Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účtová osnova

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtová osnova 1. Uživatelé účtové osnovy vydává ji ministerstvo financí ČR – je jednotně upravená a je závazná pro osoby, které účtují v soustavě podvojného účetnictví 2. Druhy účtových osnov účtová osnova pro podnikatele účtová osnova pro banky účtová osnova pro pojišťovny účtová osnova pro příspěvkové a rozpočtové organizace účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, nadace, církve a náboženská sdružení 3. Účtová osnova pro podnikatele obsahuje seznam syntetických účtů s číselným a slovním značením, které slouží ke sledování majetku (aktiv) a jeho zdrojů (pasiv), nákladů a výnosů druhý účtů rozvahové – aktivní, pasivní výsledkové – účty nákladů a výnosů závěrkové – počátečný a konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát podrozvahové (poznámkové) – jednoduchý účetní zápis členění účetní osnovy člení se do 10 tříd (0-9) 0 – Investiční majetek 1 – Zásoby Rozvahové účty 2 – Finanční účty 3 – Zúčtovací vztahy Závazné 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 – Náklady Výsledkové účty 6 – Výnosy 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví – náplň těchto účetních tříd je v kompetenci účetní jednotky (sama si stanoví) Třídy se dělí do účtových skupin Účtová třída 1 11 – Materiál 12 – Zásoby vl. výroby 13 – Zboží 19 – Opravná položka k zásobám V rámci účtových skupin jsou účty – mají trojmístné číslo. Účty dělíme do dvou skupin podle zakončení účty, které končí 0 = skupinové účty účty, které končí 1-9 Skupinové účty nesmí používat účet. jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem a zveřejňují ji. Akciové společnosti nesmí používat skupinové účty. Obsah jednotlivých účetních tříd účetní třída 0 – Investiční majetek 1 – obsahuje účty, které slouží k evidenci INV maj. hmotný INV maj. nehmotný INV maj} Aktivní účty finanční investice 2 – účty oprávek (vyjadřuje se trvalé snížení hodnoty INV maj.) pasivní účty 3 – účty opravných položek (vyjadřuje přechodné snížení hodnoty INV maj.) pasivní účty 4 – účty pro zachycení nákladů spojených s pořízením HIM, NHIM aktivní účty účetní třída 1 – Zásoby účty pro evidenci zásob (mat., výr., zboží)⇒ aktivní účty účty opravných položek⇒ pasivní účty účty k zachycení nákl. spojených s pořízením nákladů nebo zboží na konci roku musí být vyrovnané účtová třída 2 – Finanční účty účty peněžních prostředků – pokladna, BÚ⇒ aktivní účty účty krátkodobých bank. úvěrů a finančních výpomocí (emitované dluhopisy)⇒ pasivní účty účty krátkodobého finančního majetku – akcie, obligace (já je vlastním)⇒ aktivní účty účty opravných položek⇒ pasivní účty účet, který slouží k převodu mezi pokladnou a BÚ⇒ Peníze na cestě účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy účty pro účtování s dod. a odb.⇒ aktivní i pasivní účty účty pro účtování se zaměstnanci a institucemi SZP⇒ aktivní i pasivní účty účty pro zúčtování daní⇒ aktivní i pasivní účty účty pro zúčtování s fin. úřady účty pro časové rozlišení nákl. a výnosů účty opravných položek účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky účty, které slouží ke sledování vl. jmění podniku (zákl. jmění, fondy ze zisku, HV ve schvalovacím řízení)⇒ pasivní účty účty rezerv účty dlouhodobých bankovních úvěrů a závazků účtová třída 5 – Náklady účty nákladů provozní, finanční, mimořádné účty pro převod nákladů účtová třída 6 – Výnosy účty výnosů provozní, finanční, mimořádné účty pro převod výnosů účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty na podrozvahové se píše jednoduchým zápisem účtová třída 8-9 – Vnitropodnikové účetnictví účty si stanoví účetní jednotka sama 4. Účtový rozvrh účetní jednotka ho sestavuje na začátku roku seznam účtů, které bude během roku používat jsou vybrané z účtové osnovy během roku lze účtový rozvrh doplňovat o další účty, ale účty během roku nelze měnit obsahuje syntetické i analytické účty účtový rozvrh je doplněn o účty pro vedení vnitropodnikového účetnictví Postupy účtování vydává ministerstvo financí ČR návod jak účtovat na jednotlivých účtech vysvětlují ekonomický obsah účtu a náplň účtu

Témata, do kterých materiál patří