FÚ nad rámec zákona (nad 25% SP, nad 9% ZP)525/336 525 – Ostatní sociální pojištění – zaměstnavatel dobrovolně platí za zaměstnance vyšší pojistné 521 – daňově účinný náklad 524 – daňově účinný náklad 525 –anal. rozděleno na daňově účinné a neúčinně náklady Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění i soukromé životní pojištění zaměstnanců jsou daňově uznatelnédo 50.000 Kč ročně (2017) od téhož zaměstnavatele. Příspěvky do této výše jsou osvobozeny od daně z příjmů i odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Pracovní neschopnost v roce 2017: Za prvních 14 kalendářních dnů prac. neschopnosti vyplácí zaměstnavatel ze svých prostředků zaměstnancůmnáhradu mzdy. Poskytuje se pouzeza pracovní dny, a to ažod 4. pracovního dne PN. Za první 3 dny žádn

Témata, do kterých materiál patří