Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24) Protiklady iracionalismu a trhu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24. PROTIKLADY IRACIONALISMU A TRHU - iracionalismus jako filosofický směr naprostoodmítá rozumové vysvětlení světa - k jeho poznání lze dojít jedině mimorozumovou cestou: vůlí, citem, vírou, intuicí - ekonomie, a tedy iteorie tržního systémuse zakládá na jasných zákonitostech - vše má svůj důvod, příčinu a důsledek - všechno dění v (ekonomickém) světě lze rozumově vysvětlit IRACIONALISMUS - odmítá výklad světa založený na rozumu - podstatu skutečnosti nelze pochopit rozumem, ale citem, vůlí, intuicí, vírou... Sören Kierkegaard (1813 – 1855) KIRKEGÓR - důležitý život - jeho filozofie vychází z jeho života - dánský filozof - narodil se jako nejmladší dítě zámožného obchodníka - otec se mu plně věnoval, vedl ho k víře - studoval teologii - zajímala ho spíše literatura a filozofii - postupně začal mít problémy s jeho otcem - začal vést marnotratný život (později se s otcem usmířil) - po otci zdědil majetek, který ho hmotně zabezpečil - umožnil mu věnovat se filozofii - zasnoubil se, ale později zásnuby zrušil, usoudil, že manželství není pro něj - těžce nesl, když s zasnoubila a provdala za někoho jiného - pokusil se studovat v Berlíně, ale nakonec univerzitu zrušili - žil osamělým životem, byl dost izolován - nesouhlasil s Hegelovou filozofii, spíše ji kritizoval - nebyl vůbec systematický -je toho názoru, že se myšlení má obrátit k jedinci a jeho odpovědnosti - jeho filozofie je nazývánafilozofii existence - zabývá se vnitřním životem člověk odkázaného na sebe samého - předchůdce existencialismu - ve svém díleBuď – anebo rozlišuje dva základní životní postoje: Estetický postoj - necháváme se vést prostředky okamžiku - estetický člověk je svůdcem - nikdy nenacházíme v tomto životním postoji sami sebe - jsme ovládání pocity marnosti Etický postoj - člověk svádí boj sám se sebou - uvědomujeme si vlastní samostatnost - jsme zodpovědní za svůj život - za vše si můžeme sami - nejsme vláčeni osudem Bázeň a chvění - vypráví o náboženském postoji - vypráví příběh Abraháma, který usmrtí syna Izáka - tím se vzdal všeho, na čem mu záleželo - on ho nechce usmrtit, ale je poslušný věřící a nakonec to udělá - věřil, ale že ho Bůh nezabije - v tom je paradox - v tomto postoji umíme překonat úzkost, jen odevzdáním se milosti Boha - ustupují morální zákony před vyšším voláním víry - „Boha lze poznat pouze „skokem“ víry mimo racionálno, do nejistoty. Důkaz Boha neexistuje, je jen iracionální víra.“ - Kierkegaard si liboval ve vyhrocených vyjádřeních, nebránil se rozepřím - proti tehdejší harmonizující teologii stavěl paradoxy víry VOLUNTARISMUS - patří sem Schopenhauer a Nietzche Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) - kritizuje vše, hlavně ženy - představitel voluntarismU - považuje vůli za důležitou - existuje realita kolem nás a tou je chaotická vůle, která negativně ovlivňuje naše životy - naše vůle jí je ovlivňována - popisuje to jako jakýsi chaos - byl pesimista - nenáviděl filozofy, ženy a lidi - díloSvět jako vůle a představa - v něm formuluje svůjvoluntarismus - vychází z Kantovy filozofie a současně z hinduismu - Kantovu věc pro nás nahrazuje jakousi představou, věc o sobě chápe jako vůli - svět je podle něj pouhou představou a jeho podstatou je vůle - člověk je pouze projevem této vůle - vůle je puzení, které nikdy není ukojeno lidský život je proto trvalým utrpením, je neuspokojen Jak se osvobodit od tohoto utrpení, jak uniknout vůli? jediným východiskem je popření života a tím i vlastní vůle,útěk ze života Schopenhauer nabízí tři cesty tři cesty, abychom se nenechali vláčet slepou vůlí myšlenka je sebezapření vůle v nás 1) cesta géniova – umělec uniká vůli vytvářením krásna 2) cesta askeze – pomocí odříkání dosahuje asketa stavu bez vášní, bez vůle (apatie, odproštění se od vášní, i vliv stoicismu) 3) cesta filosofická – filosof zjišťuje, že vše je jen představa vedená slepou iracionální vůlí, a tak v něm vyhasne touha (vůle) cokoli změnit - v těchto cestách k osvobození od vůle můžeme spatřit vliv stoicismu a hinduismu - Schopenhauerova filozofie ovlivnila myšlení F. Nietzscheho, S. Freuda, Ladislava Klímy a dalších… Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900) - antisystematik - toto je systém z posledního období - německý filozof, básník a hudební skladatel - očekávalo se od něj, že bude protestantským farářem jako otec - vystudoval klasickou filologii (začal studovat také religionistiku) - učil jako profesor na basilejské univerzitě - v této době byl ovlivněn Schopenhaurovou filozofií - v Basileji se seznámil s Richardem Wagnerem, kterého velmi obdivoval - musel se vzdát profesury, kvůli nemoci později naplno propukla duševní choroba (zhroutil se) - posledních 11 let života jen čekal na smrt - odmítl veškerou filozofıckou tradici, tradiční pojmy a způsoby argumentace - má blíže k básníku než k systematickému filosofu - kritizoval německý národ období - obdivoval Wagnera - zabýval se působením 2 živlů appollinského (usiluje o jas, klid, smír a harmonii, založen na rozumu, věří v pravdu) dionýského (nespoutanost, temná podstata světa, tvoření a ničení) - Nietzche se přiklání k dionýskému období - ovlivněno pozitivismem - klade důraz na rozumovém poznání - důraz na vědeckost a spolupráci - rozchází se myšlenkově s Wagnerem období - nejdůležitější období - důraz na genialitu a samostatnost - není tak důležité mít názor na věci, ale je důležitost mít možnost měnit názory, nechat je vyvíjet - radikální odpor vůči křesťanství - protože popřelo všechny lidské a pozemské hodnoty - věčný návrat téhož - neustále opakuje, ať si sami vytváříme svět, který chceme, aby se vracel věčně - svět nemá smysl, proto trvá věčně - člověk se musí smířit s tím, že se vše opakuje - musí, ale nalézt odvahu tvořit své vlastní hodnot tím se připravuje na cestu k nadčlověku - posláním člověka je překonávat sama sebe ZÁKLADY TRŽNÍHO SYSTÉMU 1) Princip nabídky a poptávky - fungování trhu 2) Trh zasahuje do většiny oblastí lidského života - trh pracovních sil, zboží, služby, peněz, kapitálu 3) Základem je soukromé vlastnictví -

Témata, do kterých materiál patří