Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Smlouva o dílo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pavel Marek V1A11.11.2003 Smluvní strany: 1. Pavel Marek se sídlem Týn nad Vltavou Rodné číslo:840209/1248 Bank. spojení : 2154789987 (dále jen "objednatel") na straně jedné, a 2. Josef Novák se sídlem Písek Rodné číslo:600101/1235 Bank. spojení : 7894561230 (dále jen "zhotovitel") na straně druhé, uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o : I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy jsou tyto práce: Oprava střechy dále jen "dílo", za podmínek dále stanovených. II. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do : 30.2.2004 2. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou. 3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele. 4. Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla. 6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese : Písek 7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. 8. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla. III. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 3. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné. 4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla. 5. Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 6. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení. IV. Cena za dílo 1. Cena za dílo se sjednává ve výši 1000256 (slovy): Jeden milion dvěstěpadesátšest korun českých 2. Cenu zhotovitel objednateli fakturuje po nebo při předání díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu do 15 dnů po jejím obdržení. 3. Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena a v případě činností objednatelem dodatečně objednaných. 4. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 3, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné. 5. V případě prodlení s dodáním díla, nevyužije-li objednatel svého práva odstoupit od této smlouvy, snižuje se sjednaná cena o 1 % za každý den prodlení. V. Závěrečná ustanovení 1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran. 3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zaniká dohodou stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona. V Týně nad Vltavou dne 7.11.2003 Objednatel:Zhotovitel:

Témata, do kterých materiál patří