Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 2. Stát a občan

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Stát a občan Charakteristika státu- funkce a formy státu. Teorie vzniku státu - primární (teorie společenské smlouvy) a sekundární. Demokracie – principy demokracie, přímá a nepřímá demokracie. Demokratický právní stát – dělba moci, občanská společnost. Charakteristika státu Stát je instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti. Stát je vymezen státní mocí, lidem a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné (státní) moci a to jak vnější, tak vnitřní. Funkce státu Vnitřní 2) Vnější bezpečnostní- diplomacie právní- regulace zahraničního obchodu ekonomická- ochrana území před napadením sociální kulturní Národ společenství lidí, které má společný jazyk, hlásící se ke stejným národním tradicím a zájmům, které integruje pocit národní spolupatřičnosti.– etnicky a kulturně blízcí Dvě základní hlediska rozdělení: kdo stojí v čele státu Podle vládce: -kdo stojí v čele státu TEOKRACIE Islámská republika, šaría – prošlapaná stezka, návod dle islámu (Írák) Šaría - je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu přísnější, církevní právo nadřazené světské moci (zvykové právo) „boží vláda“ přímo příbuzným boha či bohem samotným MONARCHIE „jediný vládce“ – vládne doživotně vlastním jménem absolutní- moc panovníka neomezena konstituční– moc panovníka omezena ústavou (př. Maroko, Jordánsko, Spojené Arabské emiráty) parlamentní– moc panovníka omezena činností parlamentu REPUBLIKA „věc veřejná“ – v čele volená hlava státu (obvykle prezident) Dle územního členění: unitární státy - jedna soustava nejvyšších institucí složené státy - do určité míry nezávislé státní jednotky rozlišujeme: federace -pevnější (USA, Rusko, Austrálie) konfederace(Bosna a Hercegovina ) Teorie vzniku státu Z hlediska historického rozlišujeme tzv.prvotní adruhotný vznik státu. Prvotním vznikem se rozumí dávný vznik prvních státních celků. Druhotný vznik Teorie prvotního vzniku státu Náboženská, teorie „Božího záměru“ – stát vznikl, proto, že to tak chtěl Bůh Teorie moci(spojitost s ideologiemi) – Kurdové Teorie etická – usiluje o to dokázat, že stát je mravně nutný (Hegel) Teorie psychologická - vnímání světa – založení státu stát produkt ducha národa dějinný akt výtvor přírody - evolucionismus, dějinný psychické vlastnosti Teorie společenské smlouvy – John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rousseau vzniku státu a práva ze smluvní dohody mezi lidmi. v přirozeném stavu vládla buď neomezená svoboda jednotlivců, nebo anarchie a boj všech proti všem. lidé se vzdali části své svobody ve prospěch státu, aby… Hobbes – chtěl klid a bezpečí Locke Druhotný vznik státu a) rozpadem b) sloučením stávajících celků. /Německo/ Demokracie Demokracie - státní moc vychází z vůle lidu, vládne lid. „vláda lidu“ – nejvyšší moc se uskutečňuje prostřednictvím volených zástupců či přímou účastí lidu DIKTATURA - neomezená vláda jedné politické síly totalita – zasahuje do soukromí autorativní – silné postavení vládce, ale nezasahuje do soukromí Principy demokracie Politická rovnost Většinové rozhodování Politický pluralismus-existence mnoha stran a zájmových skupin, žádná strana či spolek nesmí být zvýhodňován Znaky demokracie je taktéž dělba moci, lidská práva a stabilní ekonomika Demokracie přímá a nepřímá Nepřímá demokracie(zastupitelská) - lid nevykonává svou moc přímo, nýbrž prostřednictvím volených zástupců. Volný mandát - zastupitel je vázán svým svědomím. Přímá demokracie - maže rozdíl mezi vládnoucími a ovládanými, trvalá participace občanů. Instituce přímé demokracie - referendum, petice, zákonodárná iniciativa občanů. (Švýcarsko) Demokratický právní stát Dělba moci- moc výkonná, moc zákonodárná, moc soudní Občanská společnost Je tospolečnost aktivních občanů.Sdružení občanů se stejným cílem Ti se sami aktivně podílejí na utváření veřejného života, zajímají se o dění ve svém okolí i ve státě, snaží se ovlivnit společnost k lepšímu. Občané věří, že mohou něcozměnit, mají přístup k informacím a mají právo je dál šířit,mohou se sdružovat,znají svá práva,mají základní povědomí o politice a demokracii.

Témata, do kterých materiál patří