Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářský výsledek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hospodářský výsledek a)Pojem, význam, struktura. Zisk a ztráta, možnosti zvyšování zisku, funkce zisku b)Postup při zjišťování zisku. Účetní a daňový zisk c)Rozdělení zisku v a. s., s. r. o., u individuálního podnikatele. Účtování zjištění zisku, otevření zisku na začátku účetního období a)Pojem, význam, struktura. Zisk a ztráta, možnosti zvyšování zisku, funkce zisku Hospodářský výsledek Pojem hospodářský výsledek, struktura hospodářského výsledku Hospodářský výsledek je kvalitativní ukazatel, který umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky. Obecně lze hospodářský výsledek vypočítat odečtením nákladů od výnosů. Hospodářský výsledek může mít podobu ztráty (náklady jsou vyšší než výnosy) nebo zisku. Hrubý účetní zisk se zjišťuje ve struktuře: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ - hospodářský výsledek může ovlivnit výši vlastních zdrojů dvojím způsobem: a) kladně (zisk) b) záporně (ztráta) Ve zdrojích se objevuje ve dvou podobách: a) jako HV bezprostředně předcházejícího roku, 431: MD – ztráta, D - zisk b) jako nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let, 428, 429 HV může nabývat těchto hodnot:přehled o nákladech a výnosech najdeme ve „Výkazu zisku a ztrát“ Dva způsoby zvyšování zisku Snižování nákladu Zvyšování výnosu V zisku splývají kladné i záporné způsoby jeho získávání. Zisk lze zvyšovat: Zvyšováním hospodárnosti Zanedbáváním bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí Využíváním mezer v legislativě Funkce zisku motivační funkce - očekávaný zisk je hlavním motivem ekonomické iniciativy a impulsem pro podstoupení podnikatelského rizika možnost dosažení většího zisku podněcuje výrobce nebo zaměstnance co nejrychleji nabídnout na trhu takové zboží či služby, po kterých je poptávka již Adam Smith ve své práciBohatství národů popisuje mechanismus „neviditelné ruky trhu“, která na bázi sledování vlastního zájmu (co největšího zisku), přispívá k obecnému dobru (ekonomický růst a zvýšení životní úrovně národa jako celku) ekonomická funkce - s cílem co největšího zisku producent usměrňuje použití a kombinaci výrobních faktorů a podle toho rozhoduje, co, jak a pro koho bude vyrábět v zájmu dosažení nových zisků se rozvíjí nové technologie, racionalizuje se spotřeba použití surovinových a energetických zdrojů, klade se důraz na zvyšování produktivity práce apod. funkce financování investic - zisk slouží k financování investic zvyšování zaměstnanosti - zisk nepřímo vytváří nová pracovní místa, což většinou souvisí s novými investicemi a realizací často riskantnějších projektů otevírají se tak nové trhy a nové oblasti obchodu, tím vznikají i nová pracovní místa b)Postup při zjišťování zisku. Účetní a daňový zisk účetní ziskdaňový zisk – je základem pro výpočet daně z příjmu fyzické nebo právnické osoby, jeho pravidla upravují daňové zákony Účetní výsledek hospodaření = odečet všech nákladů od výnosů Daňový základ = upravený účetní výsledek hospodaření o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů (tzv. nedaňové položky) Tyto úpravy neprovádíte v účetním systému, ale až v daňovém přiznání. Postup je tedy následující: 1) V účetním systému zjistíte účetní hospodářský výsledek 2) Účetní hospodářský výsledek vyplníte do daňového přiznání 3) V daňovém přiznání provedete potřebné daňové úpravy účetního hospodářského výsledku 4) Výpočet daňové povinnosti/ztráty 5) Zaúčtování daňové povinnosti/ztráty zpět do účetního systému Čtete výše zmíněné body a nedovedete si představit princip, jak to vlastně funguje. Připravili jsme pro vás grafické znázornění. Náklady daňově neuznatelné (které připočítáte k účetnímu hospodářskému výsledku): Náklady na reprezentaci, kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, Dary, Cestovné vyplacené nad zákonem stanovený limit, Tvorba opravných položek mimo zákonných, Tvorba rezerv nad zákonnou hodnotu, Odměny členům orgánů společnosti a družstva, Pojištění hrazené nad rámec zákonné výše, Ostatní sociální náklady nad zákonem stanovenou hodnotu, Nesmluvní a neuhrazené pokuty a penále, Manka a škody přesahující náhrady za ně (mimo škod z živelných pohrom – ty jsou zahrnované do základu daně v plné výši). Odečet výnosů z účetního zisku pro výpočet daňového základu: Výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplaty (např. dividendy), Výnosy od daně osvobozené. c)Rozdělení zisku v a. s., s. r. o., u individuálního podnikatele. Účtování zjištění zisku, otevření zisku na začátku účetního období Shrnutí problematiky rozdělení a výplaty zisku v obchodní korporaci Obchodní korporace zpracuje účetní závěrku (řádnou nebo mimořádnou) Nejvyšší orgán obchodní korporace projedná účetní závěrku Nejvyšší orgán obchodní korporace schválí účetní závěrku Nejvyšší orgán obchodní korporace schválí rozdělení rozdělitelného zisku Statutární orgán obchodní korporace vyhodnotí, zda lze schválený zisk vyplatit Statutární orgán schválí výplatu zisku (celého nebo jeho části) Poznámka:uvedený postup platí především pro akciovou společnost. U společnosti s ručením omezeným se postupuje obdobně, pouze místo valné hromady schvalují rozdělení zisku společníci na valné hromadě. ROZDĚLENÍ ZISKU – příklady účtování - je-li výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk, pak o jeho rozdělení rozhoduje v průběhu následujícího účetního období valná hromada v souladu s pravidly stanovenými ObchZ, tato pravidla se týkají zejména povinné tvorby zákonného rezervního fondu – 431/421 Čistý zisk je dále možno použít: - na příděly do dalších fondů 431/423, 427 - na podíly na zisku společníkům 431/364 - na zvýšení základního kapitálu 431/419 - na úhradu ztráty z minulých let 431/429 - v dalších letech jako dodatečný zdroj 431/428 VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY – příklady účtování - také v případě ztráty je potřeba účet 431 vynulovat, ztrátu je možné vyrovnat z vlastních zdrojů: - čerpání ze zákonného rezervního fondu 421/431 - čerpání z dalších fondů 423, 427/431 - z nerozděleného zisku minulých let 428/431 - snížením základního kapitálu 419/431 Příklady účtování podle typu společnost

Témata, do kterých materiál patří