Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Exekuce, domovní prohlídka, vazba, napadení veřejného činitele - Seminární práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Neoprávněná exekuce, exekutor vnikne do bytu a zabaví něco, na co nemá právo Místo: ZÁKON č. 120/2001 Sbírky, o soudních exekutorech a exekuční činnosti( exekuční řád) a o změně dalších zákonů, EXEKUČNÍ ŘÁD, ČÁST PRVNÍExekuční řád, HLAVA IZákladní ustanovení, HLAVA II, Díl 1Exekutor a exekutorský úřad, HLAVA IIIProvedení exekuce, Díl 1Obecná ustanovení, Díl 2 Exekuční řízení, HLAVA IXSamospráva exekutora, HLAVA XKárná odpovědnost exekutora Paragrafy:§1 ÷§15, §28 ÷§57, §109 ÷§123 Kdy může PČR udělat domovní prohlídku a co k tomu potřebuje Místo: ZÁKON č. 141/1961 Sbírky, o trestním řízení soudním, TRESTNÍ ŘÁD, ČÁST PRVNÍSpolečná ustanovení, HLAVA IV, Oddíl ČTVRTÝDomovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků Paragrafy:§82 ÷§85b Domovní prohlídku lze vykonat , je-li důvodné podezření, že v bytě nebo v jiném prostoru sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim náležejících(obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení. Nařídit domovní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. V neodkladných případech tak může namísto příslušného předsedy senátu nebo soudce učinit předseda senátu nebo soudce, v jehož obvodu má být domovní prohlídka vykonána. Příkaz k domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí být zdůvodněn. Doručí se osobě, u níž se má domovní prohlídka vykonat , při prohlídce, a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která brání doručení. Na příkaz předsedy senátu nebo soudce vykoná domovní prohlídku policejní orgán. Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemků je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán k tomu potřebuje souhlas státního zástupce. Prohlídku jiných prostor nebo pozemků provede orgán, který ji nařídil, nebo na jeho příkaz policejní orgán. Nařídit osobní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán. Prohlídku vykoná ten orgán, který ji nařídil nebo policejní orgán na jeho příkaz. Prohlídku provede osoba stejného pohlaví. Bez příkazu nebo souhlasu může policejní orgán vykonat osobní prohlídku jen tehdy, jestliže příkaz nebo souhlas nelze předem získat a věc nesnese odkladu, anebo jestliže jde o osobu přistiženou při činu nebo o osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení. Kdy může PČR vzít osobu do vazby, vzetí do vazby Místo: ZÁKON č. 141/1961 Sbírky, o trestním řízení soudním, TRESTNÍ ŘÁD, ČÁST PRVNÍSpolečná ustanovení, HLAVA IV, Oddíl PRVNÍVazba Paragrafy:§67÷§ 74a Podle paragrafu 67 smí být osoba vzata do vazby v případě, že z jeho chování nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, nelze-li jeho totožnost zjistit na místě, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasnění skutečností závažného trestného činu že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil Dále lze osobu vzít do vazby, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání, rozhodnutí o vzetí do vazby musí být též odůvodněno skutkovými okolnostmi. O vzetí do vazby rozhoduje soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Vzít do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta. Tato omezení se ale neuplatní v té chvíli, kdy trestaný uprchl nebo se skrýval, či se nedostal opakovaně na předvolání ani jinak zajistit jeho účast při úkonu trestního řízení, nebo se nepodařilo zjistit totožnost ani dostupnými prostředky, či již působil na svědky či spolupachatele, nebo pokračoval v trestné činnosti, pro níž je trestán. (§68) O vzetí do vazby je třeba bez průtahů vyrozumět některého rodinného příslušníka obviněného, jakož i jeho zaměstnavatele; to neplatí prohlásí-li obviněný, že s tímto vyrozuměním nesouhlasí Pokud to nepřikazuje mezinárodní smlouva s cizí zemí, o vzetí do vazby cizince vyrozumí soud konzulární úřad státu, jehož je cizinec občanem.(§70) Trvání vazby je nejdéle tři měsíce, po uplynutí této doby má státní zástupce pět dní na to, aby rozhodl, zda se obviněný ponechá ve vazbě či bude propuštěn na svobodu. Celková doba trvání vazby nesmí přesáhnout: jeden rok, pokud je stíhání prováděno samosoudcem dva roky, pokud je stíháno prováděno v prvním stupni senátem okresního nebo krajského soudu tři roky, jedná-li se o závažný úmyslný trestní čin čtyři roky, jedná-li se o trestný čin, kde je možno uložit výjimečný trest Lhůta trvání vazby se počítá ode dne, kdy došlo k zatčení nebo zadržení obviněného, anebo nepředcházelo-li zatčení nebo zadržení, ode dne, kdy došlo na základě rozhodnutí o vazbě k omezení osobní svobody obviněného.(§71) Obviněný musí být propuštěn na svobodu, jestliže pomine důvod vazby nebo že vyšetřování nepovede k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, a obviněný se nedopustil jednání uvedeného v §68 odstavec 3(uprchl nebo se skrýval, je neznámá totožnost, působil na svědky či spolupachatele, pokračoval v trestné činnosti, pro níž je stíhán). O vzetí obviněného do vazby může rozhodnout pouze soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. O dalším trvání vazby obviněného rozhoduje soud a v přípravném řízení státní zástupce. O propuštění obviněného z vazby může i bez žádosti rozhodnout v přípravném řízení státní zástupce. Ten rovněž může rozhodnout o propuštění obviněného z vazby za současného nahrazení vazby zárukou, slibem, dohledem probačního úředníka nebo peněžitou zárukou. Nevyhoví-li státní zástupce žádosti o propuštění z vazby, je povinen ji do pěti pracovních dnů od doručení př

Témata, do kterých materiál patří