Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní závěrka - obecně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Pro každou položku majetku se vyhotovuje inventurní soupis podle místa uložení a odpovědných osob

 • Inventurní zápis se pořizuje při provádění inventury, musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventuru prováděly

 • U každé položky inventurního soupisu je nutné uvést přesný počet majetku a jeho množství a cena dle účetnictví

Inventarizace zahrnuje tyto části:

 1. Zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a ísemné zaznamenání

 1. Porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem účetním

 • Může nastat shoda, manko nebo přebytek.

 1. Vysvětlení příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů

 • Inventarizační rozdíl znamená, že buď nebylo účtováno správně nebo nebylo účtováno vůbec, nebo došlo k přirozenému úbytku, odcizení apod.

 • U každého inventarizačního rozdílu je nutno zjistit příčiny jeho vzniku

 • Všechny rozdíly se musí účetně vypořádat

 • Musí se provést takové úč. Zápisy, které uvedou účetní stav do shody se stavem skutečným, a vše se musí provést v období, za něž byly zjištěny

OBRATOVÁ PŘEDVAHA

Obratová předvaha (též nazývaná pouze jako předvaha či obratovka) je výpis všech účtů hlavní knihy (příp. i analytických účtů), která představuje jednoduchý a přesto cenný nástroj pro kontrolu správnosti účtování a obvykle obsahuje:

 • počáteční stavy

 • obrat za sledované období (měsíc/rok aj.) – obvykle ve členění na stranu má dáti, dal a součet (má dáti – dal)

 • konečné stavy

Slouží tak hlavně k:

 • ke kontrole účtování:

  • suma všech rozvahových účtů jde do nuly (= splněn předpoklad rovnosti aktiv a pasiv)

  • součet obratů výsledkových účtů (nebo stavů výsledkových včetně rozvahových účtů) se rovná zisku/ztrátě za sledované období

  • součet obratů rozvahových a výsledkových účtů na straně má dáti se rovná součtu obratů na straně dal

 • jako soupis stavů účtů, s kterými jsou při inventarizaci porovnávány skutečné stavy

UZÁVĚRKA ÚČTŮ V HLAVNÍ KNIZE

Po zaúčtování všech účetních případů (včetně uzávěrkových) do účetního období následuje uzavírání účetních knih k 31. 12. toho roku - roční účetní uzávěrka. Roční účetní uzávěrkou se rozumí:

a) zjištění obratů stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů

b) zjištění konečných stavů aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání konečného stavu na slabší stranu účtu a jeho převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702

c) zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710. Zde se zjistí hospodářský výsledek členěný na provozní, finanční a mimořádný

d) zjištění celkového hospodářského výsledku za účetní období na účtě 710 formou rozdílu celkových nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702. Zde je hospodářský výsledek uveden jako rozdílová veličina, bez čísla účtu.

Témata, do kterých materiál patří