Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Opravné položky – jejich tvorba a rušení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

29. Opravné položky – jejich tvorba a rušení kdy se vytvářejí opravné položky, z jakého důvodu se vytvářejí, k jakému majetku se vytvářejí jak se účtuje tvorba opravných položek jaké je třeba dodržet zásady při tvorbě opravných položek jak se účtuje zrušení, případně snížení opravných položek pojem opravná položka k nabytému majetku Zřizují se na podkladě inventarizace, najdeme je v účtových skupinách09, 19, 29, 39. Rozeznáváme opravné položky zákonné - ty jsou daňově uznatelným nákladem a ostatní opravné položky. Jestliže riziko snížené hodnoty majetku pomine, dochází ke zrušení opravných položek659, 679 zúčtování opravných položek687. Pokud se při inventarizaci nebo jiné kontrole majetku prokáže, že došlo ke snížení jeho ocenění, které je pouze přechodného charakteru, pak se toto ocenění upravuje pomocí opravných položek. Je zakázáno tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku! Opravné položky tedy slouží především k tomu, aby mohla být při uzavírání účetních knih dodržena zásada opatrnosti = aby byl majetek oceněn v hodnotě, která skutečně nejlépe odpovídá věrnému a reálnému obrazu skutečnosti. Pokud jsou aktiva oceněna níže, snižuje se tím jednak hodnota vykázaného hospodářského výsledku a zároveň se zvyšuje věrohodnost a reálnost předkládaných účetních výkazů. Opravné položky jsou vytvářenypouze k majetku podniku (aktivům): -k investičnímu majetku, který se účtuje v účtové skupině 09*, a to v případě, že užitná hodnota majetku zjištěná při inventarizace je výrazně nižší, než hodnota vedená v účetních dokladech po odečtení oprávek (hodnota nesmí být považována za definitivní - v tomto případě by se uskutečnil mimořádný odpis a následně upravil i odpisový plán) -k zásobám, které se účtují v účtové skupině 19* a patří sem materiál, nedokončená výroby, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata a zboží -ke krátkodobému finančnímu majetku, který se účtuje v účtové skupině 29* a kam patří cenné papíry jak majetkové tak dlužné povahy -k pohledávkám, které se účtují na účtu 391 a jedná se především o následující:  pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení  pohledávky za dlužníky v zahraničí  vybrané nepromlčené pohledávky - opravné položkyk pohledávkám se tvoří ve výši, kterou stanoví zákon (především zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách) na účtuTvorba zákonných opravných položek stávají se daňově uznatelným nákladem nebo je lze tvořit mimo rámec zákona a pak rozlišujeme zda se jedná o pohledávky z provozní činnosti (odběratelé), pohledávky týkající se krátkodobých půjček (společníkům apod.), případně pohledávky vyplývající z mimořádné činnosti (pohledávka za hmotně odpovědným zaměstnancem, pokud byl přiinventarizaci zjištěn schodek v pokladně atd.) Tvorba opravné položky se zúčtuje na účtu opravné položky k příslušnému aktivu a souvztažně do nákladů v příslušném období, a to podle charakteru činnosti, se kterou aktivum souvisí: Účtování tvorby opravné položky k pohledávkám v rámci zákona (daňově uznatelný náklad): Tvorba opravné položky k pohledávkám v rámci zákona558 / 391 Účtování tvorby opravné položky k majetku: Tvorba opravné položky k provozní činnosti 559 / 091 – 095, 19x, 391 Tvorba opravné položky k mimořádné činnosti 558 / 091 – 195, 19x, 391 Tvorba opravné položky k finanční činnosti 579 / 096, 29x, 391 Pokud inventarizace nebo jiná kontrola majetku v následujícím období neprokáže opodstatněnost výše opravné položky, je podnik povinen tuto položkuzrušit (případněsnížit) ve prospěch výnosů, čímž se zvýší její výše vykázaného hospodářského výsledku. Stejně jako při tvorbě opravných položek, i při jejich rušení či snižování musíme brát ohled na to, zda opravná položka byla vytvořena v souvislosti s provozní, mimořádnou či finanční činností. Účtování zrušení či snížení opravné položky k pohledávkám v rámci zákona (zvýší se daňová povinnost): Čerpání opravné položky k pohledávkám v rámci zákona391 / 658 Účtování zrušení či snížení opravné položky k majetku: Snížení či zrušení opravné položky k provozní činnosti 091-095, 19*, 391 / 659 Snížení či zrušení opravné položky k mimořádné činnosti091-095, 19*, 391 / 689 Zrušení či snížení opravné položky k finanční činnosti096, 29*, 391 / 679 Účty opravných položek nemohou mít aktivní zůstatek, protože by tak zvyšovaly hodnotu majetku a tím odporovali zásadě opatrnosti.  Odlišný postup než u majetku a pohledávek se využívá uzávazků. Pokud se při inventarizaci závazků zjistí, že skutečná výše některého z dluhů přesahuje hodnotu uvedenou v účetnictví, není zde možno z důvodu opatrnosti vytvořit opravnou položku, která by upravovala ocenění směrem nahoru. Proto se zvýšení závazku zaúčtuje přímo na stranu MD příslušného účtu daného dluhu (zpravidla na účetdodavatelé) a souvztažně na stranu D příslušného účtu nákladů. Opravná položka na sporné a nedobytné pohledávky - tvorba opravné položky k pohledávce559, z fin. činnosti579, z mim. činnosti589 účtování: tvorba opr. pol. - neprodejnost559 / 196 tvorba opr. pol. - soudního říz.559 / 391 tvorba opr. pol. - majetk. CP559 / 291 => tvorba opravné položky559 / sk. 09, 19, 29, 39 prodej obtížně prod. zboží311 / 604, 343 504 / 132 => čerpání opravné položkysk. 09 – 39 / 659 Opravná položka k nabytému majetku – 097 - rozdíl mezi kupní cenou a ZC u původního majitele. - opravná položka se odepisuje - účetně daňově po dobu 15 let -098 - Oprávky k opravné položce. - odpis opravné položky: 551/098 - k opravné položce vystavujeme pro přehled inventární kartu - možnost přeceňování majetku 098/097

Témata, do kterých materiál patří