Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Pojmy z ekonomie (základní pojmy z ekonomie, vypracované)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pojmy z ekonomie – str. Ekonomie– věda zabývající se zákonitostmi společenské výrobyEkonomická teorie – věda o tom, jak společnost využívá omezené (vzácné) zdroje k výrobě užitečných statků, jak tyto statky rozděluje mezi různé skupiny svých členůVýrobní faktory – kapitál, práce, půdaHranice výrobních možností – maximální množství statků, které může ekonomika při svých možnostech vyrobit – ideálně na hraniciVýrobní efektivnost – stav, kdy v ekonomice nemůžeme zvýšit výrobu jednoho statku, aniž by se tak nesnížila výroba statku druhéhoMakroekonomie – zabývá se ekonomií celé společnosti (celého národního hospodářství) – makroekonomickým ukazatelem je např. HDPMikroekonomie – zabývá se ekonomií dílčích subjektů (rodiny, firmy) a obecnými souvislostmi ekonomické činnosti základních ekonomických subjektůZákladní ekonomické subjekty– domácnosti, podniky, státníNáklady obětované příležitosti – hodnota ušlého statku (zisku) z druhé nejpříznivější ekonomické varianty (= alternativní náklady)Tři základní ekonomické otázky co vyrábět (jaké statky a služby k uspokojení lidských potřeb), jak vyrábět (organizační možnosti, metody technologií, postupy) pro koho vyrábět (určení spotřebitelů)Hospodářský proces – mechanismus, který zajišťuje, aby se statek dostal tomu, kdo ho potřebuje – výroba→rozdělování→směna (peníze za zboží)→spotřeba zbožíDělba práce – specializace jednotlivce na určitý druh činnostiProduktivita práce – množství statků vyrobených pracovníkem za určitý časStatek– předmět či prostředek sloužící k uspokojení potřeb člověka – hmotné a nehmotné (duchovní)Statky volné a ekonomické volné = vyskytují se v relativně dostatečném množství v přírodě a není nutné zajišťovat jejich rozdělování (např. vzduch), ekonomické = všechny výrobky, nevyskytují se v dostatečném množství vzhledem k potřebám lidí, je třeba je vyrábět a zabezpečit jejich rozdělování (voda v kohoutku)Služba – užitečná činnost prováděná lidmi pro druhé lidi; ekonomická činnost, která uspokojuje lidské potřeby svým průběhemPotřeba – pocit nedostatku, který si člověk uvědomuje a usiluje o jeho překonáníPráce – cílevědomá a účelná lidská činnost, jejímž výsledkem jsou hmotné či duchovní hodnotyEkonomické systémy- (způsob organizace výroby) - 3 základní ekonomické problémy řeší 4 ekonomické systémy: zvykový systém – o řešení všech 3 problémů rozhoduje tradice (zvyk, obyčej) příkazový systém – o řešení problémů rozhoduje stát a jeho orgány pomocí příkazů (centrálně plánovaná ekonomika) tržní systém – o řešení problému se rozhoduje pomocí trhu, cen, zisku, ztrát, vznikem a zánikem firem smíšený systém – jde o tržní systém doplněný rozhodováním vlády (převládá ve vyspělých zemích)Typy trhů – podle počtu zboží, předmětu směny, územního hlediskaSložky trhu – trh zboží (trh statků a služeb – místní, národní, světový), trh práce (nabídka práce se střetává s poptávkou po práci), trh finanční (poptávka a nabídka peněz, cenných papírů a kapitálu)Tržní mechanismus – trh se neustále vyvíjí, základním předpokladem tržního mechanismu je tržní chování všech subjektů trhu, tento mechanismus je podepřen třemi základními pilíři: soukromé vlastnictví majetku (přírodní výrobní zdroje, kapitál), cenový systém (cena vede k vytváření rovnováhy nabídky a poptávky na trhu), konkurence (jak mezi kupujícími, tak i mezi prodávajícími)Konkurence cenová a necenová – cenová (když jsou rohlíky v Tescu levnější než v Penny) a necenová (reklama, kvalita výrobků, nové technologie)Konkurence dokonalá a nedokonalá – dokonalá (musí být splněny tyto tři podmínky – velké množství firem na trhu, dokonalá informovanost a nulové náklady na změnu dodavatele) a nedokonalá (nastává, když alespoň jedna z podmínek není splněna)Monopol – výsadní postavení hospodářského subjektu, které se projevuje možností dosahovat ekonomických výhod, proti jednomu monopolnímu výrobci stojí mnoho poptávajících a monopolní výrobce může libovolně určovat cenu svého výrobku (např. dříve ČD Cargo, ČEZ, Česká pošta)Externality – vedlejší produkt nebo efekt výroby – záporná (továrna znečišťuje životní prostředí) a kladná (včelstvo na kraji lesa – získám med a zároveň včely opylují pole)Veřejné statky – ze spotřeby tohoto statku nelze nikoho vyloučit (silnice, doprava, veřejné osvětlení)Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – kontroluje, aby na trhu nevznikaly dohody mezi velkými prodejci, sídlo v Brně (nekalá soutěž = velcí distributoři sjednotí cenu -> likvidace malých prodejců)Zboží – prostředek směny, jsou to prodávané výrobky a službyNabídka – množství zboží, které výrobci dobrovolně dostávají na trh při určité ceně; druhy: individuální(nabídka jednoho výrobce – lyže Rossignol) dílčí(= tržní, nabídka jednoho výrobku od různých výrobců – lyže všech značek) celková (= agregátní, souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh – lyže, čepice a všechno ostatní zboží všech značek)Zákon rostoucí nabídky – s rostoucí cenou roste nabízené zbožíPoptávka – množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu, druhy: individuální (poptávka jednoho kupujícího po jednom výrobku) dílčí (= tržní, poptávka po jednom výrobku) celková (= agregátní, souhrn všech zamýšlených koupí)Zákon klesající poptávky – s rostoucí cenou klesá optávané zbožíSubstitut – statek, kterým můžeme nahradit spotřebu jiného statku (místo v jídelně se najím v Panském domě, místo rohlíků koupím housky)Komplement – statek, jehož užití je přímo závislé na statku jiném (auto na benzínu, elektřina je komplementem elektrických spotřebičů)Cena – hodnota zboží vyjádřená penězi, je funkčně závislá na nabídce a poptávceTržní rovnováha – rovnovážná cena – jestliže se nabízené a poptávané zboží rovnajíLiberalizace cen – přizpůsobení cen zboží požadavkům trhu, osvobození od státuRegulace cen – zásah státu do tvorby cen – např. minimální mzda, spotřební daň, mýtné na dálniciPeníze – směna mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím peněz; oběživo i platidlo, jsou uznávanou jednotkou, ve které jsou vyjadřovány ce

Témata, do kterých materiál patří