Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Globální problémy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Globální problémy Globalizace – vymezení pojmu, výhody a nevýhody globalizace = proces, při němž dochází k celosvětovému propojování ekonomických a společenských struktur Výhody Rostou práva žen Roste ekonomika – svět je propojen Dostupnost informací Snižovaní počtu absolutně chudých lidíNevýhody Navyšují se rozdíly mezi bohatýma Nedostatek pitné vody Pracující chudoba (práce hodně, ale špatně placenáLokalizace =podpora místních věcí a kultury Aktuální globální problémy a jejich typologie (ekologické problémy, intersociální problémy – ilegální obchod, rozvojová pomoc, antroposociální problémy – chudoba, nemoci) Ekologické problémy: =problémy mezi člověkem a přírodou, kterými jsou například: populační problémy, které se obvykle týkají přelidnění potravinové problémy, týkající se hladem trpícími lidmi surovinové problémy, ke kterým dochází v důsledku vyčerpání neobnovitelných zdrojů ekologické problémy, které zahrnují skleníkové efekty, změnu klimatu, odlesňování, šíření pouští atd. Intersociální problémy: = problémy mezi člověkem a člověkem Vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi, jsou spojeny se zásadním střetem zájmů různých společenských a ekonomických skupin a systémů: problém války a míru (odvrácení jaderných konfliktů, zbrojení, boj s terorismem) lidské dějiny sice vždy provázely války i státní převraty, ale dnešní svět je plný konfliktů, které jsou výsledkem politických, národnostních a náboženských problémů OSN se snaží dohlížet- urovnávat nebezpečně se rozšiřující konflikty. Nebezpečí vzniku jaderné války představuje možnost zničení života na Zemi. TERORISMUS – velký problém současné společnosti, nepředvídatelné a neočekávané teroristické činy- zraňují a zabíjejí nevinné lidi, kteří nemají šanci se bránit problém překonání sociálně ekonomické zaostalosti měně rozvinutých (rozvojových) zemí (vztah mezi Severem a Jihem) problém mezinárodní zadluženosti Komplikuje globální platební rovnováhu a stabilitu finančně úvěrového systému, což má výrazné negativní dopady do měnové stabilizace. Mezinárodní zadluženost brzdí rozvoj mezinárodní ekonomické spolupráce a integrace a je jednou z příčin ekonomické asymetrie mezi jednotlivými skupinami zemí problém změn mezinárodních ekonomických vztahů (utvářených vědecko-technickým pokrokem) Antroposociální problémy: =problémy mezi člověkem a budoucností, mezi které patří: chudoba, čili problémy týkající se absolutní chudoby problémy nekontrolovatelné mezinárodní integrace terorismus šíření epidemií a drogových závislostí jako je AIDS, malárie, tuberkulóza, atd. Trvale udržitelný rozvoj, rozvojové cíle Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Znamená především rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života, kterými jsou ekonomika, sociální aspekty neboli společnost a životní prostředí. Také znamená rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami apod. Základní principy udržitelného rozvoje: Propojení základních oblastí života – ekonomického, sociálního a životního prostředí, protože řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z těchto oblastí není dlouhodobě efektivní Dlouhodobá perspektiva – každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů a je třeba strategicky plánovat Uvědomování si, že kapacita životního prostředí je omezená – a to nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady atd. Předběžná opatrnost – důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, proto je na místě být opatrní Prevence – je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů, neboť na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských) Kvalita života – který má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, a na který mají lidé přirozené právo Sociální spravedlnost – příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny; chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje, za který neseme až do jejího odstranění společnou odpovědnost Zohlednění vztahu „lokální“ - „globální“ – činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni – vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit – a naopak Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost – respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost, zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti Demokratické procesy– zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování rozhodnutí ovlivňujících životní prostředí vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci Řešení globálních problémů Jednoznačné řešení, které by zároveň bylo prosaditelné, chybí. Řešit globální problémy vyžaduje zájem a prostředky, které často nejsou dostupné. Nutná je dobrovolná spolupráce mnoha států a všech zúčastněných, jejichž zájmy se často rozcházejí. Člověk by měl mít především motivaci k odpovědnému chování, a to z vlastního přesvědčení nebo v důsledku ekonomiky, kdy například vyšší spotřební daň na benzín reguluje automobilismus atd. Rozvojové cíle Odstranit extrémní chudobu a hlad Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Prosazovat rovnost pohlaví, posílit roli žen ve společnosti Snížit dětskou úmrtnost Zajistit udržitelný stav životního prostředí Bojovat s HIV, malárií a dalšími nemocemi Pohovořit o vybraných globálních problémech – terorismus, problém běženců apod.Terorismus– intersociální problém =použití násilí k dosažení politických cílů Teroristické metody Efekt překvapení a strachu Vedlejší efekt = publicita Oběťmi jsou většinou civilisté Známí historičtí teroristé jsou ti, co spáchali atentát na Ferdinanda d’Este a jeho manželku a tím rozpoutali 1. světovou válku Mnoho

Témata, do kterých materiál patří