Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cizí dlouhodobé zdroje kryti majetku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (101,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. CIZÍ DLOUHODOBÉ ZDROJE KRYTÍ MAJETKU struktura a evidence jednotlivých složek cizího kapitálu a jejich evidence v účtovém rozvrhu účtování složek cizího kapitálu: dlouhodobé směnky k úhradě Zdroje krytÍ = zdroje financování = kapitál- ve 4. účt. třídě evidujeme vlastní zdroje – všechny základní kapitál kapitálové fondy fondy ze ziku hospodářský výsledek cizí zdroje – dlouhodobé rezervy dlouhodobé bankovní úvěry ostatní dlouhodobé závazky - cizí zdroje krátkodobé (krátkodobé závazky) se evidují na účtech 2. a 3. účt. třídy Rezervy jsou dlouhodobé cizí zdroje, které se tvoří za účelem krytí v budoucnu očekávaných velkých N dlouhodobé => tvoří se na dobu delší než 1 rok cizí zdroj => jsou budoucím závazkem k provedení určitých výkonů (oprav DM) do nákladů se postupně účtují částky související s v budoucnu očekávaným jednorázovým N je znám jejich účel,přesná výše a období se odhaduje tvoří se na základě zákona o UCE povinně z důvodu dodržení zásady opatrnosti a věrného zobrazení skutečnosti zajišťují stabilnější hospodářskou (finanční) situaci firmy, předcházejí ztrátám Druhy rezerv 1) zákonné rezervy – jsou tvořenydle zákona o rezervách,jejich tvorba je daňově účinný N –v pojišťovnictví – bankovní rezervy – rezervy na opravy hmotného majetku – rezerva na pěstební činnost  na odbahnění rybníku, na sanaci pozemku 2) ostatní rezervy tvorba je účetním nákladem, ale daňově neuznatelným N – rezerva na splatnou daň z příjmů – rezerva na záruční opravy – rezervy na opravy DM, která nesplňuje podmínky ZoR ÚČTOVÁNÍ REZERV 1) VÚD - tvorba zákonných rezerv552/451 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních právních předpisů 451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2) VÚD – tvorba ostatních rezerv554/459 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 459 – Ostatní rezervy 3) VÚD – čerpání, rušení rezervy451/552, 459/554 - čerpání rezerv => rezerva se čerpá v roce uskutečnění nákladu (provedení opravy) - nesmí mít aktivní zůstatek, zůstatky se převádějí do následujícího účetního období - rezerva se ruší, pokud pominou důvody pro její existenci - v roce čerpání rezervy už nesmí být rezerva tvořena Rezerva na opravy HM (Zákon o rezervách pro zjištění základu DP) (ne na DM v 1. odp. sk.), vlastníkem DM, příp. nájemcem Rezervu nelze vytvářet na technické zhodnocení na DM, který je určen k likvidaci na opravy v důsledku škody či jiné nahodilé události a pravidelně se opakující opravy tvorba rezervy je daň. uznatelným N, jen pokud jsou peněžní prostředky ve výši rezervy uloženy na samostatném účtu v bance nesmí být tvořena jeden rok, zákon stanoví max. dobu tvorby rezervy pro jednotlivé odpisové skupiny DM v období, kdy dojde k opravě, se nesmí tvořit rezerva výše rezervy je stanovena podle rozpočtu nákladů na opravu DM roční rezerva = rozpočet nákladů / počet let tvorby rezervy Př. 1 – rezervy Účetní jednotka se v roce 2015 rozhodla, že v roce 2017 provede generální opravu budovy - rozpočet 1 000 000 Kč. Oprava proběhla v roce 2017, faktura za 1 100 000 Kč. VÚD tvorba rezervy v 2015 500 000,-- 552 451 VÚD tvorba rezervy v 2016 500 000,-- 552 451 FAD za opravu v roce 2017 1 100 000,-- 511 321 DPH 21 % 231 000,-- 343 321 VÚD čerpání rezervy v 2017 1 000 000,-- 451 552 Př. 2 – rezervy Zadání viz příklad výše, pouze FAD – 900 000 Kč VÚD tvorba rezervy v 2015 500 000,-- 552 451 VÚD tvorba rezervy v 2016 500 000,-- 552 451 FAD za opravu v roce 2017 900 000,-- 511 321 DPH 21 % 189 000,-- 343 321 VÚD čerpání rezervy v 2017 900 000,-- 451 552 VÚD zrušení zbylé rezervy k 31.12. 100 000,-- 451 552 b) 461 - Dlouhodobé bankovní úvěry jsou poskytovány peněžními ústavy na dobu delší než 1 rok (hypoteční, investiční úvěry) účetní doklad – VÚÚ při převodech mezi BÚ a úvěrovým účtem je nutné použít účet 261 – Peníze na cestě, pokud nejsou k dispozici oba výpisy analytická evidence – podle měny, podle banky, podle druhu Př.: dlouhodobé bankovní úvěry VBÚ VÚÚ poskytnutí dl. úvěru1 na BÚ 600 000,-- 221 461 VBÚ poskytnutí dl. úvěru2 na BÚ 300 000,-- 221 261 VÚÚ poskytnutí dl. úvěru2 na BÚ 300 000,-- 261 461 VÚÚ úhrada FAD z dl. úvěru 148 000,-- 321 461 VBÚ úhrada úroků z dl. úvěru z BÚ 18 200,-- 562 221 VÚÚ úroky z dl. úvěru – zvýšení úvěru 36 900,-- 562 461 VBÚ VÚÚ Splátka dl. úvěru z BÚ 50 000,-- 461 221 VBÚ Splátka dl. úvěru 30 000,-- 261 221 VÚÚ Splátka dl. úvěru 30 000,-- 461 261 c) Ostatní dlouhodobé závazky 473 - EMITOVANÉ DLUHOPISY (krátkodobé = 241) ÚJ emituje dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok termínu splatnosti musí ÚJ odkoupit dluhopis dluhopisy kupónové (prod. cena = NH, při zpětném odkupu proplácím NH + úroky) dluhopisy diskontované (prod. cena NH, při odkoupení platím NH, rozdíl = diskont) Účtování kupónových dluhopisů 1) VÚD – emise dluhopisů se splatností 2 roky NH375/473 ÚJ vznikne v NH pohledávka i závazek vůči kupujícímu 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů 2) VBÚ – prodej dluhopisů - prodejní cena = NHza 2 roky 3) VBÚ – odkoupení dluhopisůNH473/221 4) VBÚ – úroky z CP – POhrubé úroky562/221 VBÚ – placené úroky z CP – FO100 % úroků 85 % úroků562/221 15 % srážková daň562/342 Účtování diskontovaných dluhopisů 1) VÚD – emise cenných papírůNH375/473 2) VBÚ – prodej dluhopisů (PO)prodejní cena NH221/375 NH rozdíl = diskont562/375 3) VBÚ – odkoupení dluhopisůNH473/221 475 - DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY (x krátkodobé =324) účetní jednotka = dodavatel přijatá záloha = závazek vůči odběrateli ÚJ přijala od odběratele zálohu před dodávkou zásob, energie nebo služeb, k jejímu zúčtování dojde za dobu delší než 1 rok Neplátce DPH 1)VBÚ – přijatá záloha221/475 (324) 2) FAV – za výrobky311/601 3) VÚD – zúčtování zálohy475 (324)/311 4) VBÚ – úhrada FAV = fakt.cena – záloha221/311 Plátce DPH 1) VBÚ – přijatá zálohazáloha + DPH221/475 2) Daňový doklad vystavený částka bez DPH ---/--- DPH475/343 ÚJ má povinnost odvádět DPH i z přijaté platby – zálohy => daň. povinnost vzniká buď dnem uskutečnění zd. plnění nebo dnem platby, podle toho, co je dřív 3) FAV – za výrobky311/601 DPH311/343 4) VÚD –

Témata, do kterých materiál patří