Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Podmíněnost psychiky Psychika = duševní život Je podmíněna biologicky: centrální nervová soustava = nejdůležitější součástí je velký mozek, je tvořena 15 mld. Mozkových buněk, některé mají až 10000 spojů žlázy s vnitřní sekrecí růst organismu zdravotní a celkový stav organismu dědičnost sociálně: sociální prostředí vyjadřuje sociální interakci ve vztahu: jedinec + jedinec společenská skupina + jedinec a naopak společenská skupina + společenská skupina každé sociální prostředí je tvořeno normamimateriálovými aideovými Psychologie osobnosti neopakovatelná, jedinečná, která je výsledkem zrozeného a získaného fyzického a psychického projevující se typickým a charakteristickým způsobem prožívání a chování tvorba osobnosti: 2 názory introgení teorie= osobnost se tvoří z nitra na původní danost s kterou se jedinci rodí, jsou navrstvovány další složky osobnosti exogenní teorie =osobnost se tvoří z vnějšku vlivem sociálního prostředí - podle teorie sociologizující je osobnost výsledkem souhrnu sociálních rolí, které osobnost plní - teorie universální se nachází mezi nimi, podle ní je osobnost výsledkem: dispozice procesu výchovy a sebevýchovy - osobnost není výsledkem pasivního působení, ale aktivního působení Vlastnosti osobnosti aktivačně motivační vztahově postojové seberegulující výkonové dynamické – nemají obsah ale formu aktivačně motivační podněcují k činnosti faktory: pudy zájmy záliby potřeba – fyziologické ocenění, láska, seberealizace vztahově postojové hloubka citu (povrchnost) postoj (ustálený citový vztah k něčemu) charakter – nejdůležitější faktor jde o vlastnosti, které lze pozorovat z hlediska dobrého nebo špatného struktura charakteru: čestnost upřímnost pravdomluvnost egoismus = opak altruismu (obětavý, chápavý) seberegulační svědomí a vůle dynamická – nemají obsah ale formu vyjadřuje rychlost reagování na podněty, představuje odolnost vůči podnětům, vyrovnanost vůči podnětům = vlastnosti psychických procesů I.P.Pavlov – ruský psycholog Slabý (melancholik) Silný Nevyrovnaný (cholerik) Vyrovnaný Pohyblivý (sangvinik) Nepohyblivý (flegmatik) Jde o vlastnosti vrozené, které se v průběhu života mohou především sebevýchovou upravit SANGVINIK optimistický, veselý, přizpůsobivý, podnikavý, pohotový, aktivní, pružný v jednání, rozhodný, otevřený k druhým, snášenlivý, družný, nekonfliktní povrchní, lehkomyslný, nerozvážný, nesoustředivý, nestálý, ovlivnitelný, nekritický, málo k sobě náročný CHOLERIK vášnivý, citlivý, citové zážitky silné a hluboké, má silnou vůli, zásadový, výkonný, rychlé pracovní tempo, iniciativní, podnikavý, důkladný, samostatný výbušný, vzteklý, dráždivý, zbrklý, dříve jedná než myslí, netrpělivý, nesnášenlivý, nesmiřitelný, vzdorovitý, tvrdohlavý, prosazuje vlastní vůli FLEGMATIK vyrovnaný, klidný, trpělivý, vytrvalý, má rovnoměrnou činnost, chopen dlouhodobého zatížení, výkonný, samostatný, přizpůsobivý, přátelský, dobromyslný, disciplinovaný nedostatek citových zaujetí, pasivní, pomalý, pohodlný, nerozhodný, váhavý, neprůbojný, málo aktivní, přizpůsobivý jen prostřednictvím kompromisu MELANCHOLIK hluboké, stálé a trvalé city, vážný, hlubokomyslný, svědomitý, smysl pro povinnost, pečlivý, houževnatý, důkladný, ohleduplný, oddaný, věrný pesimismus, malomyslnost, smutek, obavy, ustaranost, plachost, bojácnost, bolestínství, neschopnost dlouhodobého pracovního zatížení, rychlé vyčerpání, nejistota, nedostatek sebedůvěry a odvahy Typologie funogova rozlišuje osobnosti do základních skupin (3. nápomocná) introvertní – osobnost zaměřená především do svého nitra, má hluboké city s nimiž je ale často sama extrovertní – má rád společnost, ve svém konání, myšlení soustředěné na své okolí ambivalentní Člověk = bytost individuální a sociální s vlastní specifickou historií Specifické zvláštnosti osobnosti člověka člověk je nesmírně složitým jevem = mozek obsahuje na 15 mln. Buněk a až 10000 jiných mozkových buněk člověk je osobností neopakovatelnou individuální tzn. Je podobný někomu jinému ale je také sám sebou člověk je různě zralou osobností, růst člověka je přirozený, probíhá automaticky ale zrání automatické není fáze zrání: identita – spočívá v uvědomování si svého já. Své zvláštnosti, individuality intimita – projevuje se v potřebě zařadit se do společnosti, nalézt přátelské vztahy, vyjít z osamělosti, z izolace, sladit své jednání s ostatními, hledat na druhých to co mě s nimi spojuje ochota dávat integrita osobnosti – harmoničnost osobnosti, tolerance k druhým, kooperace s lidmi, naslouchat, osobnost působí důvěryhodně Vše co jsme prožili je naším emocionálním nábojem. Vše je v mozku zaregistrováno. Vše patří k naší vlastní historii. Každý z nás má historii individuální, rodinnou, etnickou, skupinovou Existuje historie objektivní a subjektivní. objektivní – je dána objektivním stavem Každý člověk je bytostí se svými cíly. Je to způsobeno tím, že existuje individuální hodnotová orientace. Najití vlastního života, životních cílů Osobnosti: teoretické ekonomické estetické sociální – láska k člověku politické – dosažení mocenského pocitu člověk je schopen svobodně se rozhodovat, má svobodnou vůli Kapitoly ze sociální psychologie sociální psychologie se zabývá začleňováním jedince do společnosti V průběhu seberealizace si člověk osvojuje řeč, která je velmi důležitá. Kulturní návyky. Dovednost, podmínky společného žití, vztah ke kultuře, umění Společenské skupiny: malé, velké, formální, neformální, vlastní, cizí Z členství ve společenských skupinách pro nás nevyplývají určité povinnosti, tzv. sociální role Sociální role – povinnosti, které vyplývají z členství ve společenských skupinách => kdo, kdy, kde, co, jak konat. Souvisí s pozicí, jakou ve skupině zaujímáme. Očekávané chování jednání jedince. Situace Sociální jedinec –jedinec jedinec – soc. skupina jedince – dav ideové materiální sociální společenská skupina soubor osob, které mají určitý rys společný Společenské skupiny Prvotní – intimní vztahy, vysoká soudržnost (viz. Rodina, skupina přátel) Druhotné Formální –

Témata, do kterých materiál patří