Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zákon o účetnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tavu fyzickou dokladovou inventurou 3) porovnání zjištěného= skutečného stavu se stavem účetním 4) vypořádání případných inventarizačních rozdílů, což mohou být manka nebo přebytky - UCE jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let Úschova UCE záznamů - pokud není stanoveno jinak, uschovávají se UCE záznamy takto: účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. UCE zásady 1) Zásada vymezení UCE jednotky- UCE se týká určitého subjektu (podniku, OSVČ) 2) Zásada poctivého a věrného zobrazení skutečnosti- UCE musí být úplné (vše je zaúčtováno), průkazné (na každý UCE případ máme doklad, správné (účtujeme v souladu s legislativou), srozumitelné, přehledné a vedené způsobem zajišťující trvanlivost 3) Zásada bilanční kontinuity- návaznosti jednotlivých UCE období, konečné zůstatky jednoho období se musí rovnat počátečním zůstatkům dalšího období 4) Zásada realizačního principu- V a N se účtují v okamžiku vzniku bez ohledu na příjmy a výdaje 5) Zásada opatrnosti- v úvahu se berou veškerá známá rizika, tvoří se tedy rezervy a opravné položky 6) Zásada konzistence- pravidla musí být v UCE období stejná 7) Zásada zákazu kompenzace- zákaz vyrovnávání- musí se zvlášť účtovat N a V, zvlášť účtujeme závazky a pohledávky - za účetnictví je odpovědný podnikatel, a je tedy povinen uhradit případné sankce za chyby v účetnictví, které se případně promítají do oblasti daní - vzniklou škodu ovšem může následně vymáhat po účetním, daňovém či účetním poradci.

Témata, do kterých materiál patří