Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákon o účetnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zákon o účetnictví - základní právní norma, která upravuje oblast účetnictví - tento zákon se vztahuje na PO, které mají sídlo na území Čr a FO, které jsou zapsány v OR Kategorie účetních jednotek 1) Mikro účetní jednotka - účetní jednotka, která k rozvahovému dni NEPŘEKRAČUJE alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot Aktiva celkem 9mil Kčroční úhrn čistého obratu 18mil Kčprůměrný přepočtený počet z-nců 10 2) Malá účetní jednotka - NEPŘEKRAČUJE alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot Aktiva celkem 100mil Kčroční úhrn čistého obratu 200mil Kčprůměrný přepočtený počet z-nců 50 3) Střední účetní jednotka - NEPŘEKRAČUJE alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot Aktiva celkem 500mil Kčroční úhrn čistého obratu 1mld Kčprůměrný přepočtený počet z-nců 250 4) Velká účetní jednotka - k rozvahovému dni PŘEKRAČUJE alespoň 2 hraniční hodnoty platné pro střední účetní jednotku (čistý obrat- V snížené o prodejní slevy) Předmět účetnictví - účtování podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku o závazcích, N, V a HV - veškeré skutečnosti musí být zúčtovány v období věcně a časově souvisejícím Účetní období - 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců - kalendářní nebo hospodářský rok Účetní dokumentace Účetní doklady - doklad, který nám dokládá účetní operace - nemůžeme bez nich vést účetnictví - náležitosti UCE dokladů: označení- název, číselné označeníobsah UCE případu- druh zboží, měrná jednotka, cena za jednotku, celkemúčastníci UCE případu- podnik, dodavatel, příjemcemnožství a cena- cena za jednotku a celkemdatum vystavení UCE dokladupodpisy zúčastněných - členění UCE dokladů a) podle počtu zaznamenaných operací jednotlivé- jedna operace, a nebo více stejnorodých operacísběrné- za delší časové období b) podle obsahu vnější- přichází do podniku zvenkuvnitřní- vznikají uvnitř podniku Oběh účetních dokladů - každý podnik má stanovenou vnitropodnikovou směrnici - oběh dokladu je od jeho založení až po jeho archivaci 1) přezkoušení správnosti UCE dokladu - věcná správnost (cena, množství, jakost) - formální správnost (náležitosti faktury, podpisy, razítka) 2) třídění a číslování podle dat - zapisuje se do knihy přijatých faktur 3) určení účtovacího předpisu a zaúčtování 4) archivace - uložení UCE záznamů, všechny UCE doklady se musí archivovat - je předepsána archivační doba - doklady po archivační době mohou být skartovány ! daňový doklad má všechny náležitosti účetního dokladu, akorát je dán zákonem o DPH a obsahuje navíc údaj o DPH! Účetní knihy - je to UCE záznam v technické nebo písemné formě, který obsahuje UCE případy - při vedení UCE se používají tyto knihy: deníkhlavní knihaknihy analytických účtůknihy syntetických účtůknihy podrozvahových účtů - Deník obsahuje UCE zápisy UCE případů uspořádaných v časovém sledu, operace v deníku se označují číselnou řadou, má významnou kontrolní funkci - Hlavní kniha obsahuje UCE zápisy uspořádané z věcného hlediska, obsahuje syntetické a analytické účty - Kniha analytických účtů obsahují podrobnější rozpis k jednomu syntetickému účtu, vytváříme libovolný počet analytických účtů - Kniha podrozvahových účtů- evidujeme majetek, který užíváme v podniku, ale není náš - Knihy podrozvahových účtů- evidujeme majetek, který užíváme v podniku Účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash-flow Způsoby oceňování - pořizovací cena - cena ve výši vlastních N - reprodukční pořizovací cena - nominální hodnota - cena je dle UCE reálná hodnota, která se týká CP, používá se při přecenění k rozvahovému dni, hodnota vyhlášená na burze Inventarizace majetku a závazků - zjištění skutečných stavů a porovnání se stavem účetním - zjištění případných inventarizačních a jejich zaúčtování a vypořádání - účel- inventarizace je jednou z činností, která přispívá k úplatnosti, průkaznosti, správnosti údajů v UCE - účelem je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycených v UCE odpovídá skutečnosti - druhy: podle termínu provedení- řádní a mimořádná podle rozsahu- úplná a částečná - etapy inventarizace: 1)stanovení termínů a inventarizačních komisí 2) ujištění skutečného s

Témata, do kterých materiál patří