Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DM- odepisování, vyřazování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (86,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ základní pojmy (odepisování, odpis, oprávky, zůstatková cena) účetní odpisy DHM a DNM: pravidla pro účetní odepisování, výpočet odpisů, účtování odpisů daňové odpisy: význam, pravidla pro daňové odepisování, výpočet způsoby vyřazování DM daňová účinnost zůstatkových cen ZÁKLADNÍ POJMY se zahrnuje postupně jeho odepisováním Odpis = část vstupní ceny, která se zahrne do nákladů = peněžní vyjádření opotřebení Oprávky = součet dosavadních odpisů Zůstatková cena = vstupní cena - oprávky (to co zbývá odepsat) Neodepisuje se: - pozemky, umělecká díla a sbírky - DFM - přebytek zjištěný při inventarizaci (022/082) - dlouhodobý majetek převedený do užívání po skončení finančního leasingu ÚČETNÍ ODPISY DHM a DNM jsou upraveny v Zákoně o účetnictví stanoví je účetní jednotka., tak aby co nejvíce odpovídaly skutečnému opotřebení majetku (zásada věrného zobrazení skutečnosti) účetní jednotka sestavítzv. odpisový plán, ve kterém se stanoví způsob (metodu) odepisování, dobu odepisování, odpisy a oprávky v jednotlivých letech, začátek odepisování (následující měsíc po zařazení do užívání), konec odepisování (v měsíci vyřazení DM z evidence) metoda odepisování se nesmí během doby odepisování měnit odepisuje se do 100% vstupní ceny => nelze přeodepsat DM odepisuje vlastník (výjimka - nájemce po dohodě s vlastníkem) účetní jednotka může stanovit, že účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům rovnoměrným nebo zrychleným (menší firmy) Metody účetního odepisování časové odpisy– odpisy se vypočítají podle doby životnosti jednotlivé odpisové skupiny podle ZDP – jsou obvykle rovnoměrné, ale mohou být i zrychlené Roční odpis = vstupní cena/doba životnosti Roční odpis = (vstupní cena * odpisová sazba) / 100 Roční odpisová sazba = 100 %/doba životnosti Měsíční odpis = roční odpis/12 Měsíční odpis = vstupní cena/doba životnosti v měsících zaokrouhlí se na celé koruny nahoru Odpis za účetní období = měsíční odpis * počet měsíců, po který je DM v majetku Příklad: měsíční odpis a sestavte odpisový plán účetních odpisů. Roční odpis = 548 260/5 = 109 652 Měsíční odpis = 109 652/12 = 9 138 Měsíční odpis = 548 260/60 = 9 138 Odpisová sazba = 100/5 = 20 % Roční odpis = 548 260/100 * 20 osobní auto 548 260 zařazeno 15. 4. 2012 Rok měsíců odpis odpisy Oprávky Zůstatková cena 2012 8 9 138 73 104 73 104 475 156 2013 12 9 138 109 656 182 760 365 500 2014 12 9 138 109 656 292 416 255 844 2015 12 9 138 109 656 402 072 146 188 2016 12 9 138 109 656 511 728 36 532 2017 4 9 138 36 532 548 260 0 Účetní rovnoměrné odpisy ze zvýšené vstupní ceny (o technické zhodnocení) roční odpis = (vstupní cena + technické zhodnocení) * odpisová sazba v %/ 100 ze zvýšené vstupní ceny se odpis počítá od měsíce následujícího po zařazení technického zhodnocení do užívání pokud není DM odepsán podle odpisového plánu, odepíše se zbylý odpis v následujícím účetním období zůstatková cena = (zvýšená vstupní cena) – oprávky Příklad: Účetní jednotka zakoupila budovu, do DM ji zařadila 10. 6. 2011 v PC 1 500 000 Kč. Účetní odpisy jsou rovnoměrné podle předpokládané doby životnosti 50 let, účtují měsíčně a zaokrouhlují se na celé Kč nahoru. Odepisovat se začíná následující měsíc po zařazení. Na budově byla provedena rekonstrukce v hodnotě 300 000 Kč, která byla zařazena do majetku 10. 11. 2013. roční odpisy = 1 500 000/50 = 30 000 roční odpisová sazba = 100/50 = 2 % roční odpisy = 1 500 000/100 * 2měsíční odpisy = 30 000/12 = 2 500 roční účetní odpisy 2011 = 6*2 500 = 15 000roční účetní odpisy 2012 = 12*2 500 = 30 000 roční účetní odpisy 2013 = 11*2 500 + 3 000 = 30 500 měsíční odpis po TZ(1 500 000 + 300 000)/100*2/12 = 3 000 roční účetní odpisy 2014 = 12*3 000 = 36 000 výkonové odpisy ujetých kilometrů, u výrobního stroje počet vyrobených výrobků) roční odpis = (vstupní cena / celkový předpokládaný výkon DM) * roční výkon měsíční odpis = roční odpis/12 Příklad: Účetní jednotka zařadila 15. 4. 2016 do majetku osobní automobil s PC 548 260 Kč. V odpisovém plánu stanovila, že účetní odpisy se stanoví podle předpokládaného počtuujetých kilometrů 200 000 km. Účetní odpisy se účtují 1x ročně. Odpis na 1 km = 548 260 Kč /200 000 km = 2,7413 Kč na 1 km Předpokládá se, že auto ujede v roce 201640 000 km => ročníodpisy = 40 000 x 2,7413 = 109 652 Kč 201750 000 km = > roční odpisy = 50 000 x 2,7413 = 137 065 Kč atd….. Účtování odpisů a souvztažně na účty oprávek 08x, 07x - Oprávky k ... (vstupní cena se snižuje nepřímo) -účtují se měsíčně (velké firmy) nebo jen 1x ročně (malé firmy) VÚD – účetní odpisy551/08x, 07x DAŇOVÉ ODPISY DHM jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů neúčtují se => slouží k výpočtu daně z příjmů účetní odpisy se porovnávají s daňovými a o rozdíl se zvýší nebo sníží základ daně z příjmů účetní jednotkazatřídí DHM do jedné ze 6 odpisových skupin (příloha ZDP), každá skupina má zákonem stanovenoudobu odepisování;DNM podle druhů -> stanoví měsíce odepisování účetní jednotka se rozhodne pro rovnoměrné nebo zrychlené odepisování zvolený způsob odepisování se nesmí měnit odepisuje se do výše vstupní ceny vždy se počítá jen roční odpis, který se zaokrouhluje na celé koruny nahoru daňové odepisování lze v kterémkoli roce přerušit u rovnoměrného odepisování jsou sazby v % maximální => lze odepsat i méně polovinu ročního daňového odpisu ROVNOMĚRNÉ (LINEÁRNÍ) ODPISY 1) rovnoměrný daňový odpis DHM ze vstupní ceny --- pro zvýšenou vstupní cenu odpis se začíná počítat v roce zařazení DM do užívání podle vzorečku roční odpis = vstupní cena/100 x odpisová sazba v % 2) rovnoměrný daňový odpis DHM ze zvýšené vstupní ceny (o technické zhodnocení) začíná se počítat v roce zařazení technického zhodnocení do užívání roční odpis = 100 x roční odp. sazba pro zvýšenou VC zůstatková cena = (vstupní cena + technické zhodnocení) - oprávky ZRYCHLENÉ (DEGRESIVNÍ) ODPISY DHM 1) zrychlené odpisy ze vstupní ceny --- pro zvýšenou vstupní cenu Roční odpis v 1. roce = vstupní cena / koeficient 2 x zůstatková cena Roční odpis v dalších letec

Témata, do kterých materiál patří