Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákon o účetnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Deník obsahuje UCE zápisy UCE případů uspořádaných v časovém sledu, operace v deníku se označují číselnou řadou, má významnou kontrolní funkci

- Hlavní kniha obsahuje UCE zápisy uspořádané z věcného hlediska, obsahuje syntetické a analytické účty

- Kniha analytických účtů obsahují podrobnější rozpis k jednomu syntetickému účtu, vytváříme libovolný počet analytických účtů

- Kniha podrozvahových účtů- evidujeme majetek, který užíváme v podniku, ale není náš

- Knihy podrozvahových účtů- evidujeme majetek, který užíváme v podniku

Účetní výkazy

- rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash-flow

Způsoby oceňování

- pořizovací cena

- cena ve výši vlastních N

- reprodukční pořizovací cena

- nominální hodnota

- cena je dle UCE reálná hodnota, která se týká CP, používá se při přecenění k rozvahovému dni, hodnota vyhlášená na burze

Inventarizace majetku a závazků

- zjištění skutečných stavů a porovnání se stavem účetním

- zjištění případných inventarizačních a jejich zaúčtování a vypořádání

- účel- inventarizace je jednou z činností, která přispívá k úplatnosti, průkaznosti, správnosti údajů v UCE

- účelem je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycených v UCE odpovídá skutečnosti

- druhy: podle termínu provedení- řádní a mimořádná

podle rozsahu- úplná a částečná

- etapy inventarizace:

1)stanovení termínů a inventarizačních komisí

2) ujištění skutečného stavu fyzickou dokladovou inventurou

3) porovnání zjištěného= skutečného stavu se stavem účetním

4) vypořádání případných inventarizačních rozdílů, což mohou být manka nebo přebytky

- UCE jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let

Úschova UCE záznamů

- pokud není stanoveno jinak, uschovávají se UCE záznamy takto:

  • účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,

  • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají

  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

  • UCE zásady

1) Zásada vymezení UCE jednotky- UCE se týká určitého subjektu (podniku, OSVČ)

2) Zásada poctivého a věrného zobrazení skutečnosti- UCE musí být úplné (vše je zaúčtováno), průkazné (na každý UCE případ máme doklad, správné (účtujeme v souladu s legislativou), srozumitelné, přehledné a vedené způsobem zajišťující trvanlivost

3) Zásada bilanční kontinuity- návaznosti jednotlivých UCE období, konečné zůstatky jednoho období se musí rovnat počátečním zůstatkům dalšího období

4) Zásada realizačního principu- V a N se účtují v okamžiku vzniku bez ohledu na příjmy a výdaje

Témata, do kterých materiál patří