Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kontrola stavu zásob, zachycení výsledků kontroly v účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. Kontrola stavu zásob. Zachycení výsledků kontroly v účetnictví Jaký význam má inventarizace zásob jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při zjištění inventarizačních rozdílů – vysvětlete účtování oběma způsoby co jsou to nepřevzaté zásoby – jak se o nich účtuje co jsou to nevyfakturované dodávky – jak se o nich účtuje Inventarizace - sladění stavu zaznamenaného v účetnictví se skutečným stavem majetku a závazků. Proč se provádí inventarizace? - ochrana majetku - je průkazným nástrojem pravdivosti účetnictví - provádí se bez ohledu na účetní soustavu Druhy a lhůty inventarizace: z hlediska rozsahu členíme na: -úplnou - všechny složky -částečnou- některé vybrané z hlediska časového na: -řádnou- k 31. 12. -mimořádnou - při mimořádné události - řádná inventarizace k 31. 12. Je povinná. Peněžní hotovost se inventarizuje častěji 4x ročně. - abychom mohli provést inventarizaci, musíme vždy nejprve tento skutečný stav zjistit. Inventura - je zjištění skutečného fyzického stavu Druhy inventur: Inventura fyzická - provádí se měřením, vážením, počítáním, kvalifikovaný odhad - veškerý hmotný majetek Inventura dokladová - provádí se u pohledávek, závazků a peněžních prostředků U zásob mohou ÚJ provádět inventarizaci průběžně, pokud tomu odpovídá jimi použitý postup účtování. Skutečné stavy zásob se zjišťují fyzickou inventurou. Inventarizace má zajistit reálnost a pravdivost účetních zápisů. Při porovnávání účetního stavu se stavem skutečným mohou být zjištěny inventarizační rozdíly, kterými jsou manka nebo přebytky zásob, ale i škody. Je-li skutečný stav nižší než evidovaný stav jde omanko. Manka dělíme nazaviněná - ty nám musí někdo uhradit aostatní - u nichž nelze stanovit odpovědnost za jejich vznik (do normy nebo nad normu).. V případě vyššího skutečného stavu jde opřebytek. Účtování inventarizačních rozdílů Způsob A Manka do normy - účetní jednotka stanoví normu spotřeby - tato manka vznikají působením vnějších vlivů a proto je nemůžeme ovlivnit (vyschnutí, vyprchání) - účtování: 501;504 / 112;132 Manka nad normu– nezaviněná 582 / 112;132 - zaviněná582 / 112;132(úbytek na skladě) 335 / 688(předpis náhrady zaměstnanci - pohledávka) Přebytek zásob -112;132 / 688 Škody- vznikají v důsledku povodní, požárů, povětrnostních podmínek 582 / 112; 132 - podnik mývá materiál pojištěn u pojišťovny, proto si tuto škodu bude účtovat jako pohledávky za pojišťovnou.315 / 688 - může se stát, že do konce účetního období pojišťovna nepotvrdí výši náhrady. Proto účetOstatní pohledávky nahradíme účtem388 - Dohadné účty aktivní. V příštím účetním období si dohadné účty vyrušíme a souvztažně zaúčtujeme na315 -Ostatní pohledávky (jiné pohledávky) Způsob B: stejný jako způsob A Nepřevzaté zásoby (zásoby na cestě) Účty 111 a 131 nesmí k 31. 12. vykazovat žádný zůstatek. Např.: nakoupené zásoby nebyly převzaty na sklad - máme fa od dodavatele, ale nemáme příjemku od skladníka (nemáme zboží na skladě).K 31.12. se tedy jedná ozásoby na cestě: způsob A 119,139 / 111,131. Zaúčtujeme v PC nebo v pevných cenách (vyčíslit cenový rozdíl).V dalším účetním období - příjem zboží:132,112 / 119,139. způsob B 119;139 / 501;504 Nevyfakturované dodávky - opačný případ - máme zboží, ale nemáme fakturu od dodavatele= dohadné účty pasivní způsob A 31. 12.: 111;131 / 389 došlá faktura ve stejné výši (příští účetní období)389 / 321 cena vyšší 112 / 389 cena nižší-112 / -389 způsob B 501;504 / 389

Témata, do kterých materiál patří