Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní závěrka - obecně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Přípravné práce před účetní uzávěrkou (inventarizace, zaúčtování účetních operací ), které patří do běžného období a bez nichž by zůstatky na rozvahových účtech věrně nezobrazovaly stav majetku a zdrojů a ani výsledek hospodaření by nebyl správně vyčíslen. Jedná se o:

 1. Inventarizace majetku a závazků

 2. Závěrečné operace u zásob (viz. Materiál a zboží na cestě, nevyfakturované dodávky)

 3. Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů

 4. Zaúčtování dohadných položek- jedná se o zaúčtování závazků a pohledávek, které věcně patří do běžného období, ale jejich přesná výše není prozatím známa, např. 388,389

 5. Tvorba a zaúčtování rezerv a v budoucnu očekáváné náklady např. opravy

 6. Zaúčtování kurzových rozdílů- hodnotu majetku a závazků v cizí měně je nutné přepočítat kurzem ČNB k 31. 12.- týká se valutové pokladny (211,221,311,321)

 7. Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám, pohledávky, u nichž doba splatnosti uplynula a nedá se předpokládat, že budou dlužníkem uhrazeny, může účetní jednotka odepsat na vrub účtu 546 odpis pohledávky

 8. Výpočet a zúčtování splatné daně z příjmu

Dále se provádí kontrola správnosti účetních zápisů

 1. Kontrola správnosti analytických a syntetických účtů (336.1, …)

 2. Obratová předvaha

 3. Uzávěrka účtů v hlavní knize= po skončení přípravných prací se provádí účetní závěrka. Zůstatky z rozvahových účtů se převedou na účet 702- konečný účet rozvážný a zůstatky výsledkových účtů N a V se převedou na 710- účet zisků a ztrát, oba tyto účty jsou pak podkladem pro rozvahu

INVENTARIZACE

 • V souladu se zákonem o daních z příjmů musí podnikatel vždy k 31.12. (nebo ke dni ukončení podnikání) zjistit skutečný stav zásob (materiál, zboží), dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazků a o tomto zjištění provést zápis. O případné rozdíly (manka nebo přebytky) se musí upravit základ daně podle § 24 a 25 zákona o daních z příjmů.

 • Podnikatelé mohou vést speciální knihy zásob, mezd, popř. podle potřeby detailnější evidenci majetku. Plátce DPH vede evidenci k DPH. Pokud součástí knihy pohledávek a závazků nejsou daně nepřímé, je vhodné vytvořit i knihu pro sledování těchto daní. Samozřejmostí je i evidence karet časového rozlišení, zákonných rezerv apod. Vždy záleží na potřebách podnikatele, které evidence potřebuje.

Vzhledem k tomu, že podnikatel, který vede daňovou evidenci, používá velké množství různých knih nebo karet, je vhodné vést ještě jeden přehled, ve kterém budou sledovány všechny používané evidence.

Členění inventury

 1. Fyzická

 • Provádí se u majetku hmotné povahy, přepočítáváním, zvážením atd

 • Např. Ve skladu materiálů, peněz v pokladně atd

 1. Dokladová

 • Provádí se u takového majetku a závazků kde nelze provést inventuru fyzickou, např. U běžného účtu, pohledávek

 • V tomto případě je skutečný stav ověřen písemným potvrzením druhé strany

Témata, do kterých materiál patří