Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13) POHLEDÁVKY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13) POHLEDÁVKY charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída. Soustřeďují se zde především účty, na nichž se zaznamenávají vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě pohledávek (krátkodobých i dlouhodobých) a závazků (jen krátkodobých, tzn. neúčtuje se zde o dlouhodobých závazcích). Účtová skupina: 31 – Pohledávky 32 – Závazky 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 – Zúčtování daní a dotací 35 – Pohledávky za společníky 36 – Závazky ke společníkům 37 – Jiné pohledávky a závazky 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv Podstata vzniku obchodních pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu (tj. dodávky výrobků, poskytnutí služeb) a okamžikem úhrady těchto výkonů. Doba splatnosti je zachycena vždy na faktuře a je nutné ji dodržet. Členění: podle doby splatnosti krátkodobé (do 1 roku) dlouhodobé (nad 1 rok) podle místa vzniku tuzemské zahraniční podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů tzv. saldokonto každá úč. jednotka má přesnou evidenci svých pohledávek a závazků vede analytickou evidenci – většinou je zřízena pro každého věřitele a dlužníka vlastní analytická evidence (KONTO), jehož zůstatek (SALDO) udává výši pohledávky nebo závazku soubor těchto analytických účtů nazýváme SALDOKONTO pohledávky z obchodního styku – tuzemské Pohledávka je nárok účetní jednotky na úhradu peněžní částky od dlužníka. Účetní jednotka vystupuje v roli věřitele. Dokladem pro účtování vzniku pohledávky na účtu 311 – Odběratelé je faktura vystavená. Fakturu má odběratel uhradit ve smluvené lhůtě. Přijatou platbou od dlužníka (odběratele) pohledávka zaniká. Pohledávky za odběrateli vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběrateli na fakturu. Faktura vydaná představuje výnos účetní jednotky a vznik pohledávky za odběratelem. Plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat ještě DPH a zaúčtovat ji jako závazek vůči finančnímu úřadu. přijaté zálohy Pro přijaté zálohy používáme pouze jeden účet, a to sice účet 324 – Přijaté zálohy, bez ohledu na to, na jaký účet byly zaslány. Účtování u plátce DPH Plátci DPH mají povinnost odvádět DPH i z přijatých záloh. Potom je nutné vystavit daňový doklad na přijatou platbu. Pouze pokud je zdanitelné plnění uskutečněno ve stejném kalendářním měsíci jako přijatá platba, pak je možné na přijatou zálohu nevystavovat daňový doklad. Zdanitelné plnění v jiném měsíci než přijatá platba: účetní jednotka má povinnost odvádět DPH i z přijatých záloh přijetí zálohy 221/324 vystavení daňového dokladu na přijatou platbu 324/343 faktura vystavená odběrateli 311/604, 343 odečet přijaté zálohy -311/-324 odečet DPH za zálohy -311/-343 Zdanitelné plnění ve stejném měsíci jako přijatá platba přijetí platby 221/324 FAV odběrateli za zboží 311/604, 343 zúčtování zálohy 324/311 Účtování u neplátce DPH FAV je zaúčtována obvyklým způsobem, přičemž se převede přijatá záloha na straně MD účtu 324 – Přijaté zálohy souvztažně na stranu D účtu 311 – Odběratelé. Rozdíl mezi přijatou zálohou a částkou faktury bude uhrazen odběratelem. přijatá záloha 221/324 FAV za služby 311/602 zúčtování zálohy 324/311 doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou 221/311 pohledávky v cizí měně (kurzové rozdíly) Při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o devizových pohledávkách vyjádřených v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v českých korunách, tak i v cizích měnách. Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat: denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB) pevných kurzů stanovených k určitému datu po jí vymezené období U pohledávek v cizích měnách v důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám vznikají kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly vznikají jednak při úhradě pohledávky a jednak mohou vzniknout na konci účetního období. Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur Při vzniku pohledávky dochází k přepočtu kurzem platným v den vzniku účetního případu. Úhrada v cizí měně je přepočtena kurzem platným v den platby. Vzniklý kurzový rozdíl se účtuje podle jeho povahy do finančních nákladů (563 – Kurzové ztráty) nebo do finančních výnosů (663 – Kurzové zisky). Tyto rozdíly ovlivňují přímo výsledek hospodaření a jsou daňově účinné. FAV za prodej zboží 311/604 úhrada faktury 221/311 vyúčtování kurzového rozdílu 563/311; 311/663 Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih Kurzové rozdíly vznikají také v případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky. Pohledávky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl z přecenění těchto pohledávek se účtuje na účty 563 – Kurzové ztráty a 663 – Kurzové zisky, tzn. výsledkově (s dopadem na výsledek hospodaření). Tato úprava pohledávek je trvalá, tzn. při platbě se budou zahraniční pohledávky porovnávat s již upravenou hodnotou. FAV za prodej zboží 311/604 kurzový rozdíl 31.12. 563/311; 311/663 úhrada faktury 221/311 kurzový rozdíl 563/311; 311/663 pohledávky k ostatním subjektům Pohledávky k(e): zaměstnancům institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění společníkům, příp. členům družstev finančním a jiným orgánům (finanční úřady, celnice, pojišťovny, finanční instituce i fyzické osoby)

Témata, do kterých materiál patří