Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní závěrka - obecně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Přípravné práce před účetní uzávěrkou (inventarizace, zaúčtování účetních operací ), které patří do běžného období a bez nichž by zůstatky na rozvahových účtech věrně nezobrazovaly stav majetku a zdrojů a ani výsledek hospodaření by nebyl správně vyčíslen. Jedná se o: Inventarizace majetku a závazkůZávěrečné operace u zásob (viz. Materiál a zboží na cestě, nevyfakturované dodávky)Kontrolačasového rozlišení nákladů a výnosůZaúčtovánídohadných položek- jedná se o zaúčtování závazků a pohledávek, které věcně patří do běžného období, ale jejich přesná výše není prozatím známa, např. 388,389Tvorba a zaúčtovánírezerva v budoucnu očekáváné náklady např. opravyZaúčtováníkurzových rozdílů- hodnotu majetku a závazků v cizí měně je nutné přepočítat kurzem ČNB k 31. 12.- týká se valutové pokladny (211,221,311,321)Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám, pohledávky, u nichž doba splatnosti uplynula a nedá se předpokládat, že budou dlužníkem uhrazeny, může účetní jednotka odepsat na vrub účtu 546 odpis pohledávkyVýpočet a zúčtování splatnédaně z příjmu Dále se provádíkontrola správnosti účetních zápisů Kontrola správnosti analytických a syntetických účtů (336.1, …)Obratová předvahaUzávěrka účtů v hlavní knize= po skončení přípravných prací se provádí účetní závěrka. Zůstatky z rozvahových účtů se převedou na účet 702- konečný účet rozvážný a zůstatky výsledkových účtů N a V se převedou na 710- účet zisků a ztrát, oba tyto účty jsou pak podkladem pro rozvahu INVENTARIZACE V souladu se zákonem o daních z příjmů musí podnikatel vždy k 31.12. (nebo ke dni ukončení podnikání) zjistit skutečný stav zásob (materiál, zboží), dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazků a o tomto zjištění provést zápis. O případné rozdíly (manka nebo přebytky) se musí upravit základ daně podle § 24 a 25 zákona o daních z příjmů. Podnikatelé mohou vést speciální knihy zásob, mezd, popř. podle potřeby detailnější evidenci majetku. Plátce DPH vede evidenci k DPH. Pokud součástí knihy pohledávek a závazků nejsou daně nepřímé, je vhodné vytvořit i knihu pro sledování těchto daní. Samozřejmostí je i evidence karet časového rozlišení, zákonných rezerv apod. Vždy záleží na potřebách podnikatele, které evidence potřebuje. Vzhledem k tomu, že podnikatel, který vede daňovou evidenci, používá velké množství různých knih nebo karet, je vhodné vést ještě jeden přehled, ve kterém budou sledovány všechny používané evidence. Členění inventury Fyzická Provádí se u majetku hmotné povahy, přepočítáváním, zvážením atd Např. Ve skladu materiálů, peněz v pokladně atd Dokladová Provádí se u takového majetku a závazků kde nelze provést inventuru fyzickou, např. U běžného účtu, pohledávek V tomto případě je skutečný stav ověřen písemným potvrzením druhé strany Pro každou položku majetku se vyhotovuje inventurní soupis podle místa uložení a odpovědných osob Inventurní zápis se pořizuje při provádění inventury, musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventuru prováděly U každé položky inventurního soupisu je nutné uvést přesný počet majetku a jeho množství a cena dle účetnictví Inventarizace zahrnuje tyto části: Zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a ísemné zaznamenání Porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem účetním Může nastat shoda, manko nebo přebytek. Vysvětlení příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizační rozdíl znamená, že buď nebylo účtováno správně nebo nebylo účtováno vůbec, nebo došlo k přirozenému úbytku, odcizení apod. U každého inventarizačního rozdílu je nutno zjistit příčiny jeho vzniku Všechny rozdíly se musí účetně vypořádat Musí se provést takové úč. Zápisy, které uvedou účetní stav do shody se stavem skutečným, a vše se musí provést v období, za něž byly zjištěny OBRATOVÁ PŘEDVAHA Obratová předvaha (též nazývaná pouze jako předvaha či obratovka) je výpis všech účtů hlavní knihy (příp. i analytických účtů), která představuje jednoduchý a přesto cenný nástroj pro kontrolu správnosti účtování a obvykle obsahuje: počáteční stavyobrat za sledované období (měsíc/rok aj.) – obvykle ve členění na stranu má dáti, dal a součet (má dáti – dal)konečné stavy Slouží tak hlavně k: ke kontrole účtování: suma všech rozvahových účtů jde do nuly (= splněn předpoklad rovnosti aktiv a pasiv) součet obratů výsledkových účtů (nebo stavů výsledkových včetně rozvahových účtů) se rovná zisku/ztrátě za sledované období součet obratů rozvahových a výsledkových účtů na straně má dáti se rovná součtu obratů na straně daljako soupis stavů účtů, s kterými jsou při inventarizaci porovnávány skutečné stavy UZÁVĚRKA ÚČTŮ V HLAVNÍ KNIZE Po zaúčtování všech účetních případů (včetně uzávěrkových) do účetního období následuje uzavírání účetních knih k 31. 12. toho roku - roční účetní uzávěrka. Roční účetní uzávěrkou se rozumí: a) zjištění obratů stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů b) zjištění konečných stavů aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání konečného stavu na slabší stranu účtu a jeho převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702 c) zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710. Zde se zjistí hospodářský výsledek členěný na provozní, finanční a mimořádný d) zjištění celkového hospodářského výsledku za účetní období na účtě 710 formou rozdílu celkových nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702. Zde je hospodářský výsl

Témata, do kterých materiál patří