Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Problém poznání v novověké evropské filosofii a zrození moderní vědy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Problém poznání v novověké evropské filosofii a zrození moderní vědy Evropský (kontinentální) racionalismus; britský empirismus; osvícenství; francouzští encyklopedisté NOVOVĚKÁ FILOSOFIE Bouřlivý rozvoj v 17. – 19. stol., rozvoj přírodních věd, fyziky a matematikyEmancipace filosofie od náboženství, zdůrazňuje postavení člověka ve světě a příroděHlavní je problém gnozeologický (problém poznání)Racionalismus => důraz na rozumEmpirismus => důraz na smyslové poznání Evropský racionalismus René Descartes(1596-1650) Francouzský filosof, matematik, reprezentant novověkého realismuJeho filosofie a matematika představují zásadní obrat v dějinách evropského myšleníMetodická skepse – pochybnosti o všem, co bylo dosud považováno za pravdivé a platnéMyslím, tedy jsem. => jediné o čem nelze pochybovat je to, že pochybuji – myslímChtěl vytvořit bezrozporný filosofický systém, jako základnu pro přírod. vědyOntologické názory (otázky bytí)Dualistický systém – je opřen o existenci dvou na sobě nezávislých substancíMyslící substance – subjekt, její existenci dokázal metodickou skepsíSubstance rozprostraněná – nalezl jí při analýze obsahu svého myslícího jáNad oběma substancemi stojí bůh, jejich tvůrce i koordinátorČlověk poznává skrze ideje, které mohou být vrozené či získanéVrozené – bůh a rozprostraněná substance, člověk je má ještě před prvním smyslovým zážitkemZískané – jsou klamné, protože pocházejí z vnějšího světa, vnímáme je smyslyDíla: Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii Baruch Spinoza(1632-1677) Nizozemský filosofVycházel z Descartova pojetí substanceNahradil jeho dualismusjedinou substancí(monismus)Substance je pro něj totéž, co bůh nebo příroda – je předpokladem a základem všeho, přestože v ničem obsažena neníMyšlení a rozprostraněnost jsou dva z nekonečného počtu atributů této substanceDíla: Etika, Traktát teologicko-politický Gottfried Wilhelm Leibeniz(1646-1716) Německý filosof, matematik, vynálezceVytvořilPluralistický ontologický systém – na základě kritiky dualismu a monismuPodstatou světa jsoumonády = bohem stvořená, nedělitelná a nerozprostraněná dynamickájsoucna duchovní povahyRozprostraněná dělitelná hmota je vůči monádám druhotnáMonády spolu nekomunikují => Předzjednaná harmonie, kterou bůh každou z nich vybavil, aby utvářely dokonalý světDílo: Monadologie Britský empirismus John Locke(1632-1704) Anglický lékař, právník, filosof, empiristaOdmítá Descartovo tvrzení o vrozených idejíchLidský rozume jenepopsaná deska = tabula rasa, která je popisována zkušenostíZkušenost je materiálem pro vznikjednoduchých idejí (těmi je popsán subjekt), z nichž vytváříkomplexní ideje (úlohou rozumu je pouhé spojování idejí)Poznání = manipulování s idejemi, které máme ze zkušenostiRozum nemůže do této tvůrčí činnosti zasahovatTento způsob poznání, který je mechanickou manipulací s idejemi, vede k pravdivému poznání => je správný pro přírodní vědyDílo: Esej o lidském rozumu George Berkeley(1685-1753) Irský teolog, misionář a filosofChtěl zničit ateismus tím, že zničí materialismus – ten zničí, když zničí hmotuVcházel z Locka – obraz světa přináší smyslová zkušenostVěci jsou pouze kombinací našich počitků (neexistují objektivně)Být, znamená být vnímánVěci existují pouze v procesu vnímání duchemDílo: Pojednání o základech lidského poznání David Hume Skotský filosof a historik, představitel empirismu, senzualismu a agnosticismuNavazoval na Johna LockaProces poznání je vázán na „materiál“, který pochází ze smyslové zkušenostiV rozumu není nic, co dříve nebylo ve smyslechSmyslová zkušenost nám poskytuje buď dojmy (to co právě vidíme či slyšíme) nebo ideje (méně živé myšlenky, představy, vzpomínky na dojmy)Myšlenkový proces hledá souvislosti mezi idejemiSkepticismus proti objektivní existenci kauzality (příčinné souvislosti)To zpochybňuje tehdejší obraz světa vycházející z Newtonových zákonůKritizoval metafyziku, protože překračuje hranice lidského rozumuVymezoval se proti náboženství, protože je založeno na cituDílo: Zkoumání lidského rozumu Osvícenství(17.-18. stol) Počátky v Nizozemsku – větší míra osobní svobody, odtud se šířilo do Anglie a FrancieVe Francii populární – osvícenské myšlenky ovlivnily Velkou francouzskou revoluciNěmecké osvícenství – Immanuel Kant (viz. Další otázka)Důvěra v lidský rozum, který když není omezován, je schopen vyřešit většinu problémů světaDůraz na: racionalitu, lidská práva, svobodu, demokracii, pokrokKritický vztah k metafyzice a filosofické spekulaci (nejde ověřit smyslovým poznáním) Voltaire(1694-1778) Francouzský filosof 18. stoletíKritik náboženského dogmatismu, stoupenec svobody myšleníDogmatismus = nekritické lpění na jistém názoru nebo nauce, o jejíž platnosti není připouštěna žádná diskuzeAutorFilosofického slovníku – shrnul názory na filosofii, náboženství, společnost… Jean-Jacques Rousseau(1712-1778) Kritik soudobé společnosti, jeho myšlenky ovlivnili Velkou francouzskou revoluciStoupenecpřímé demokracieKritik soukromého vlastnictvíOvlivnil radikálně socialistické proudy 19. stoletíPředchůdce romantismu – důraz na city, přírodu, náboženstvíDílo: O původu a základech nerovnosti mezi lidmi Francouzští encyklopedisté Skupina francouzských filosofů a vědců, kteří se sdružili k napsání encyklopedieEncyklopedie věd, umění a řemesel - 28 svazků, vznikla v letech 1751-1780Spojovala je kritika despotismu feudálního útlaku a snaha osvobodit myšlení od pověr a dogmat, snaha o demokracii, náboženskou rovnost, rovnost lidí Nejznámější Denis Diderot – materialista – základem je hmota, stavební částicí molekulaJean le Rond d'Alembert – senzualista – základem jsou počitky, materialista, dualistaLouis de Jaucourt – napsal asi čtvrtinu encyklopedieJean-Jacques RousseauVoltaireCharles Louis Montesquieu – Duch zákonů (31 knih) – moc by měla mít tři složky – zákonodárnou, soudní, výkonnouPaul Heinrich Dietrich von Holbach – materialista, monista – vše co nás obklopuje je jen hmota

Témata, do kterých materiál patří