Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účtování daní

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. Účtování daní účt. skupina 3 -pohledávky a závazky vůči správci daní skupina 34, sledují se podle jednotlivých daní 341 -daň z příjmu PO 342 - Ost. přímé daně prodaň z příjmu FO a srážková daň 343 - nepřímádaň DPH 345 - Ostatní daně a poplatky -silniční daň,daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, účtování DzP PO– účet 341 přímá daň: Účetní jednotka platí obvykle zálohy na daň z příjmu podle výše daň. povinnosti v předchozím roce a to buď čtvrtletně nebo měsíčně (%z mzdy). Účet 341 může mít v roční účetní závěrce jak pasivní zůstatek (nedoplatek na dani), tak i aktivní zůstatek (přeplatek na zálohách). Vyrovnání nedoplatku nebo přeplatku je účetní operací následujícího účetního období. Případný přeplatek se může účetní jednotce po dohodě se správcem daně započítat do zálohy v dalším daňovém období, případně ho i započítat na nedoplatek na jiné dani. účtování: Daňový závazek z běžné činnosti591 / 341 Daňová pohledávka z běžné činnosti341 / 591 Daňový závazek z mimořádné činnosti 593 / 341 Daňová pohledávka z mimořádné činnosti341 / 593 Odvod daně (popř. záloh)341 / 221 účtování DzP FO – účet 342- Ostatní přímé daně: Daň z příjmů FO zúčtovává (v průběhu účetního období zálohově) účetní jednotka za plátce, tj. zaměstnance, popř. družstevníky a pracující společníky. Tato daň není přímo součástí nákladů účetní jednotky, ale sráží se plátcům z jejich hrubé mzdy ze závislé činnosti či z podílu na zisku, které mají charakter odměny ze závislé činnosti. Podobným způsobem se účtuje isrážková daň, kterou je povinna účetní jednotka uhradit za plátce (např. zahraniční dodavatele z faktur za služby, které podléhají srážkové dani, nebo z podílů na zisku společníků, z dividend akcionářů apod.) účtování: srážka daně 331,366,364,321 / 342 odvod sražené daně 342 / 221 úhrada čisté mzdy zaměstnancům 331,366,364,321 / 221 účtování majetkových daní nemovitostní 532 / 345 silniční 531 / 345 dědická 538 / 345 darovací 538 / 345 z převodu nemovitostí 538 / 345 úhrada daní (výpis z účtu) 345 / 221 nepřímé – DPH (343)- sleduje se u plátců daně. Daň na vstupu se účtuje na straně MD jako nárok na odpočet – daňová pohledávka. Daň na výstupu se účtuje na straně D jako daňový závazek. Vztah k finančnímu úřadu je pak na úrovni salda mezi daňovým odpočtem a daňovým závazkem. Daň se účtuje podle daňového dokladu, který dokumentuje daňový základ (tzv. zdanitelné plnění) a výši daně. Za uskutečnění dani podléhajícího plnění je poskytnutí, předání služby či zboží, nebo jeho úhrada. Vznik daňové povinnosti je vázán na ten z výše uvedených případů plnění, který nastane dříve. Analytická evidence se vede podle rozdělení na daň na vstupu/výstupu a dále podle sazby daně základní/snížená. spotřební daň – podléhají ji pouze vybrané výrobky (tabákové výrobky, uhlovodíková paliva, víno, lihoviny). Účtuje se na účtě345– Ostatní daně a poplatky obdobným způsobem jako DPH, tj. jako daň na vstupu – daňová pohledávka a daň na výstupu – daňový závazek.

Témata, do kterých materiál patří