Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cenné papíry

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (90,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. CENNÉ PAPÍRY cenné papíry – pojem, členění, evidence v účetnictví, oceňování charakteristika, evidence a účtování majetkových CP - emitované dluhopisy vlastní akcie, vlastní dluhopisy POJEM, ČLENĚNÍ, EVIDENCE, OCEŇOVÁNÍ Cenný papír = listina či listinu nahrazující záznam, vyjadřující majetkový podíl nebo pohledávku k jejich emitentovi – tj. osobě, která jej vydala = námi vydané dluhopisy představující zdroj financování = právní úkon, který zakládá svému majiteli určitá práva Základní rozdělení a)podle předpokládané doby držení: - krátkodobé – splatnost nebo držení max. 12 měsíců => třída 2 – 25 Krátkodobý fin. majetek -dlouhodobé– splatnost nebo držení více než 12 měsíců => třída 0 – 06 Dlouhodobý fin. majetek b)podle obsahu, který vyjadřují: -majetkové - vyjadřují majetkový podíl na společnosti, která je vydala (např. akcie, podíly, podílové listy, zatímní listy) -dluhové (úvěrové) – svému majiteli zakládá právo na vrácení NH CP a právo na výnos z CP => úrok, diskont (např.: dluhopis, obligace, směnka, šek, hypoteční zástavní list) c)podle jejich formy: -listinné–mají podobu reálné listiny -zaknihované– jsou pouze zaevidované v elektronické podobě; používanější; ve státním depozitáři cenných papírů d)v účetnictví: -nakupované (majetkové i dluhové) – majetek – aktiva -emitované – zdroje krytí – pasiva -vlastní akcie a dluhopisy - aktiva Evidence v účetnictví I. Majetkové CP - akcie, podíly, podílové listy, zatímní listy- účty rozvahové aktivní a) dlouhodobé - pořízené s cílem získat podíl na majetku, vliv na řízení společnosti 061 –Podíly v ovládaných a řízených osobách - akcie, podíly, které svému majiteli zaručí rozhodující vliv, tj. min. 40 % podíl na ZK 062 –Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (20 – 39 %) na ZK 063 – - do 20 % b) krátkodobé -251 –Majetkové cenné papíry k obchodování výnos = rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou II. Dluhové CP - dluhopisy, obligace -účty rozvahové aktivní a) k obchodování-253 –Dluhové cenné papíry k obchodování b) držené do splatnosti čeká do doby splatnosti na zpětné odkoupení CP emitentem v NH - výnos = úrok nebo diskont (diskont = rozdíl mezi PC a vyšší nom. hodnotou) 065 –Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 256 –Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti III. Vlastní akcie a dluhopisy -účty rozvahové aktivní V účetnictví se objevují výjimečně, nejde o majetek v pravém slova smyslu, proto jsou v rozvaze na straně PASIV se záporným znaménkem jako korekce základního kapitálu 252 –Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 255 –Vlastní dluhopisy IV. CP emitované účetní jednotkou –účty pasiv 241 –Emitované krátkodobé dluhopisy 473 –Emitované dluhopisy Oceňování cenných papírů a)při pořízení nákupem (poplatky burze nebo makléři, NE úroky z úvěru na pořízení CP a N spojené s držením CP) 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku u úvěrových cenných papírů vstupuje do pořizovací ceny i úrok přijatý –analytická evidence: zvlášť pořizovací cena a úrok b)při prodeji – prodejní cenou (FM je od DPH osvobozen) - při oceňování úbytku CP, které byly pořízeny za různé PC můžeme použít stejně jako u zásob metodu FIFO nebo průměrných cen PŘECEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ na reálnou hodnotu - se provádí ke dni účetní závěrky u majetkových a úvěrových CP (kromě 256), účtujeme rozdíl mezi pořizovací a tržní hodnotou (viz dále) 1) VÚD – snížení účetní hodnoty => tržní hodnota je menší ÚH majetkové CP564/251 úvěrové CP564/253 564 – Náklady z přecenění majetkových CP 2) VÚD – zvýšení účetní hodnoty => tržní hodnota je vyšší ÚH majetkové CP251/664 úvěrové CP253/664 664 – Výnosy z přecenění majetkových CP V případě zjištění kurzového rozdílu u CP zaúčtujeme k 31.12.: VÚD – kurzová ztráta563příslušný cenný papír VÚD – kurzový ziskpříslušný cenný papír663 Před zaúčtováním CP musíme rozhodnout: 1) zda je CP nakupovaný nebo emitovaný ÚJ 2) zda je CP krátkodobý (třída 2) nebo dlouhodobý (třída 0) úvěrový (253, 256, 063, 065) 3) zda úvěrové CP jsou drženy do splatnosti (256, 065) nebo jsou použity k obchodování (253, 063) 4) zda úvěrové CP jsou kupónové nebo diskontované MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY AKTIVA představují podíl na majetku, jsou to akcie, podíly, podílové listy, zatímní listy a) Krátkodobý účet: 251- Majetkové cenné papíry k obchodování b) Dlouhodobé účty: 061- Podíly v ovládaných a řízených osobách (nad 40%) 062- Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (20- 39 %)063- Ostatní cenné papíry a podíly emitent – jejich emisí a prodejem získá základní kapitál investor = kupující CP - uloží volné finanční zdroje a získá následující práva: podílet se na zisku a. s. podílet se na řízení a. s. prostřednictvím hlasu na valné hromadě podílet se na likvidačním zůstatku POŘÍZENÍ nákupem FAD – pořízení cenného papíru CP 043(259)/379 FAD – vedlejší poř. náklady - poplatky makléři 043(259)/379 VÚD – zařazení cenných papírů do majetku PC krátkodobé - k obchodování251/259 dlouhodobé 06x/043 Př. Nákup krátkodobých majetkových CP prodat je max. do 12 měsíců400 000 Kč259/379 2) VPD - uhrazeno makléři 2 000 Kč259/211 3) VÚD - převod do majetku402 000 Kč251/259 4) VBÚ - úhrada FAD400 000 Kč379/221 Př. Nákup dlouhodobých majetkových CP 1) FAD - vyúčtování od makléře za nákup akcií s cílem získat podíl ve společnosti a) cena akcií 1 600 000 Kč043/379 b) provize makléři 8 000 Kč043/379 2) VÚD - zařazení nakoupených akcií do majetku (náš podíl je 26 %)1 608 000 Kč062/043 3) VBÚ - úhrada FAD1 608 000 Kč379/221 379- Jiné závazky, účetní jednotka může používat místo úč. 321, pokud pro ni obchodování s cennými papíry není hlavní činností Úč.259, 043 jsou kalkulační účty, slouží ke zjištění pořizovací ceny, nemusí se používat pokud rovnou při pořízení zařazujeme do majetku Další způsoby pořízení budou probrány ve 4. ročníku b)upsání vkladu c)vkladem do společnosti VÝNOSY Z DRŽBY CP akcie – dividenda vklady v s. r. o. – podíl na zisku Dividendy a podíly na zisku jsou zdaněny 15% srážkou z daní, tzn., že příjemce obdrží částku po zdanění a tento

Témata, do kterých materiál patří