Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13. Zúčtovací vztahy – pohledávky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění ve 3. účt. tř. se zobrazují zúčtovací vztahy podniku k vnějšímu okolí, které se projevují jako pohledávky a závazky podstatou vzniku obchodních pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů (tj. dodávky výrobků, poskytnutí služeb) a okamžikem úhrady těchto výkonů Pohledávka je nárok ÚJ na úhradu peněžní částky od dlužníka, ÚJ vystupuje v roli věřitele, typickým příkladem je vystavená faktura odběrateli, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě, přijatou platbou od dlužníka pohledávka zaniká V UCE podnikatelského subjektu nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku. Tento vzájemný zápočet musí být stvrzen oběma obchodními partnery písemně. U pohledávek a závazků se musí určit správně den uskutečnění UCE případu, např. u pohledávek za odběrateli je to den splnění dodávky. Doba splatnosti pohledávek a závazků není řešena právními předpisy, proto je nutná dohoda doby úhrady mezi obchodními partnery v obchodní smlouvě. Při nedodržení doby splatnosti vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení, a to na základě penalizační faktury. 3. účtová třída je uspořádána tak, aby umožnila podniku sledovat: pohledávky z obchodních vztahů (31. účtová skupina), tj. zejména dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům (kromě záloh na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)krátkodobé závazky z obchodních vztahů (32. účtová skupina), tj. zejména krátkodobé závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy od odběratelůzúčtováni se zaměstnanci (33. účtová skupina), tj. zejména závazky z dosud nevyplacených mezd (včetně zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění)pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení (35. a 36. účtová skupina)ostatní pohledávky a závazky (37. a 38. účtová skupina)například pohledávky z prodeje podniku nebo jeho části, pohledávky z pronájmu podniku nebo jeho části, pohledávky z titulu náhrady mank a škod apod. Obchodní pohledávky a závazky lze členit podle těchto hledisek: podle doby splatnosti – na krátkodobé (sjednaná doba splatnosti do 1 roku) a dlouhodobé (nad 1 rok)podle místa vzniku– na tuzemské a zahraničnípodle jednotlivých odběratelů a dodavatelů – toto hledisko je zajišťováno v podobě tzv.saldokontaSyntetická a analytická evidence pohledávek v obchodním styku Kniha pohledávek je vedena podle jednotlivých odběratelů náležitosti: okamžik vystavení, číslo faktury, dodavatel, částka, datum splatnosti, datum úhrady Saldokonto v PC – software zajišťuje evidenci pohledávek Účetní doklady v evidenci pohledávek FAV – pohledávka za prodej zboží nebo poskytnutí služby DODACÍ LIST – doprovází zásilku, obsahuje přesný popis dodávky PŘÍJEMKA A VÝDEJKA – evidence zboží na skladě Tuzemské pohledávky z obchodního styku evidují se v účtové skupině 31 – Pohledávky, a to jak pohledávky krátkodobé, tak pohledávky dlouhodobé. Do pohledávek z obchodního styku patří: pohledávky za odběratelipohledávky spojené s používáním směnekpohledávky z poskytnutých provozních zálohostatní pohledávky Pohledávky za odběrateli (účet 311) Pohledávky za odběrateli vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběrateli na fakturu. Vydaná faktura představuje výnos ÚJ a vznik pohledávky za odběratelem. Plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat ještě DPH a zaúčtovat ji jako závazek vůči FÚ. Účtování: 311/343 Úhrada od odběratele 221/311 Pohledávky spojené s používáním směnek O směnkách z pohledu věřitele se účtuje na účtech cenných papírů (účt. sk. 25 nebo 06), ale přesto se můžeme s jedním „pohledávkovým“ účtem směnek setkat. Je jím účet 313 – Pohledávky za eskontované CP, který se používá při účtování o tzv. „eskontních“ úvěrech. úhrada pohledávky směnkou 540 000 256/311 předání směnky k eskontu bance 600 000 313 / --- 540 000 --- / 256 60 000 --- / 662 přijetí eskontního úvěru na BÚ 550 000 221 / --- 600 000 --- / 232 50 000 562 / --- avízo o proplacení směnky směnečným dlužníkem 600 000 232/313 Pohledávky z poskytnutých provozních záloh Poskytne-li odběratel svému dodavateli zálohu před splněním dodávky, vzniká mu za ním pohledávka, která se eviduje na účtě 314 – Poskytnuté provozní zálohy. Po obdržení faktury se musí zúčtovat (zrušit) zaplacená záloha (MD 321/ D 314) a rozdíl mezi celkovou částkou faktury a zaplacenou zálohou se uhradí dodavateli. Způsob účtování závisí na tom, zda ÚJ, poskytující zálohu, je nebo není plátcem DPH. Účtování u neplátce DPH Zaplacení zálohy 314/221 Faktura vyúčtování 518/321 Zúčtování zálohy 321/314 Doplatek faktury 321/221 Účtování u plátce DPH Záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění Zaplacení zálohy 314/221 Přijatá faktura cena bez daně 518/321 DPH 20% 343/321 Zúčtování zálohy 321/314 Doplatek faktury 321/221 Záloha bude poskytnuta v jiném měsíci, než bude uskutečněno zdanitelné plnění Zaplacení zálohy 314/221 Přijetí daň. dokl. 343/314 Vyučtování služeb 518/321 343/321 Zúčtování poskytnuté zálohy - záporná částka 314/321 343/321 Doplatek proveden z BÚ 321/221 Výše popsaný způsob účtování záloh není jediný možný. Vždy však musí platit. Zůstatek na účtu záloh (314) se musí po zúčtování zálohy vyrušit účet 343 – DPH musí v konečném součtu obsahovat celkový nárok na odpočet na účtu 321 – Dodavatelé musí po zúčtování záloh být zůstatek ve výši doplatku faktury Ostatní pohledávky Pro případy pohledávek, které nebylo možno zaúčtovat na některý z předchozích účtů učt. tř. 3, protože neodpovídají jejich náplni, jsou určeny některé účty v 37. a 38. účt. sk. Pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly Při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o pohledávkách a závazcích vyjádřených v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto účelných případech jak v českých korunác

Témata, do kterých materiál patří