Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví Knihy jednoduchého účetnictví: Peněžní deník Kniha pohledávek a závazků Pomocné účetní knihy: (materiálu a zásob, mzdové listy, DM, nepřímých daní DPH, jízd, pokladní,) Peněžní deník Záznamy jsou uspořádány z časového hlediska - časový zápis. Je určen pro záznamy peněžního charakteru: a)příjmy a výdaje v pokladně b)příjmy a výdaje na bankovním účtu Pokud nedojde k pohybu peněžních prostředků do PD nezapisujeme. Vede se v Kč, vede se pro neplátce i plátce DPH. Peněžní deník má tabulkovou formu - tabelární deník Evidence pohledávek a závazků vedení přesné a podrobné evidence je důležité nejen pro zjištění jmění podnikatele, ale aby věděl, za kterým dlužníkem má pohledávku, v jaké výši, kdy je splatná a kdy byla uhrazena. Evidence může mít různou formu.Kniha pohledávek (OFA),kniha závazků (DFA) Pomocné knihy - předepsané ze zákona –kniha nepř daní DPH, kniha DM, Účetní období končí – uzavřením účetních knih a sestaví se2 výkazy: 1.O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH 2. VÝKAZ PŘÍJMU A VÝDAJŮ Zjistí se daňová povinnost – vypočtenou daň zapíšeme do knihy závazků na další období Pokud vyjde ztráta – vyplní se opětDAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – mohu ji odečítat po dalších 7 let, ale jen pokud v příštím roce vykazuji příjmy Knihy podvojného účetnictví: Zákon o účetnictví předepisuje účetním jednotkám účtujícím v soustavě podvojného účetnictví vést následující účetní knihy: Deník Hlavní kniha Knihy analytické evidence Deník - respektuje časový sled uskutečněných operací, proto účetní zápisy prováděné v deníku se nazývají zápisy časové. poskytuje přesný časový přehled o skutečných operacích zabraňuje dodatečným neoprávněným úpravám účetních zápisů Účetní případy se účtují vzestupnou řadou Hlavní kniha - je soubor syntetických účtů, na nichž se provádějí věcné účetní zápisy nazývá se tak proto, že poskytuje hlavní (základní) informace pro potřebu řízení a kontroly. Zůstatky účtů hlavní knihy jsou pak podkladem pro sestavení účetních výkazů. vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období. Knihy analytické evidence - jsou soubory analytických účtů k příslušnému syntetickému účtu hlavní knihy. Při počítačovém zpracování je analytická evidence obvykle spojená s hlavní knihou, kde jsou syntetické účty přímo členěny na analytické. Rozvaha(bilance) Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku, většinou ke konci účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují aktiva, na pravé straně se zapisují pasiva. PUR Přehled MD a D , většinou na začátku účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují MD, na pravé straně se zapisují D. Výkaz zisku a ztrát Zapisují se do nej částky z nákladových účtů a z výnosovách účtů, sečtením jednotlivých položek se zjistí zisk nebo ztráta.

Témata, do kterých materiál patří