Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Závazky v účetnicví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Závazky v účetnictví - v účtové osnově je pro účtování o zúčtovacích vztahů vyhrazena3. třída - soustřeďují se zde především účty, na kterých se zaznamenávají vztahy ÚJ k vnějšímu okolí v podobě pohledávek a závazků Členění účtová skupina 31 – Pohledávky - rozvahové účty aktivní (=majetek firmy, při úhradě se mění v peněžní prostředky) - oceňujeme je v nominální hodnotě – Zákon o účetnictví §25g - obsahují : 1) pohledávky z obchodních vztahů, jak krátkodobé, tak dlouhodobé - pohledávky vedeme také na účtech: zálohy na zaplacené investice – účet 051, 052 zálohy na zásoby – účet 151 dlouhodobé půjčky – účet 066, 067 účtová skupina 32 – Závazky - v této skupině jsou především účty pro krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tedy závazky vůči dodavatelům (321) saldokonto = ÚJ má přesnou analytickou evidenci o svých pohledávkách a závazcích - většinou ke každému dlužníku či věřiteli zřizuje samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokonto - v účetnictví nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky - výjimku tvoří vzájemné vyrovnání pohledávek a závazku mezi dvěma subjekty ve stejné měně a se splatností do 1 roku – tento zápočet musí být vzájemně písemně stvrzen - kromě pohledávek a závazků k obchodním partnerům jsou v třetí účtové třídě zúčtovací vztahy ÚJ k: zaměstnancům institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění společníkům popř. členům družstev finančním a jiným orgánům (FÚ, celnice, pojišťovny…) Tuzemské závazky - účtujeme o nich na základě FP, VPD na účtu 321, dodavateli platíme za přijaté zboží či služby Závazky za společníky společníkům byl přiznán podíl na zisku, který ještě nebyl vyplacen. - tento závazek se eviduje na účtě364 souvztažně s účtem 431 - zdaňován společností 15 % srážkovou daní - společníci si nemohou vyplácet zálohy na podílu na zisku společníci si půjčili peníze do společnosti - na účtě365 budeme účtovat o krátkodobých půjčkách (dlouhodobé – 479) poskytnutých společníkem společnosti a o úrocích z těchto poskytnutých půjček –lze sjednat i bezúročnou půjčku - při výplatě podléhají úroky dani z příjmu FO u společníků společníci jsou ve společnosti zaměstnáni - společník uzavře se společností pracovní smlouvu, nebo jinou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, potom postupujeme jako u zaměstnanců s rozdílem jiných účtů HM 522 / 366 Směnky k úhradě - účtujeme zde o směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku, ovšem z hlediska dlužníka - krátkodobé – 322, dlouhodobé – 478 - k rozvahovému dni se musí doúčtovat ještě úrok za běžné období do N –562 Účtování 1)FP (materiál)111/321 DPH343/321 2)Akcept směnky321/322 úrok652/322 3)Postoupení směnky k eskontu322/221 úrok322/221 Závazky z přijatých provozních záloh Přijaté provozní zálohy u NEPLÁTCE DPH = záloha – byly přijaty peníze, ale nebylo provedeno vyúčtování (tj. provedení prací, služeb, zásob),zálohy z tohoto důvodu neovlivňují hospodářský výsledek - přijetím zálohy na zboží, výrobky nebo službu vzniká ÚJzávazekdodat to, na co přijala zálohu, nebo vrátit zálohu - přijatá platba se zachytí na účtě324, a to až do doby jejího zúčtování Účtování 1) VÚ přijatá záloha 221/324 2) FV 311/602,604... 3)Zúčtování zálohy 324/311 4) Doplatek211/311 Přijaté provozní zálohu u PLÁTCE DPH - rozlišujeme: zálohave stejném měsíci jako FA Účtování 1) VÚ 221/324 2)FV 311/604 DPH 311/343 3)Zúčtování zálohy 324/311 4)Doplatek221/311 zálohav jiném měsíci než FA Účtování 1)VÚ221/324 2)Daňový doklad na zálohu (účtuje se pouze DPH) 324/343 3)FV 311/604 DPH 311/343 4)Odečet zálohy324/311 DPH311/343 5)Doplatek 221/311 Závazky v cizí měně - společnost dodávající zboží nebude dodávku zdaňovat,sdělíme-li ji své DIČ - my si potomsami vypočteme DPH z přijaté dodávky a máme povinnost tuto vypočtenoudaň odvést FÚ – provedeme tzv.přidanění, povinnost odvést DPH z nákupu mámeode dne vystavení dokladu, nejpozději však do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl materiál pořízen - v případě, že máme od dodavatele z členského státu EUdaňový doklad (FA), máme zpravidla inárok na odpočet daně => výsledek závazku k FÚ pak budenulový - ZoÚ vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v českých korunách, tak i v cizích měnách - pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může ÚJ používat: denní kurz dle ČNB pevný kurzstanovený k určitému datu po jí vymezené období (měsíc, čtvrtletí, pololetí,…) - za den uskutečnění účetního případu lze považovat u odběratele den vystavení faktury - u pohledávek a závazků v cizí měně vznikají kurzové rozdíly -Kurzové rozdíly - vznikají nám ve dvou případech: může se stát, žepři vzniku závazku počítáme s jiným kurzem než jaký jev den úhradyFP - zachycujeme je na účtech563 a 663a tyto rozdíly přímo ovlivňují HV – jsou daňově účinné příneuhrazení závazků do konce účetního období - závazky musíme přepočítat na českou měnuk rozvahovému dni platným kurzem ČNB - rozdíly z přecenění opět účtujeme na účty563 a 663 - tato úprava závazků je trvalá, tzn. při platbě se budou zahraničního závazku porovnávat s již touto upravenou hodnotou Dlouhodobé závazky a úvěry - evidujeme je v účtové sk. 47, patří sem: emitované dluhopisy, účet 473 - používáme v případech, kdy ÚJ vydává úvěrové CP s dobou splatností delší než 1 rok - majiteli bude po určité době splacen dluhopis včetně úroku, který představuje cenu za půjčený kapitál dlouhodobé přijaté zálohy, účet 475 - přijaté zálohy od odběratelů před splněním dodávky, jejichž zúčtování je delší než 1 rok dlouhodobé směnky k úhradě, účet 478 - vydané směnky na úhradu závazků se splatností delší než 1 rok ostatní dlouhodobé závazky, účet 479 - např. dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka, apod. odložený daňový závazek, účet 481 - částky odložené daně k úhradě v budoucích obdobích Inventarizace závazků -ÚJ inventarizací zjišťují skutečný stav závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu závazků v účetnictví -inventari

Témata, do kterých materiál patří