Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo a legislativa

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PRÁVO A LEGISLATIVA - není jednotné pojetí a definice práva -právo je systém norem a pravidel chování, která se po schválení nejvyšším zákonodárným sborem stávají zákonem - jejich dodržování si stát vynucuje -legislativa = zákonodárství - legislativní proces = postup přijímání zákonů, právo tak získává konkrétní platnou podobu - u nás je nejvyšší zákonodárný sbor Parlament ČR Právo: a) přirozené - jsou dána člověku od narození - pro všechny jsou stejná - např.: právo na život b) objektivní - platné, pozitivní - konkrétní podoby právních norem platné v určité době na určitém území (= zákoník práce) - mělo by vycházet z přirozených práv člověka např.: Listina základních práv a svobod, je to objektivní platná forma, která je odrazem přirozených práv člověka c) subjektivní - individuální možnost chovat se v souladu s právem PRÁVO A MORÁLKA - právo vychází z morálky - nemůže postihovat všechno, co zahrnuje morálkY - „Právo je minimum morálky“ PRAMENY PRÁVA - jsou to zdroje, ze kterých se právo poznává, v nichž se nachází objektivní právo (např.: zákony, vyhlášky, ale i právní zvyklosti a obyčeje…) Právní systémy - rozlišují se podle toho, co považují za hlavní pramen práva: 1) kontinentálně evropský - navazuje na starořímské právo - hlavním pramenem je právní normativní akt a normativní smlouvy (zákoníky, vyhlášky, mezinárodní smlouvy) 2) anglosaský - typické jsou pro něj precedenty a právní obyčeje -PRECEDENS = je t první rozhodnutí státního orgánu (většinou soudu) v dané věci - takové rozhodnutí je závazné do budoucna pro řešení dalších takových případů (USA, Velká Británie) 3) islámský - pramen práva jeKorán - právoŠarí-a 4) systém tradičních a náboženských práv - opírá se o právo obyčejové a o náboženské normy (např.: u kmenových společenství) Historie státu a práva - právo a stát se vyvíjely současně 1) Období předprávní a předstátní - před vznikem prvních státu - prvobytně pospolná společnost - existovaly kmenové zvyky a zásady => předchůdce práva 2) Období starověku - vznik prvních států: a) Babylon - nalezen nejstarší dochovaný zákoník =>Chamurappihozákoník - asi 1770 př. n. l. - přísné tělesné tresty - častý trest smrti - trest je vnímán jako pomsta => princip oko za oko, zub za zub -PRÁVNÍ PARTIKULARISMUS => nerovnoprávné postavení, otrok => majetek -kazuistický typ zákonů – z latinského „causa“ = případ – zákony vyloženy formou příběhů (např.: šenkýřka) – dnes je obecná forma zákonů, která se dá aplikovat na všechny typy případů b) Starověké Řecko - městské státy –> Polis (v Athénách a Spartě) ATHÉNY –demokracie – na správě státu se mohli podílet plnoprávní občané => i nemajetní muži – na správě státu se nemohli podílet přistěhovalci, ženy a otroci SPARTA –oligarchie – ve vládě byla vrstva, která rozhodovala – občané se nemohli podílet na správě státu c) Řím -velmi propracované právo - stalo se základem pro současný evropský právní systém - některé zásady platí dosud 3) Středověk a)naše území - nejstarší dochovaný zákoník =>VELKÁ MORAVA - vláda Svatopluka => zákon Sudnyj Ljudem (zákoník pro lid) - zákoník byl na tehdejší dobu vyspělý (řeší i majetkové otázky) -zákaz krevní msty -právo azylu v církevních budovách (ochrana před pronásledováním) -možnost vyřešit spor soudně -základem je křesťanství (soucit s bližním) b)Anglie - zákonMagna Charta Libertatum (r. 1215) - vytvořila základy budoucího parlamentu - omezení moci panovníka (daně) ve prospěch šlechty c) Florencie - 15. – 16. Století - N. Machiavelli => VLADAŘ - dílo popisuje amorální praktiky k uchopení moci =MACHIAVELLISMUS - vedení politického boje bez morálky, podle hesla –> Účel světí prostředky. -stato = označení pro městské státy - z tohoto vzniklo slovo stát -po celý středověk převládá PRÁVNÍ PARTIKULARISMUS - právní nejednotnost - různá práva pro různé vrstvy obyvatel → PRÁVO MĚSTSKÉ/TRŽNÍ/MÍLOVÉ… → CÍRKEVNÍ → ZEMSKÉ → PODDANSKÉ 4) Novověk - významné 18. století - důraz na přirozená práva člověka a) USA -r. 1776 – prohlášení nezávislosti - změna postavení člověka - občanský princip - osobní svoboda - svoboda projevu - právo zvolit si vládu b) Francie -r. 1789 – revoluce - základní dokument =>Deklarace práv člověka a občana - občanský princip - rovnost všech občanů před zákonem - svoboda, svoboda tisku - náboženské vyznání - právo na majetek - r. 1791 =>Deklarace práv ženy a občanky - Olympe de Gouges c) Rakousko - r. 1781 – zákoník Josefa II. =>zrušení nevolnictví STÁT - organizované společenství lidí, žijících trvale na ohraničeném území ZNAKY STÁTU - státní aparát (úřady, vládní orgány...) - ohraničené území - občané - ozbrojená moc - státní suverenita (stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu => „svrchovanost)) - společná kultura a úřední jazyk - společná historie a tradice - vybírání daní VZNIK STÁTŮ =>prvotní tvoření –> usazení na určitém území =>druhotné tvoření –> rozpad států válkami, revolucemi…nebo spojování států např. FORMY STÁTU - nauka o formách státu se dělí do 3 části: 1) nauka o formách vlády(kdo stojí v čele státu) 2) nauka o správním členění(územním uspořádání) 3) nauka o státním režimu(kdo vykonává státní moc, vztah státu a občana, jak je umožněna účast občanů na řízení státu) A/ FORMY VLÁDY 1) MONARCHIE - vládne panovník doživotně, dědičná vláda a) absolutistická - panovník má neomezenou moc - dnes např.: Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Saudská Arábie b) konstituční - moc panovníka omezena ústavou - dnes např.: Španělsko, Švédsko, Lucembursko, Norsko c) parlamentní - moc panovníka omezena parlamentem - dnes např.: Velká Británie d) stavovská - moc panovníka omezena stavy, šlechtou - dříve např.: Země koruny české 2) REPUBLIKA - rés publica = věc veřejná a) prezidentská republika - prezident má velké pravomoci - často volen přímo občany - částečně Francie, Bělorusko, Rusko b) parlamentní republika - prezident má méně pravomocí než parlament - většinou volen parlamentem - Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Rakousko 3) TEOKRACIE - boží vláda např. starověký Egypt, Čína - dnes spíše v

Témata, do kterých materiál patří