Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kurzové rozdíly a jejich účtování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Kurzové rozdíly a jejich účtování jak vznikne kurzový rozdíl u pohledávek a závazků během účetního období, jak se zaúčtuje jak se účtuje kurzový rozdíl u valutové pokladny jak se vyčíslí a zaúčtují kurzové rozdíly na konci účetního období převod kurzových rozdílů do dalšího účetního období Vznik kurzového rozdílu Vznikají při styku se zahraničními dodavateli nebo odběrateli. Pohledávku či závazek musím vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury, u závazku v den, kdy faktura došla. K úhradě ale dochází o několik dnů později je i jiný kurz (kurz se mění každý den). Z toho důvodu nám vznikají kurzové rozdíly, které účtujeme na663 -Kurzové zisky a563- Kurzové ztráty. Kurzové rozdíly na konci účetního období Jestliže k 31. 12. nedojde k uhrazení závazku nebo pohledávky, musíme tyto přepočítat kurzem platným k 31. 12. Vzniklý rozdíl (předpokládaný zisk - zaúčtujeme naúčet 387 -Kurzové rozdíly pasivní a souvztažně k dodavatelům nebo odběratelům). V následujícím účetním období tento účet vyrušíme a zaúčtujeme v den úhrady skutečný zisk nebo ztrátu na účetKurzové zisky neboKurzové ztráty. V případě předpokládané ztráty rozdílnou částku zaúčtujeme na 386 -Kurzové rozdílyaktivní a souvztažně k odběratelům nebo dodavatelům. Musíme zároveň vytvořit rezervu na případný rozdíl a to na účtěRezerva na kurzové ztráty a souvztažně na účet nákladový574 - Tvorba rezerv. V příštím účetním období 1.1. zrušíme účet Rezerva na kurzové ztráty účtem674 - Zúčtování rezerv, zároveň zrušíme kurzové rozdíly aktivní a zaúčtujeme skutečnost. U pohledávek - den, kdy je zahraničnímu odběrateli vystavena faktura znějící na cizí měnu, vnikne účetní jednotce pohledávka. Na koruny se tato pohledávka přepočítá: podle kurzu platného v den vystavení faktury (ČNB) účetní jednotka přepočte podle svého pevně stanoveného kurzu 311 / 604 (ne DPH i u plátce – potvrzení, že zboží přešlo přes hranice) Po obdržení zprávy z banky (výpis účtu), že odběratel zaplatil, se porovná: výše pohledávky s částkou připsanou na účet a rozdíl se posoudí zda se jedná o tzv. kurzovou ztrátu nebo o kurzový zisk. kurzová ztráta 563 / 311 kurzový zisk 311 / 663 Pokud je připsáno méně peněz (kurzová ztráta): 1. 311/132 100 000 2. 221/311 90 000 3. 563/311 10 000 - ztráta je daňově uznatelný náklad Pokud je připsáno více peněz (kurzový zisk): 1. 311/132 100 000 2. 211/311 110 000 3. 311/663 10 000 - zisk přiznáváme ke zdanění U závazků: V den, kdy účetní jednotka obdrží fakturu od zahraničního dodavatele jí vznikne závazek vůči dodavateli a přepočte se na Kč (podle pevného kurzu nebo podle kurzu platného daný den) Neúčtuje se DPH! V den, kdy je závazek uhrazen (výpis z účtu) se zjistí rozdíl (výše závazku X částka odepsaná z účtu). Banka odepsala větší částku (kurzová ztráta): 563 …/321 100 000 321/221 110 000 563/321 10 000 Banka odepsala menší částku (kurzový zisk): 663 1. …/321 100 000 2. 321/221 95 000 3. 321/663 5 000

Témata, do kterých materiál patří