Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Středoveká filozofie I sv. Augustin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Středověká filozofie I. Sv. Augustin STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE I. Vymezení pojmu náboženství, druhy náboženstv í náboženství je reálný, životní, osobní vztah člověka k transcendentní skutečnostitranscendentní skutečnost – přesažená vzhledem ke světu, ale ta skutečnost je zároveňimanentní (přítomná ve světě).– něco mimo tento svět, co do něj nějak zasahujeteologie = nauka o Bohu (bohosloví)religionistika = věda, která zkoumá a porovnává různá náboženství profétická (prorocká) náboženství – chtějí duchovní skutečnost promítat do sociálních vztahů od rodiny až po stát a lidstvo (judaismus, křesťanství, islám).světová (nadnárodní) náboženství – přesahují z původního národního prostoru do okolí (křesťanství, islám, buddhismus). gnosticismus = filozofický směr rozšířený v římském imperiu od 2. do 4. století n. l., základním pojmem bylo poznání (gnóze), jež bylo chápáno jako osvícení, jehož prostřednictvím lze dosáhnout znalostí božství a skutečné podstaty světacharisma = nápadné a mimořádné schopnosti, které věřící dostávají od Boha, aby je využili ve prospěch církevní obce (3 skupiny charismat: dar proroctví, konání zázraků, používat neznámé jazyky)→ přesunutí pojmu charisma do jiné roviny – pokud někdo něco umí, co jiný ne manicheismus = náboženské učení z 3. století n. l. hlásající, že ve světě existují dva etnické principy: dobro (světlo) a zlo (tma) → vzájemným smíšením vznikl svět(nahodilý boj dobra a zla, ve kterém však nikdy nikdo nezvítězí)eschatologie = věda o posledních věcech (jednak člověka, ale i lidstva a světa)(eschatologická literatura např. apokalypsa = zjevení sv. Jana)prvotní církev = jedná se o křesťanskou církev v prvních třech stoletích její existence až do Konstantinova Ediktu milánského (313 n. l.) Neteistická náboženství Teistická náboženství transcendentní skutečnosti nepřipisují osobní rysy (čínské náboženství – taoismus, původní buddhismus) monoteistická polyteistická jeden Bůh (judaismus, islám, křesťanství, později buddhismus) více bohů (hinduismus, řecká a římská náboženství) deismus – Boha uznává, ale zdá se mu, že nezasahuje do světa spíše filozofické pojetí než náboženství (řečtí filozofové, osvícenství)– Bůh existuje, stvořil tento svět, ale dále do něj nezasahuje (děje se to na základě lidské vůle, ne božské)důsledný ateismus– popírá, že by existovalo cosi, co by přesahovalo tento svět a na čem by svět závisel(v lásku, pravdu, cokoliv – nemusí to být jen bůh) II. Křesťanství jako jeden ze zdrojů středověké filozofie a západní kultury středověká filozofie vychází: a) z Římské říše a práva(Seneca, Cicero) b) z řecké vzdělanosti(ontologie, daimonion) c) ze vzcházejícího křesťanství(prvotní církev, apoštol, podobenství) d) z vlivu keltských, germánských a slovanských kmenů (barbarské kmeny – dnes ničitel x původně barbar = ničitel; Píseň o Nibelunzích, Taranisovo kolečko – pro štěstí, Keltové) pro křesťany je základní knihoubible neboliPísmo svaté Starého a Nového zákona (9. století př. n. l. - 2. století n. l.)Starý zákon – psanýhebrejsky, aramejskyNový zákon – psaný lidovou řečtinou obě knihy představují soubor historických, církevních, právnických a literárních textů, odrážející vývoj v Palestině 1. Starý zákon 5 knih Mojžíšových – stvoření světa, člověka, potopa světa, dále dějiny Hebrejů, prostřednictvím Abrahama navazuje Bůh zvláštní vztah s tímto národem Boží lid, Hebrejové se stávají Izraelem, zotročení v Egyptě, narození a život proroka Mojžíše, vysvobození Izraelců, putování sinajskou pouští, usídlení v zaslíbené zemi. Genesis – Kniha zrodu, Adam a Eva, Kain a Ábel, Jákob a Ezau – dvojčata; Jákob získá prvorozenectví za misku čočky, odchází do země Kanán, kde má fůru dětí, ze kterých má nejradši Josefa, al ten je prodán svými bratry do otroctví do Egypta, kde j svou paní obviněn z pokusu o znásilnění, zatčen, vykládá ve vězení sny – předpoví faraónovi sedm bohatých a sedm špatných let, Egypt si udělá zásoby a během chudých let se má dobře, zatímco Josefovi bratři ne (přicházejí prosit o obilí)→ končí tím, jak se židé dostávají do Egypta Exodus – vyvedení z Egypta (zhoršuje se stav Židů v Egyptě – Mojžíš žádá, aby mohli opustit Egypt → počátek sporů křesťanských a židovských bohů → židovský bůh sešle 10 ran egyptských, Mojžíš rozestoupí Rudé moře → končí východem z Egypta Leviticus – Kniha kněžská, fungování společnosti – řády, co mohou a nemohou Numeri – výčty bojovníků, poslů, darů pro oltář, kořistí,… Deutoronomium – poslední Mojžíšova předsmrtná řeč (doufá, že je dovedl do správné země, že to bude ku prospěchu) Knihy prorocké – historie Izraelců v zaslíbené zemi, zformování národního a duchovního společenství, královské období – David, Šalomoun, rozdělení na dvě království, vyhnanství a zajetí v Babylónské říši, po návratu se obnovený Boží lid pokouší o duchovní obnovu, ale samostatnost ztratil, setkání a střetávání s řeckou kulturou. Dopisy Izraelitů jsou prostoupeny očekáváním příchodu Mesiáše (spasitel, vykupitel).– všichni se snaží vrátit zpět do země zaslíbené, al jsou nejednotní, a tak doufají v příchod mesiáše, sjednocení a návratŽalmy– 150 chvalozpěvů na BohaPřísloví– Šalomounova morálka, víraPíseň písní (Píseň Šalomounova) – milostná a svatební lyrika 2. Nový zákon křesťanská část bible Čtyři evangelia (dobrá zpráva o vykoupení), ve kterých je popsán z různých pohledů život Ježíše Krista. Matouš, Marek, Lukáš a Jan (narození, mučení, ukřižování, vzkříšení)– archanděl Gabriel zvěstuje panně Marii, že bude čekat (symbolika neposkvrněnosti → může sejmout hříchy z ostatních) - říká se, že spasitel přijde z Egypta (jelikož Marie, Josef a Ježíš utekli z Egypta), nebude mít tendenci být politickým vůdcem, bude čistý Skutky apoštolů – historie počátků křesťanské církve (evangelista Lukáš)Epištoly neboli dopisy místním církevním společenstvím, jednotlivcůmApokalypsa neboli Zjevení sv. Jana - psán lidovou řečtinou, aby rozuměli prostí lidé V době, kdy Palestina byla pod římskou nadvládou, tak se očekávání Izraelitů promítá do postavy Mesiáše, vůdce, kte

Témata, do kterých materiál patří