Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dlouhodobé zdroje financování – Základní jmění

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. Dlouhodobé zdroje financování – Základní jmění jak se vytváří základní jmění podle jednotlivých právních forem společnosti jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při vzniku společnosti, týkající se základního jmění jak se účtuje o navýšení a snížení základního jmění pojme emisní ážio v jakých případech se účtuje na účtě Ostatní kapitálové fondy Charakteristika vlastního jmění a dlouhodobých zdrojů Vlastní jmění a dlouhodobé cizí zdroje bývají také nazývány kapitálem ÚJ. Jsou pasivní a představují zdroje krytí majetku. Kapitál můžeme rozdělit takto: Vlastní Základní jmění 411 (Emisní ažio 412) Kapitálové fondy 413 Fondy tvořené ze zisku 42. Hospodářský výsledek – tedy spíše disponibilní zisk 431 Cizí Krátkodobý Dlouhodobý Rezervy 45. – budou čerpány v předem určených situacích nebo vráceny do výnosů v případě, že nebudou použity Úvěry – 461 - Dlouhodobé bankovní úvěry - investiční bankovní úvěry, dlouhodobé půjčky a finanční výpomoci Dlouhodobé závazky 47. – závazky z pronájmu Základní jmění Je těžištěm vlastního jmění ÚJ. Musí ho vytvářet všechny ÚJ, které mají postaveníkapitálové obchodní společnosti (a.s.,s.r.o.,k.s., družstvo). Představuje rozhodující část jmění, které vlastníci na počátku vkládají do podniku jako vstupní zdroj majetku. ZJ se u většiny ÚJ se zapisuje do OR. Představuje základní vlastní zdroj majetku podniku, je výrazem hospodářské stability podniku. Způsob účtování o ZJ závisí na tom, kdy ZJ zobrazujeme, zda to je při založení společnosti (ÚJ) nebo v situaci, kdy již společnost existuje a zobrazujeme existující stav nebo jeho změnu /zvýšení nebo snížení/. Způsob účtování závisí také na právní formě ÚJ. U kapitálových obch. spol. je možnost tzv.velikostního a časového nesouladu mezi upsaným a splaceným kapitálovým vkladem. Úpis ZJ – upisovatel se zavazuje vložit jmění v určité velikosti. Od okamžiku úpisu se stává upisovatel vlastníkem příslušného podílu na majetku společnosti. Za upisovatelem vzniká pohledávka (353 – Pohledávky za upsané vlastní jmění) z titulu upsaného, dosud nesplaceného jmění. Ve výši nesplaceného upsaného vkladu upisovatel ručí za závazky ÚJ. Splácení upsaného jmění – upisovatel uhrazuje celý nebo část svého závazku vůči společnosti. U a.s. je ZJ vázáno na souhrn nominálních hodnot jednotlivých druhů akcií, musí se rozlišovat ještě mezi touto nominální výši základního kapitálu a skutečnou velikostí upsaného kapitálu. Je zde možnost vzniku rozdílu mezi výši upsaného a nominálního ZJ, který představuje tzv.emisní ažio(412 - Emisní ažio). Toto ažio se používá pouze u a.s. Vzhledem k tomu, že právní úprava obchodního zákoníku váže vznik společnosti na zápis do OR, je třeba v účetnictví rozlišovat ZJ zapsané do OR, nezapsané do OR. Tyto skutečnosti rozlišujeme pomocí analytické evidence k účtu 411. 411/1 – ZJ zapsané do OR 411/2 – ZJ před zápisem do OR 411/3 – ZJ nezapisované do OR (je možné např. u družstev) A.s. upsala akcie ve výši 1 000 000,- Kč353 / 411 Prodejní cena 1 500 000,- Kč 500 000,- Kč 353 / 412 Přímý vklad do ZJ0xx,1xx,2xx / 411 Úpis do ZJ 353 / 411 Splácení upsaného jmění0xx,1xx,2xx / 353 V souvislosti se ZJ je třeba se zmínit i ovlastních akciích(252-Vlastní akcie). Vlastní akcie snižují ZJ a.s. (i když ne účetně). A proto i obch. zákoník omezuje dobu jejich držení na3 roky. A.s. nesmí uplatňovat k vlastním akciím hlasovací právo. V rozvaze se hodnota vlastních akcií uvádí v pasivech jako položka snižující hodnotu ZJ. Tyto akcie může a.s. získat odkupem od akcionářů před plánovaným snížením ZJ nebo bezplatně fúzí se společností, která byla jejich držitelem nebo darováním od držitele. Při bezplatném nabytí se a.s. zvyšují vlastní zdroje na účtě 413-Ostatní kapitálové fondy. Prodej vlastních akcií se účtuje stejným způsobem jako prodej jiných CP. Úbytek vlastních akcií se účtuje na účet 561-Prodané CP a vklady v ceně pořízení. Prodejní cena do výnosů na účet 661-Tržby z prodeje CP.

Témata, do kterých materiál patří